Høringssvar fra John Jensen

Dato: 11.05.2021

Innføring av vaksinepass vil være ensbetydende med å innføre et medisinsk apartheid-regime hvor man må digitalt bevise sin rett til å fungere normalt i samfunnet. At regjeringen gir en syvdagers høringsfrist på et så alvorlig tema som å innføre et digitalt vaksinepass er i seg selv alarmerende.

Både overnasjonale institusjoner og nasjonale myndighetene har i løpet av en tiårs periode endret viktige definisjoner. Pandemierklæringen om COVID-19 fra WHO var basert på en ny definisjon som ble endret rett før Svineinfluensaen slo til i 2009. Svineinfluensaen som med sin vaksine Pandemrix medførte en vaksinekatastrofe der FHI i 2017 konkluderte med at risikoen for narkolepsi var om lag fem ganger høyere for vaksinerte enn for ikke-vaksinerte.

Kriteriene om et stort antall dødsfall og sykdom ble fjernet i den nye definisjonen av en pandemi. Dette la grunnlaget for at en pandemi kunne erklæres tidligere enn før og ikke minst opprettholdes lengre, noe som igjen har vært en viktig driver for å kunne innføre og videreføre drakoniske samfunnstiltak som vi ikke har sett siden 2. verdenskrig.

Til tross for at vi her i Norge ikke har sett noen overdødelighet under denne pandemien. Har myndighetene stengt ned store deler av samfunnet. Argumentasjonen var først å flate ut kurven slik at helsevesenet ikke skulle bli overbelastet. Denne argumentasjonen har senere endret karakter i tråd med at fokuset har endret seg fra det å være syk, det vil si ha følbare symptomer på at kroppen ikke fungerer normalt, til det at man er “smittet”. Definisjonen på det å være “smittet” er å avlegge en positiv PCR-test. Denne testen er som kjent ikke egnet til å stille noen diagnose på om man er syk eller smitteførende. Det eneste denne testen viser er om man finner spor av den genetiske sekvensen det testes for i prøven. Siden det man leter etter fordobles i hver syklus i en slik test, vil antall sykluser være helt avgjørende for testresultatene. Siden disse testresultatene blir benyttet som argumentasjon for at vi fortsatt er inne i en pandemi og derfor nå må innføre vaksinepass ville det være avgjørende med en størst mulig åpenhet omkring antall sykluser som disse testresultatene baserer seg på, hva en PCR-test ikke sier noe om og hvor mange falsk-positive resultater man kan forvente. En slik åpenhet har ikke eksistert.

WHO har også nylig endret definisjonen på begrepet flokkimmunitet som tidligere la vekt på at dette oppnås både gjennom vaksinasjon og oppnåelse av naturlig immunitet etter sykdom. Dagens definisjon nevner kun at flokkimmunitet oppnås gjennom vaksine. Dette er selvsagt også en viktig driver for å få vaksinert flest mulige i befolkningen, til og med de som allerede har opparbeidet seg naturlig immunitet.

Et grunnleggende prinsipp i en rettsstat er at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Dette prinsippet har også vært gjeldende i medisinsk sammenheng det vil si at mennesker er friske med andre ord “ikke skyldig i å spre smitte” inntil det motsatte er bevist.

Siden Corona-vaksinasjon ikke kan garantere at man ikke er smittespredende og en negativ PCR-test ikke er noen garanti for at man er frisk vil innføringen av dette medisinske apartheid-regimet både bryte med prinsippet om at man er frisk inntil det motsatte er bevist og samtidig skape en falsk trygghet om at man ikke er smittebærende dersom man har tatt vaksinen eller har en negativ PCR-test. Den påståtte verdien av et slikt vaksinepass vil derfor være svært begrenset.

Et vaksinepass vil automatisk skape et press for den delen av befolkningen som selv mener de ikke vil være med i dette vaksineeksperimentet. Det virker overveiende sannsynlig at dette presset som myndighetene innfører gjennom et vaksinepass er mye av hensikten med innføringen. Så lenge 3. fase av disse vaksinene pågår skal de ansees å være eksperimentelle. Dermed vil Nürnbergkodeksen stå sentralt og enkeltpersoner som medvirker i disse eksperimentene vil kunne bli straffeforfulgt. Mye tyder på at det kommer en ny Nürnberg-prossess i kjølvannet av COVID-19. Dersom den tiden kommer, vil en innføring av et vaksinesertifikat stå sentralt i presset myndighetene påførte befolkningen for at flest mulig skulle ta del i det medisinske eksperimentet.

Det kanskje viktigste argumentet for at myndighetene ikke skal innføre et vaksinepass er at et slikt regime åpner opp for all verdens muligheter for misbruk. Dette dreier seg ikke bare om de åpenbare mulighetene for misbruk av personlige helseopplysninger, men også misbruk i form av at det med dette tilrettelegges for en pan-europeisk digital plattform som vil kunne inneholde andre former for kontroll av enkeltindivider i fremtiden. Når et vaksinepass først er introdusert vil det neste argumentet være at “vi nå har etablert en nyttig plattform som bør brukes til andre formål også”. Veien til et totalitært overvåkingshelvete er brolagt med gode forsetter og vaksinesertifikatet blir den første brosteinen på denne veien dersom forslaget går igjennom.