Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Høringssvar om koronasertifikat


Innføring av koronasertifikat bryter med menneskerettighetene. Vi har også en lov mot diskriminering, som brytes med innføring av koronasertifikat.

Vaksinasjon har alltid vært frivillig i Norge, og det er et viktig og riktig prinsipp. Korona-vaksinen er under utprøving, den er ikke ferdig utprøvd. Frivilligheten må dermed ivaretas. Noen mennesker ønsker ikke å utsette seg selv for den risikoen det er å ta denne vaksinen. Andre mennesker kan av helsemessige årsaker ikke kan ta denne risikoen. Autonomi burde være en selvfølgelighet. Retten til å bestemme over sin egen kropp. Men med koronasertifikat opplever jeg at det blir frivillig tvang, og retten til å bestemme over sin egen kropp fravikes.

Forslaget innebærer i tillegg å utsette befolkningen for vaksiner man ikke aner langtidskonsekvensene av. Det er allerede kjent at flere av vaksinene gir alvorlige bivirkninger hos flere, og død hos enkelte. Det må være lov å reservere seg mot å utsette seg for den risikoen, uten at man skal straffes for det, ved å bli nektet tilgang til deler av samfunnet.

Jeg protesterer på det sterkeste mot innføring av koronasertifikat!