Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Vedrørende høring mht innføring av vaksinepass.

Jeg har arbeidet med biokjemisk og medisinsk internasjonal forskning i over 40 år så jeg har derfor god kjennskap til både mulige fordeler og faremomenter ved vaksinering.

1. De covid-19vaksinene som er på markedet idag bærer alle preg av et ekstremt hastverkarbeid sett i forhold til hva som har vært sikkerhetsmessig forsvarlig ved utvikling av tidligere vaksiner. Vi kjenner alle til de betydelige negative skadevirkningene som svineinfluensa vaksinen påførte mange i befolkningen.

2. I motsetning til tidligere vaksiner innebærer flere av disse nye vaksinene også mRNA i kroppens celler også DNA i cellekjernen. Det vil føre for langt her å beskrive alle de potensielt mulige skadevirkningene dette kan påføre kroppen, men felles for slike skadevirkninger er at de ikke kan reverseres. Det vil si at en ikke kan utbedre (helbrede) slike skadevirkninger på kroppens genmateriale med dagens medisinske kunnskap.

Det foreligger allerede idag mange mutasjoner (forandringer) i dette viruset og flere av disse ansees som farligere enn tidligere virusvarianter. Det foreligger derfor en betydelig risiko for at vaksiner som ble utviklet for noen måneder siden ikke lenger vil ha noen virkning nå eller senere. Det foreligger allerede idag mange eksempler på at vaksinerte personer likevel senere har blitt smittet. Det er ikke grunnlag for å tro at disse mutasjonene vil stoppe opp og dette vil medføre at befolkningen med jevne mellomrom må vaksinere seg igjen og igjen mot nye virusmutasjoner. Men et tilleggsproblem vil være hvilken mutasjon en skal velge for produksjon av nye vaksiner? En ny vaksine vil da kunne virke mot en mutant variant av viruset, men ikke mot alle de andre.

Dette problemet vil da kunne medføre at vaksiner ikke vil virke og at en som resultat får en stadig gjentatt runddans med vaksiner som likevel ikke vil kunne forhindre at myndighetene ønsker å stenge ned samfundet mer eller mindre.

Et tilleggsproblem er de enorme kostnader for samfundet disse gjentatte vaksinasjonene medfører og også den betydelige frykten og arbeidsledigheten som påføres landets innbyggere over lang tid, som kan ha betydelig større skadevirkninger enn covid-19 viruset med omtrent tilsvarende dødelighet på under1 % som en vanlig influensa.

Vedrørende innføring av tvunget vaksinepass.

Det har i en rekke land vært advart mot vaksinering mot covid-19 for de som har en forhistorie med allergiske reaksjoner mot legemidler og/eller matvarer. Også gravide kvinner og også de som har planlagt å bli gravide innen 3 måneder har blitt advart mot å la seg vaksinere.

Innføring av tvungent vaksinepass vil derfor diskriminere en betydelig del av befolkningen. Dette i tillegg til en betydelig del av befolkningen som frykter betydelige negative virkninger både på kort og lang sikt hvor også mulige dødsfall vil være inkludert.

Dette i tillegg til andre viktige legitime årsaker til at en vaksinering er helt uaktuelt.

Det foreligger idag mye solid vitenskapelig dokumentasjon på et medikament, som blant annet også er fremmet i USA´s senat, som meget effektivt dreper dette viruset uten nevneverdige bivirkninger. Dette medikamentet har i mange år også vært brukt i mot parasitter i Norge og har vært ansett som meget trygt å bruke. Men dette medikament (Ivermectin) er her i landet ikke godkjent til bruk mot covid-19.

Konklusjon: Hvorfor innføre tvungent vaksinepass som innebærer gjentatte vaksineringer med usikker virkning over flere år? Dette også sett på bakgrunn av at flere vaksiner kan karakteriseres som genteknologiske eksperiment som kan ha en lang rekke meget skadelige virkninger både på kort og lengre sikt. En bør også ta i betraktning at de aller fleste i befolkningen ikke vet hvilken risiko de utsetter seg for og som godtroende følger offentlige myndigheter som bruker enorme summer på vaksiner. Bruk av utprøvede egnede medikamenter vil her være mye bedre både helse- messig og for å kunne spare landet for enorme summer til stadig nye vaksiner . Og ikke minst at vi med innføring av vaksinepass må oppheve at helseopplysninger skal være konfidensielle.