Høringssvar fra Hege Kristin Stamnes

Dato: 06.05.2021

Jeg er imot vaksinepass på bakgrunn av at det er etisk problematisk at et vaksinepass eller koronasertifikat skal bli brukt som subsitutt for gjenåpning av samfunnset. Et åpent demokrati har aldri før krevd en fremvisning av personlige helseopplysninger av befolkningen for at de kan leve helt vanlige liv.

Et vaksinepass strider mot selvbestemmelsesprinsippet og grunnleggende menneskerettigheter. Å kunne bestemme over eget liv og helse er et grunnleggende prinsipp som kan tilskrives tanken eller ideen om det frie mennesket. Rettferdighetsprinsippet blir trukket fram som førende premiss for debatten om innføring av vaksinepass. Dette prisippet betyr at Like skal behandles likt, og ulike skal behandles ulikt.

Denne ideen er nedfelt i menneskerettighetene i form av universelle naturrettigheter: Mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter (artikkel 1). Enhver har rett til iv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3). Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser (artikkel 13,1). Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land (artikkel 13,2). Enhver har rett til lik adgang til offentlige tjenester i sitt land (artikkel 21). Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv og dens goder (artikkel 27).

I lys av dette mener jeg at innføring av koronasertifikatet ikke er klokskap eller rettferdig, det er etisk uakseptebelt og mulig brudd på flere menneskerettigheter.

Å fravike menneskerettighetene til fordel for å rettferdighetsprinsippet vil etter vårt syn utfordre hele ideen om hva det vil si å være et menneske.

Dagens vaksiner mot covid-19 har betinget godkjenning. Viksinene kan heller ikke gis til mindreårige. En bør stille seg spørsmål om hvordan en politisk innført lov om vaksinepass knyttes opp mot nye legemidler før disse er helt utprøvd og endelig godkjent til allment bruk.

Det finnes riktignok enkelte unntak for blant annet helsepersonell, men koronavaksinen kan håndteres innenfor gjeldende regelverk. Spørsmålet er om ikke et vaksinepass nettopp tilrettelegger for diskriminering og er et skritt bort fra idealet om likebehandling uavhengig av helsestatus.