Høringssvar fra Hel-se AS

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Hel-se AS ønsker ikke å bruke et evt. korona sertifikat lokalt overfor våre kunder.

Et korona sertifikat bidrar til et sorteringssamfunn som vi ikke ønsker å være en del av, og kan føre til at enkeltindivider kan føle seg presset til å la seg vaksinere av praktiske årsaker, til å ønske å oppsøke smitte for å oppnå naturlig immunitet o.l..

Det er for store etiske betenkeligheter knyttet til et slikt sertifikat, et dilemma ift personvernet, fare for diskriminering samt fare for tap av menneskerettigheter.

Vi har allerede et godt fungerende smittevern her med både vask og desinfeksjon av berøringsflater mellom hver eneste kunde på time, og full kontroll i butikken hvor man kun kan komme på personlig avtale. Personalet bruker munnbind hele tiden ved kundekontakt, og kunder oppfordres til det samme.

Alle som foretar en avtale hos oss får et skriv ift smittevernsregler på forhånd, og foreløpig har ingen møtt opp hos oss med symptomer på luftveisinfeksjon eller på annen måte i strid med reglene så vidt vi kan bedømme.

Ikke på noe tisdpunkt har vi måttet gå hverken i ventekarantene eller i karantene så langt under epidemien. Tiltakene her virker godt, og godt nok.

Dersom smittesituasjonen utarter seg, har myndighetene anledning til ytterligere nedstengning av samfunnet.

Det mangler en plan for hvordan evt. lokal bruk av et korona sertifikat skal kunne brukes, og kreves håndhevd.

Det mangler en plan og en forsikring om at ikke-vaksinerte vil få tilgang til så raske og hyppige tester som de ville kunne ha behov for og i utg.p. har rett på, for å ha tilgang til samme tjenster og mulighter som vaksinertre og immune ellers.

Slik lovendrings forslaget foreligger nå er det for store usikkerhetsmomenter både ift. personvern, forsikringer ift. tilgang på rettigheter, muligheter, fare for diskriminering m.m..

Vi mener det må avholdes en bedre etisk diskusjon, utredes alternative løsninger, utformes klare planer og gis forsikringer for alle "kategorier", før det kan være aktuelt med en lovendring som gir grønt lys for slike sertifikater.

Dersom et korona sertifikat skal innføres, mener vi i tillegg at det kan stå noe annet enn "korona-klarert" i dette. Det er klareringen som evt. har en hensikt, og det å spesifisere bakgrunnen for en klarering har ingen praktisk nytte, kan gi opphav til diskriminering, og bør derfor ikke være synlig i sertifikatet.

Vi mener at det er mulig å sikre trygghet for smitte og smittespredning både ifb.m større arangementer og for inn/utreise av Norge, på enklere måter som ikke har så mange problematiske etiske og menneskerettslige problemer heftet ved seg, som det foreslåtte korona sertifikatet har. Vi mener derfor at andre muligheter må utredes og bli vurdert grundig, før et evt. lovendrings forslag som åpner opp for et korona sertifikat, slik det er skissert, kan vurderes.