Høringssvar fra Cecilie Tveteraas Hauge

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

HØRINGSUTTALELSE:

Fastlege/spesialist i allmenn medisin Cecilie Tveteraas Hauge:

NEI TIL VAKSINE PASS:

Innledningsvis er det viktig å stille seg spørsmålet:

Hvor mye sykdom skal vi som samfunn tåle?

Hvor mye sykdom og død skal vi tåle før vi igangsetter tiltak som rammer ene hel befolkning?

Covid- 19. tall:

Oppdaterte tall per 110521:

Smittede: 117021

Døde: 768

Totalt innlagt på intensiv: 822

Testet: 5 398 485

Dette betyr:

Dødelighet: 0,65 %

Totalt innlagt: 2,25 person per dag siste året (822:365= 2,25)

Av de som blir testet er 2 % positiv

«Kilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet, 22. september 2020.

De fleste covid-19-assosierte dødsfall er registrert for gruppen 70+ år (86 prosent) med flest dødsfall i gruppen 80-89 år (83 dødsfall). For gruppen under 70 år, er det totalt registrert 32 dødsfall»

Av totalt antall død er 58% er registret på såkalt annen helseinstitusjon

Er dette grunnlaget for innføring av vaksinepass?

Om så er tilfelle, kommer vi til å ha vaksinepass for resten av historien. Dette da vi ved eks. neste influensa epidemi må innføre det samme.

1) Vaksinen er frivillig?

«Innføring av et koronasertifikat som dokumentasjon for å gi lettelser til vaksinerte, personer med immunitet etter gjennomgått koronasykdom (covid-19) eller har negativt testresultat, vil kunne bidra til å legge til rette for en gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet.»

Dersom man blir fratatt rettigheter er vaksinen ikke lengre frivillig.

Det er videre blitt uttalt at de som ikke ønsker vaksinen kan ha negativ test.

Fra Høringsnotat:

Departementet vurderer spesielt om negativ test bør sidestilles med vaksinasjon og gjennomgått sykdom som grunnlag for koronasertifikat, og ber om høringsinstansenes syn på dette.

Her kommer spørsmål om massetesting inn. Fagfolk innen mikrobiologi har gjentatte ganger uttalt at testen ikke kan brukes til angitte formål grunnet både for lav sensitivitet og spesifisitet. Hvordan kan således massetesting forsvares som et grunnlag for dokumentasjon for smitte eller ikke? Er vil man ha en betydelig forhøyet andel både falske positive og negative svar, og således videre gi en falsk trygghet?

Videre stiller jeg spørsmål til:

Hvem dekker kostnaden og hvor lenge?

2) Vaksinering av unge, friske barn og voksne?

De aller fleste vaksinene som brukes i dag har hatt lang utprøvningstid og kan således ansees som trygge. Ved Covid 19 blir man vaksinert med mRNA vaksiner som i kliniske studier har hatt en oppfølgings tid på 2 måneder.

Hvordan kan man vaksinere en ung frisk befolkning med et virus med en virulens på 0,65, med vaksiner man ikke kjenner langtidseffektene til?

Et koronasertifikat vil medføre vaksinepress, med vaksiner som er altfor usikre i forhold til effekt og varighet, smitteoverføring og bivirkninger. Dette vil særlig påvirke de unge, som ikke selv er truet av koronaviruset. Dette oppleves moralsk problematisk.

3) Føre var prinsippet?

«Koronasertifikat som grunnlag for lettelser styrer således etter et prinsipp om risikoreduksjon og ikke nullrisiko. Hvor stor denne risikoen er, vil også avhenge av andre faktorer, som smittenivået i et område eller en gruppe, og hvor Side 5 av 40 sårbare de som utsettes for smitte er for å utvikle sykdom. Vi kan ikke legge avgjørende vekt på at utviklingen nå går i riktig retning, men må være forberedt på endret smittesituasjon, og ikke minst at det ved lokale utbrudd kan bli nødvendig å innføre strenge tiltak.»

Grensene for bruk av koronasertifikat er utydelig. Hvilket nivå av risikoen skal gi rett til inngripen i vår bevegelsesfrihet? Dette punktet er altfor vagt, og gir anledning til utvidet bruk uten behov for videre dokumentasjon.

4) Videre har jeg følgende tanker:

Jeg ønsker ikke et samfunn som deler befolkningen inn i "beskyttete" og "ubeskyttete", med tildeling av goder til den ene gruppen. Dette vil medføre splid og konflikter mellom folk, kollegaer, venner og familier.

Jeg ønsker ikke at "hvem som helst" skal kunne kreve innblikk i taushetsbelagte personlige helseopplysninger.

Hva blir konsekvensene for de som sniker seg forbi en koronakontroll, eller ikke utfører kontrollen strengt nok? Skal de straffeforfølges?

Hvilke koronasertifikater skal gjelde i hvilke land, og hvordan skal vi forholde oss til folk fra land uten koronasertifikat, f.eks nordmenn bosatt i utlandet, som likevel kan være vaksinerte eller på annen måte "beskyttet"?

-Det er altfor stor usikkerhet om bruken av sertifikatet, risiko for misbruk og uavklart hvor lenge ordningen skal vare, så NEI til innføing av koronasertifikat i Norge!

Avslutningsvis:

Forslaget er lagt ut til Høring, men er det en reell påvirkningsmulighet? Ved gjennom lesning av dokumentet fremstår det som alle planer, av både teknisk og prinsipiell karakter, allerede er vedtatt.

«Helsedirektoratet arbeider sammen med Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF med å etablere den tekniske løsningen»

«Departementet vil også etablere en foreløpig dokumentasjonsløsning som kan tas i bruk før EU-regelverket trer i kraft. Første utgave kommer i begynnelsen av mai og er en samlet visning av testresultat og vaksinasjonsstatus. Det arbeides med sikte på at løsningen i begynnelsen av juni vil inkludere gjennomgått covid-19 og være verifiserbart i Norge. Dette vil være en forenklet innsynsløsning for MSIS og SYSVAK-registrene ved bruk av helsenorge.no, der den registrerte selv kan hente ut dokumentasjonen»

Jeg håper fortsatt dere velger å lytte til både FOLK og FAGFOLK.

Cecilie Tveteraas Hauge

Stavanger 11.05.21