Høringssvar fra Ingelinn Lossius- Skeie

Dato: 12.05.2021

Ad.Corona- pass

Det ville være helt uhørt om regjeringen skulle kreve pass av innbyggere for å bli behandlet likeverdig, altså få de samme rettigheter og friheter som alle andre norske innbyggere. Å innføre er slikt pass setter individets frie vilje og retten til å beskytte egen kropp til side, for å "beskytte" andre individer. Å innføre passet er feil av flere grunner: 1) Situasjonen er ikke så alvorlig at den krever et slikt ekstremt tiltak. Det er få innlagte på sykehus og få dødsfall. De som dør, er typisk over gjennomsnittsalderen for vanlig levealder og har nærmest alltid tilleggsdiagnoser. Som under spanskesyken, er Norge mildere rammet enn andre land, sannsynligvis blant annet fordi vi har lavere befolkningstetthet. Jeg vil påpeke at de aller fleste i risikogruppen er vaksinert, så hvis vaksinen virker med rimelig stor sikkerhet, er det ingen grunn til å vaksinere "hele" befolkningen". Dessuten går smitten gjerne ned på sommeren, slik den gjorde i fjor og det er bare å bygge ut intensivkapasiteten på sykehuset, slik regjeringen burde ha gjort for lenge siden. 2) Vaksinen er hastegodkjent og regjeringen, som mente at Astra Zenica vaksinen var trygg, kan også ta feil med hensyn til Pfizer- vaksinen. Under svineinfluensapandemien, hvor regjeringen tok feil, ble bivirkningene kjent / anerkjent først lenge etterpå. Som sykepleier, lærer og politiker vil jeg samtidig advare mot å vaksinere barn og ungdommer/ unge voksne. Vaksinen ble hastegodkjent og er utvilsomt en kontroversiell mRNA- vaksine. Vaksinen kan endrer vårt immunforsvars måte å jobbe på, på en måte som er ny i medisinsk historie, uten at vi vet de langsiktige konsekvensene av dette. Antall døde og alvorlig syke som følge av vaksinen blir dessuten underkommunisert, i forhold til hvor ofte vi hører om antall døde og syke av Covid- 19. Det er betenkelig at unge, friske helsearbeidere ikke sjelden må ha sykefravær rett etter å ha tatt vaksinen, hvilket burde være illevarslende etter føre- var prinsippet. Dette gjelder relativt mange. 3) Regjeringen har ikke rett til å innføre noe slikt pass- det har aldri stått i noe politisk program og sykdommen er generelt ikke alvorlig nok, hvis man for eksempel sammenligner med hvor mange som dør av influensa. Det strider mot intensjonen i vår Grunnlov, mot grunnleggende menneskerettigheter og mot lovene som ble opprettet etter den andre verdenskrig, for å hindre forskjellbehandlig/ segresjon/ adskilthet (aparheid). Som første vara til Stortinget burde jeg vært innkalt da Åshild Bruun - Gundersen ikke kunne delta da Regjeringen i fjor vedtok fullmakslover, som skal vedtas i plenum. Jeg opplever at kritiske røster blir stengt ute fra viktig debatt og at regjeringen har lagt lokk på mye viktig informasjon om pandemien. Det er også usikkert hvor godt vaksinen beskytter mot ulike virus- varianter: Er det slik at regjeringen vil kreve påfyll? (Folk har for eksempel blitt smittet etter første dose). Avslutningsvis vil jeg påpeke at her er det "ugler i mosen" og spørre regjeringen hvor mye vaksineprodusentene tjener på denne vaksinen, som et refleksjonspørsmål. Det oppleves urettferdig, uforsvarlig og ufritt det som foregår. Takken for å følge smittevernsregler bør ikke være å bli forskjellsbehandlet eller sosialt isolert, fordi man ikke ha pass. Med ekte bekymring for situasjonen og håp om regjeringens tar til fornuft. Bygg ut intensiven, utdann flere intensiv- sykepleiere i Norge og åpne samfunnet.

Med vennlig hilsen

Ingelinn Lossius- Skeie 1. vara til Stortinget, sykepleier og lærer