Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg stiller meg svært kritisk til og vil be regjeringen forkaste forslaget om å innføre vaksinepass.

Innad i Norge kan dette forslaget stride mot vår grunnlovsfestede rett til fri bevegelse innad i landet. Dette er forøvrig også en menneskerettighet.

Begrensningene et slikt pass fører med seg i forhold til adgang til reiser, arrangementer, offentlige steder, fritidsaktiviteter o.l. er uten tvil diskriminerende for enhver som ikke er vaksinert. Videre vil det oppleves som indirekte tvang fra regjeringens side å innføre passet, da den enkelte må la seg vaksinere for å kunne leve det som er å anse som et normalt liv i Norge i 2021.

Vaksinene vet man enda ikke langtidsvirkningene av, og det bes om at man ser tilbake på lærdom fra svineinfluensaen.

Det stilles også spørsmål ved personvern, da vaksinestatus er en personopplysning som det er svært kritikkverdig om man skal bli nødt til å fremvise i visse sammenhenger.

I forhold til det digitale aspektet må det også være helt sikkert at den enkelte er beskyttet mot hacking, urettmessig deling av personopplysninger og identitetstyveri. Et forhastet digitalt koronapass kan innebære risiko for lekkasje av opplysninger til uvedkommende.

Denne innskrenkingen av vår handle- og bevegelsesfrihet er forkastelig. Norge bør styre bort i fra slik kontroll fra statlig hold ovenfor sine borgere som kan minne om ideologier vi IKKE ønsker å identifisere oss med.

Ja til valgfrihet og bestemmelsesrett over egen helse!