Høringssvar fra Den internasjonale juristkommisjon, ICJ-Norge

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

ICJ-Norge

Oslo/Bergen, 12. mai 2021

Høring om koronasertifikat – endringer i smittevernloven

Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge) viser til høringsbrev av 5. mai 2021, med høringsfrist 12. mai 2021, om et midlertidig nytt kapittel 4A i smittevernloven med regler om koronasertifikat. ICJ-Norge ved styreleder inngir med dette en kort høringsuttalelse i lys av den korte høringsfristen.

ICJ er en uavhengig, internasjonal organisasjon (NGO) med sekretariat i Genève, stiftet i 1952. ICJ-Norge ble stiftet i 2008, og arbeider for å fremme ICJs formål i Norge og, i samarbeid med ICJs øvrige organisasjon, internasjonalt. Kommisjonens målsetting er å fremme og beskytte menneskerettigheter og rettsstatlige prinsipper, herunder styrke individets grunnleggende rettigheter og friheter og fremme domstolenes, påtalemyndighetens og advokatyrkets uavhengighet og alle staters gjennomføring av forpliktende internasjonale standarder.

Kommentar til lovforslaget og høringsprosessen

Som departementet selv peker på i sitt høringsnotat, reiser en ordning med koronasertifikat og den fremtidige anvendelsen av slike sertifikater, for forskjellige konkrete formål, en rekke nokså prinsipielle og vanskelige spørsmål av etisk, menneskerettslig og samfunnsmessig karakter.

ICJ-Norge er enig i dette og finner det derfor uheldig at det er gitt en så kort høringsfrist som en uke. Det gjør det vanskelig for en frivillig organisasjon som ICJ-Norge å drøfte forslaget internt, og utforme og forankre rettsfaglig godt funderte synspunkter på det aktuelle lovforslaget.

ICJ-Norge antar at den korte høringsfristen vil gå utover kvaliteten på høringsprosessen og dermed en bedre opplyst debatt om et viktig initiativ fra regjeringen. Den intenderte og/eller mulige bruken av koronasertifikat på forskjellige livsområder er i liten grad drøftet i høringsnotatet. Det legges opp til at departementet vil regulere slike spørsmål i forskrifts form senere. Det gjør det ekstra vanskelig å kommentere presist på bruken av sertifikatet opp mot internasjonale menneskerettigheter og bestemmelser i Grunnloven.

På denne bakgrunn mener ICJ-Norge at flest mulig spørsmål knyttet til bruken av koronasertifikat i samfunnet bør løftes opp fra forskriftsnivået til lovbehandling i Stortinget, hvor sivilsamfunnet og andre høringsinstanser også gis en adekvat høringsfrist.

Med vennlig hilsen for

ICJ-Norge

Sign.

Terje Einarsen

Styreleder