Høringssvar fra Evelyn Stensaker

Dato: 11.05.2021

Svarfristen på denne høringen er urimelig kort for en svært alvorlig og livsvendende inngripen som har til hensikt å frata samfunnsborgere deres demokratiske rettigheter.

Det minnes om at Legemiddelverket opplyser om at de vaksinene som nå anvendes mot covid-19 i Norge ikke er godkjent. Vaksinasjonsprogrammet som nå pågår kan derfor anses som et forsøk der mennesker brukes som forsøksdyr. I en telefonsamtale til Pfizer får man vite at deres produkt ikke er FDA godkjent og skal kun brukes til nødbruk. Man kan ikke i Norge se nødvendighet for et slikt program med uhemmet markedsføring av disse produktene. I den sammenheng bør det nevnes at Legemiddelverket har rapportert om tusenvis av nordmenn som nå er skadet eller døde av vaksinasjonen. Et økende antall personer forteller om familiemedlemmer og bekjentskap som ikke melder fra om relativt alvorlige bivirkninger (hudutslett, kuler på arm og ben, irregulære menstruasjonsblødninger, m.m.), fordi de ikke lenger har tillit til helsevesenet.

Da Regjeringen begår ytterligere et lovbrudd (mer om dette lenger ned) ved at høringsforslaget ikke spesifiserer hva koronasertifikatet skal brukes til, et brudd på Forvaltningsloven i seg selv, er det nødvendig å anta, ut fra hvordan situasjonen i Norge har vært siden mars 2020, hva som er hensikten med dette sertifikatet. Å frata hele eller deler av befolkningen deres frihet til å delta i samfunnslivet, dersom man velger å avstå fra en medisinsk behandling som Legemiddelverket meddeler er skadelig og ikke godkjent, for å rettferdiggjøre en åpning av samfunnet, når det ikke finnes empiriske bevis for at en nedstenging overhodet redder flere menneskeliv, er noe som forbindes med regimer andre steder i verden.

En eventuell innføring av koronasertifikat ville bety brudd på Grunnlovens kapittel E, paragraf 92 (menneskerettigheter som er bindende for Norge), paragraf 93 (nedverdigende behandling), paragraf 94 (frihet skal ikke frarøves annet enn ved kriminelle handlinger), og §98 (Ingen må utsettes for usaklig forskjellsbehandling).

Innføring av koronasertifikat, tildels sammen med politikken som ble innført den 12. mars 2020, ville bety eller betyr, henholdsvis, et brudd på grunnlovens paragraf 100 (innsynsrett i Statens dokumenter), paragraf 101 (forsamlingsfrihet), paragraf 102 (personlig integritet), og ikke minst paragraf 106 (bevegelsesfrihet innenfor Rikets grenser). At Regjeringen har brutt Grunnloven er også på det rene fra Koronakommisjonens leder (ref NOU 2021 6). Det er svært vanskelig å se at en slik Regjering er verdig befolkningens tillit.

Innføring av koronasertifikat bryter også med De Internasjonale Menneskerettigheter:

Artikkel 1 Alle er født med samme menneskerettigheterArtikkel 2 Enhver har rett på alle rettigheter nevnt i De Internasjonale Menneskerettigheter, uten forskjell av noen art -derav artikkel 22 ‘rett til sosiale, økonomiske og kulturelle goder som er unnværlig for hans verdighet og frie utvikling av hans personlighet’Artikkel 3 Enhver har rett til frihetArtikkel 5 Ingen må utsettes for nedverdigende behandlingArtikkel 7 Enhver har rett til beskyttelse mot diskriminering og oppfordring til diskrimineringArtikkel 12 Enhver har rett til beskyttelse mot angrep på ære og anseelseArtikkel 13, punkt 1 Enhver har rett til å bevege seg frittArtikkel 18 Enhver har rett til samvittighetsfrihet

Artikkel 20, punkt 1 Enhver har rett til å delta i organisasjonerArtikkel 21, punkt 2 Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land (digitale analfabeter vil ikke få det samme ut av offentlige tjenester dersom de ikke får adgang til offentlig bygg grunnet manglende koronasertifikat)Artikkel 23 Enhver har rett til fritt valg av yrkeArtikkel 27, punkt 1 enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv Artikkel 30 Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.

Dersom fengsling eller bøter, med eller uten dom, er tiltenkt innført ifm et koronasertifikat, ville ytterligere brudd på artikkel 8 og artikkel 9 i De Internasjonale Menneskerettighetene være et tema.

Som tidligere nevnt er det Regjeringens konstruerte nedstenging som indirekte medfører det den mener er nødvendigheten av et koronasertifikat. Det vitenskapelige grunnlaget og lovligheten basert på et virus SARS-CoV2 som viser seg å produsere en global dødelighet på under 0.024% det siste året, og en normal dødelighet i Norge, er heller ikke tilstede. At tiltakene er årsaken til en normal dødelighet finnes det ikke empirisk bevis for. En av mange forskningsrapporter som viser at nedstenging ikke begrenser dødelighet er publisert av økonom Christian Bjørnskov. Som Bjørnskov, og direktør for Danmarks Sundhedsstyrelse, Søren Brostrøm, har kommet frem til, er det kun politisk vilje som introduserer nedstenging av samfunnet som løsning. I Norge har professor Mette Kalager uttalt at nedstenging av enkelte deler av samfunnet faktisk har ingen positiv effekt og etterlyser tall for å viser det motsatte. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har fremdeles ikke klart å fremvise slike tall, siden han ble spurt om dette i November 2020. Empiriske undersøkelser viser at det ikke lønner seg hva folkehelsen angår. Langvarig nedstengning har effekten å kneble, forvirre og svekke borgere for å forberede innføring av koronasertifikat, fordi de vaksinerte er lovet å få sin frihet tilbake, og splitt og hersk teknikken har fungert bra slik at man har et splittet samfunn, på familieplan, på vennskapsplan, på kollegaplan, på idrettsplan og alle øvrige plan i det som tidligere var ellers et godt fungerende demokratisk samfunn.

Hemmelighold i coronasaken tjener ikke samfunnsborgere. Koronakommisjonen har nå avslørt at viktige sms og papirer er slettet hos sentrale personer. Det bør brukes store ressurser på å komme til bunns i dette. Dokumenter av HISTORISK VIKTIGHET har forsvunnet.