Høringssvar fra Carita Jennie Bech

Dato: 07.05.2021

Ett vaksinepass blir bare helt feil og sender Norge i en veldig farlig og uheldig udemokratisk retning. I Norge er vi alle på A laget. Ingen skal føle seg utenfor og som B-lag fordi de ikke vil ta en uprøvd eksperimentell vaksine, eller ikke får tatt vaksinen av andre grunner (ikke i prioriterte grupper). Det er aldri for sent å snu! Stopp dette farlige inngrepet i, og på, norske borgeres privatliv og (mennske)rettigheter nå.

Jeg er imot vaksinepass på bakgrunn av at det er etisk problematisk at et vaksinepass eller koronasertifikat skal bli brukt som substitutt for gjenåpning av samfunnet. Et åpent demokrati har aldri før krevd en fremvisning av personlige helseopplysninger av befolkningen for at de kan leve helt vanlige liv.

Et vaksinepass strider mot selvbestemmelsesprinsippet og grunnleggende menneskerettigheter. Å kunne bestemme over eget liv og helse er et grunnleggende prinsipp som kan tilskrives tanken eller ideen om det frie mennesket. Rettferdighetsprinsippet blir trukket fram som førende premiss for debatten om innføring av vaksinepass. Dette prinsippet betyr at «Like skal behandles likt, og ulike skal behandles ulikt».

Denne ideen er nedfelt i menneskerettighetene i form av universelle naturrettigheter:

«Mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter» (artikkel 1)

«Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet» (artikkel 3)

«Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.» (artikkel 13,1)

«Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.» (artikkel 13,2)

«Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land.» (artikkel 21).

«Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskaplige fremgang og dens goder.» (artikkel 27)

I lys av dette, mener jeg at innføring av koronasertifikat ikke er klokskap eller rettferdig, det er etisk uakseptabelt og mulig brudd på flere menneskerettigheter.

Å fravike menneskerettighetene til fordel for rettferdighetsprinsippet vil etter vårt syn utfordre hele ideen om hva det vil si å være et menneske.

Dagens vaksiner mot covid-19 har betinget godkjenning. Vaksinene kan heller ikke kan gis til mindreårige. En bør stille seg spørsmål hvordan en politisk innført lov om vaksinepass knyttes opp mot nye legemidler før disse er helt utprøvd og endelig godkjent til allment bruk.

Det finnes riktignok enkelte unntak for blant annet helsepersonell, men koronavaksinen kan håndteres innenfor gjeldende regelverk. Spørsmålet er om ikke et vaksinepass nettopp tilrettelegger for diskriminering og er et skritt bort fra et ideal om likebehandling uavhengig av helsestatus.

Professor Anna Nylund advarte også mot at koronasertifikatet skulle gi mange goder eller lettelser nasjonalt. "– Jo mer utstrakt bruken blir, jo mer vil det hindre folk å leve normale liv, og desto større blir de negative konsekvensene. Det kan igjen påvirke lojaliteten og etterlevelsen av anbefalingene hos de som faller utenfor ordningen, sa professoren." Utdrag fra DN artikkel 7.5. 2021