Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Er ikke enig i at vi skal ha et korona serfikat. Da dette er med på å diskriminere mot de som da ikke kan ta vaksinen og de som ikke vil ha vaksinen. Samt er dette brudd på menneskerettighetene våre, itillegg til flere lover i den norske grunnlov. Deriblant:

Paragraf 92

Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.

Paragraf 98

Alle er like for loven.

Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Paragraf 106

Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der.

Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket.

Vi bor i Norge og her vil vi bo i et fritt uten at man skal dømmes på om man har tatt en vaksine eller ikke. Samt er det kommet flere uttalelser om at vi ikke kommer til å gå tilbake til det normale samfunn, selv om meste parten er vaksinerte. Da blir det feil å innføre et slike serfikat og vil dermed føre til at det blir en medisinsk apartheid, hvor samfunnet deles i to.