Høringssvar fra Espen Fjogstad

Dato: 10.05.2021

Svartype: Med merknad

Noen av oss er gamle nok til å huske tiden da man ikke presumptivt ble ansett som potensiell terrorist før vi gikk ombord i et fly.

Dette prinsippet ble snudd på hodet i panikk i 2001, og 20 år senere lever vi fortsatt med dette. Men kun når man skal ut og fly. Enhver terrorist står selvsagt fritt til å vandre ombord på alle andre typer kollektiv transport uten samme kontroll.

Med vaksinepass står vi i fare for å krysse nok en slik farlig grense. Med vaksinepass snur vi et prinsippet vi mennesker har levd etter i tusener av år på hodet. Prinsippet om at man er frisk med mindre det foreligger indikasjoner om det motsatte.

I stedet er man i en verden med vaksinepass antatt syk/smittefarlig med mindre man kan bevise det motsatte. Uten et slikt bevis settes begrensninger på hvilke aktiviteter man som borger får delta i i samfunnet.

På mange måter er snus hele gamle vestlige rettsstatsprinsippet om "innocent until proven guilty" snus til "guilty until proven innocent".

Mangelen på prinsipiell tenkning rundt forsvar av helt grunnleggende vestlige verdier er direkte skremmende.

Det er spesielt skremmende all den tid både vaksinepass, og i en stor grad all tvungne tiltak vi har vært gjennom i over ett år nå, hviler på en teori som er svært svakt fundert vitenskapelig. Teorien jeg refererer til er selvsagt den som hevder at pre- eller asymptotisk smitte har vært, og er en viktig driver i denne pandemien. Dette er for det første tilbakevist i en lang rekke vitenskapelige artikler. Men jeg vil også hevde at teorien tilbakevises empirisk ved å ganske enkelt se på hva som er skjedd i Japan siste 16 måneder.

Japan med sine 126 millioner innbyggere har siden epidemien brøt ut i januar 2020 basert hele sin strategi på at pre- og asymptotisk smitte ikke er en stor driver. De har vært restriktive med testing, og er blant de landene i verden som har testet sine innbyggere minst (se vedlagt figur).

For å få testet seg i Japan har man i det meste av Japan det meste av tiden måtte ha kliniske symptomer, og testen ble anvist av lege. At de gjennom hele pandemien har konsentrert seg om i hovedsak kun teste symptomatiske med kliniske symptomer har naturlig nok medført at de gjennom hele pandemien har målt en svært høy andel smittede. (Se vedlagt figur).

Men har dette reflektert i mye sykdom og død ?

Nei, tvert imot, til tross for å ha verdens omtrent eldste befolkning - hvilket skulle tilsi mer død og sykdom ved høy smitte-andel - så har Japan en av verdens aller laveste. Langt lavere dødelighet per innbygger enn for eksempel Norge. (se vedlagt figur).

Men selv om man - på tross av all empiri som sier det motsatte - mener at pre- og asymptomatisk smitte er en viktig driver i epidemien, så er vaksinepass fortsatt en dårlig ide.

Å argumentere for at tiltak kan lettes for de vaksinerte fordi vaksine (og gjennomgått sykdom) gir god beskyttelse, men samtidig hevde at vaksinene ikke gir god nok beskyttelse til at de vaksinerte kan møte ikke-vaksinerte som er potensielt smittet er sirkuær logikk på sitt verste.

Enten er vaksinen trygg, og da kan man argumentere for å lette opp for dem som er vaksinert. Men en logisk konsekvens er at så snart alle som ønsker vaksine da har fått tilbud om det - som er innen relativt få uker - så faller ethvert argument for at ikke resten også kan få leve fritt så sant de kjenner seg friske. Eller så er er ikke vaksinen skikkelig effektiv og da faller argumentet om at de som er vaksinert skal ha lettelser andre ikke får.

Regjeringen definerer immune som dem med vaksine + dem som har hatt Sars Cov2. Men nyere studier, fagfellevurdert og publisert i Nature, har dokumentert at så mye som 80 % av personer som aldri har vært eksponert for Sars Cov2 har T-celle respons ( = varierende grad av immunitet via kryss-immunitet fra andre korona-infeksjoner tidligere).

Det finnes meg bekjent ikke en eneste studie som dokumenterer at vaksinerte konsekvent er mindre smittsomme (dvs har mindre «viral shedding») enn ikke-vaksinerte som har slik kryss-immunitet, dvs de mennesker som gjennomgår Sars Cov2 infeksjon med få eller ingen symptomer.

Vi vet videre fra fagfellevurderte studier at asymptotiske i all hovedsak slår ned viruset i øvre luftveier, og således i hovedsak kun danner IgM antistoffer. Som etter relativt kort tid ikke lenger kan detekteres på de vanlige serologiske tester.

Dette er da mennesker som er har immunitet, men som ikke kan bevise det gjennom vanlig serologisk testing. Mer avanserte tester må til. Hva er basisen for å behandle immune grupper ulikt?

Det er en helt urimelig forskjellsbehandling å ikke la dem som mistenker at de har slik T-celle immunitet få testet dette som alternativ til vaksine. T-celle immunitet er tross alt er den lengstlevende immunitet vi har. Fagfellevurderte vitenskapelige undersøkelser viser at de som var smittet med den opprinnelige Sars hadde immunrespons 17 år senere. og ikke bare det, de hadde immunrespons på Sars Cov2.

Avslutningsvis : Innføring av vaksine-pass vil presse enorme mengder mennesker med ekstremt lav risiko for å utvikle sykdom fra infeksjon til å la seg vaksinere med en vaksine som ikke har gjennomgått noe som engang ligner en normal godkjennelses-prosess. Vaksinen er ikke godkjent for annet enn nødbruk i noe land i verden meg bekjent.

Å de-fakto tvinge friske mennesker under 50-60 år uten noen kjente lidelser, til å ta en vaksine som øyeblikket får fra 100 til 200 ganger så mange bekymringsmeldinger per vaksinert som den vanlige influensavaksinene. Det er et eksperiment med hele folkehelsen jeg ikke fatter at man tør stå ansvarlig for. Spesielt gjelder dette for alle under 40 år, uten kjent forhøyet risiko.

Så jeg appelerer regjeringen om å lytte til den gamle fjellvettregelen : Det er ingen skam å snu.

Vedlegg