Høringssvar fra Line Skår

Dato: 10.05.2021

Høring om koronasertifikat - endring i Smittevernloven.

Midlertidige endringer i Smittevernloven (koronasertifikat).

Utallelse fra Helsemyndighetene : vil ikke være noe vi skal holde på med veldig lenge.

Her er veldig mye som skurrer Endring, Midlertidig, koronasertifikat og noe som ikke skal holdes på med veldig lenge!. Dette lyser bakenforliggende agenda, kan det være at Regjeringen trenger eller er avhengig av koronasertifikatet, for å kunne gjennomføre Den fjerde industrielle Revolusjon?

Paragraf 4A-1 Koronasertifikatet Side 40 i Høringsnotatet.

"Koronasertifikatet skal i samsvar med et felles europeisk teknisk rammeverk dokumentere at en person er vaksinert mot covid-19, har testet negativt på SARS-Cov-2 eller har gjennomgått covid-19 basert på godkjent test".

Paragraf 4A-2 Bruk av koronasertifikat

"Ingen kan forskjellsbehandles på grunnlag av at de ikke kan fremvise koronasertifikatet med mindre bestemmelser i eller i medhold av lov gir adgang til dette. Departementet kan gi foreskrifter for hele eller deler av landet om bruk av koronasertifikatet. Bestemmelser om koronasertifikatet er eneste aksepterte dokumentasjon på vaksinasjonsstatus, immunitet etter gjennomgått covid-19 negativt testresultat,kanbare fastsettes når det etter en smittevernfarlig vurdering anses nødvendig med effektiv og sikker verifikasjon, og det etter smitteverntiltakets art og forholdene ellers ikke vil være uforholdsmessig".

Hvilket samfunn er det vi går mot blir vi bare kontrollerte brikker der autoritære ledere sitter og dikterer hva skal gjøre og hva vi skal tenke?. Dette er virkelig ikke noe vi ønsker vi blir tråkket på og er ingenting verdt.

Vil du ha medisinsk Apartheid i Norge?

Svaret er NEI!!!!!!

Et vaksine pass vil bety innføring av medisinsk apartheid i landet vårt, og resultatet blir et totalitært samfunn. Det blir et klasseskille der kun vaksinerte har muligheten til å reise, gå på konserter, kino, restaurant, handle i butikker og leve et "normalt liv" blir det hevdet. Men om vi drar inn noen av ordene fra Regjering og Helsemyndighetene, som "midlertidig endring" og " ikke noe vi skal holde på med veldig lenge" hvilken grunn er det da at Regjeringen på død og liv må endre Smittevernloven og opprette et koronasertifikat?.

WHO sier nei til vaksinepass, de mener ordningen vil forsterke ulikhetene i verden.

WHO sier nei til vaksinepass

Vaksineringen blir pushet på fra Regjering og Helsemyndigheter, dette er i media hele tiden. Men ingen snakker om vaksinen som er en del av et forskningsprosjekt frem til 2023. Europarådet sier: ikke lov med obligatorisk vaksiner eller diskriminering av uvaksinerte. Den 27. januar undertegnet Europarådet resolusjon 2361 ( En resolusjon i Europarådet setter en effektiv stopper for ideen om vaksinepass), denne innebærer at Covid-19 vaksiner IKKE SKAL være obligatoriske i EU, så Norge som er så tvangs tilsluttet EU må vel forholde seg til denne resulusjonen. Jfr " Koronasertifikatet skal i samsvare med et felles europeisk teknisk rammeverk dokumentere at en person er vaksinert mot Covid-19, har testet negativt på SARS-Cov-2, eller har gjennomgått Covid-19 basert på godkjent test".

Europarådet: ikke lov med obligatoriske vaksiner eller diskriminering av uvaksinerte.

Punkt 7.3.1 i resolusjonen:

"Ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically,socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves".

Videre understrekes det i resolusjonens punkt 7.3.2 :

"Ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated".

Konsekvensene av punkt 7.3.1 og 7.3.2 i resolusjonen er at ideen om digitale vaksinepass ikke kan gjennomføres.

Hva er hensikten med å utøve et sterkt press på oss innbyggere til å ta en eksperimentell vaksine INGEN kjenner langtidsvirkningene av?

Så hvorfor har jeg en følelse av at Norske politikere og helsemyndigheter ignorerer Europarådets Resolusjon?

Og hvor er media som har opplysningsplikt overfor landets borgere?

Resolusjon 2361

EG SEIER NEI TIL VAKSINE PASS, mine helseopplysninger er mellom meg og behandlende helsepersonell. Min helse og min er mitt private eierskap, andre næringsinterresser skal ikkje ha innsikt i mine helseopplysninger UTEN MITT SAMTYKKE.