Høringssvar fra Lobat Mansouri

Dato: 12.05.2021

Høringsbrevet skriver «Innføring av et koronasertifikat som dokumentasjon for å gi lettelser til vaksinerte, personer med immunitet etter gjennomgått koronasykdom (covid-19) eller har negativt testresultat, vil kunne bidra til å legge til rette for en gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet. (…) Formålet med de nye bestemmelsene i smittevernloven er å etablere et system for sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, immunitet etter gjennomgått koronasykdom og testresultat. Videre skal forslaget legge til rette for innføring av en kommende EU-forordning og at departementet i forskrift kan regulere bruken av et koronasertifikat når det er behov for dette. Departementets forslag til lovbestemmelser regulerer imidlertid ikke i hvilke tilfeller det kan gjøres lettelser i smitteverntiltak overfor personer som innehar slik dokumentasjon.»

Dersom departementet eller regjeringen ikke regulerer i hvilke tilfeller det kan gjøres lettelser i smitteverntiltak overfor personer som innehar dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, immunitet etter gjennomgått koronasykdom og testresultat, kan resultatet bli at befolkningen selv og næringslivet lager egne former for reguleringer. Disse formene for regulering kan svært sannsynlig slå ut i form av ytterligere polariseringer mellom uvaksinerte, ikke-vaksinerbare, delvis vaksinerte og fullvaksinerte. Segregering og parallelle samfunn kan oppstå i større grad enn det eksisterer i Norge i dag. Dette ønsker ikke jeg.

En plan om gjenåpning bør inneholde strategier for å unngå splittelser i befolkningen på denne måten. Vi er ett folk. Men om vi fortsetter å være det, gjenstår å se ut i fra retningen samfunnet styres på av statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie, direktør for Helsedirektoratet Bjørn Guldvåg, assisterende direktør for Helsedirektoratet Espen Nakkstad. Og disse hadde et ønske om å innføre koronasertifikat uten høring – Hvor er demokratiske prinsipper blitt av? Skal Norge ta snarveier innenfor demokrati også, på samme måte som det ble laget «snarveier» for framstilling av det som nå kalles vaksine?

Dersom departementet eller regjeringen går inn med reguleringer i forhold til innføring og bruk av koronasertifikat, og har som intensjon og mål å tilpasse dette til innføring av en kommende EU-forordning, sagt med andre ord: tilpasse koronapasset til en EU-standard vel vitende om at dette innebærer en skeivfordeling av rettigheter festet i Norges Grunnlov - da har statsminister Erna Solberg elegant tatt overgangen fra statsminister i et demokrati til diktator i et segregert samfunn.

Rettighetene festet til Norges grunnlov er gitt til alle som tilhører Kongeriket Norge, men etter mars 2020 har disse blitt drastisk begrenset, innskrenket og fjernet. Bevegelsesfriheten er begrenset, ytringsfriheten er begrenset, media er under kontroll og sensur. Statsministeren med Høie og Guldvåg/Nakstad legger begrensninger på hvem og hvor mange folket kan ha på besøk under sitt eget tak. Det ble ikke tatt godt nok hensyn til Menneskerettighetene og Grunnloven da de drakoniske tiltakene ble satt ut i verk, skriver koronakommisjonens rapport.

Siden mars 2020, har statsministeren, helseministeren, direktør for Helsedirektoratet og assisterende direktør for Helsedirektoratet gjentatte ganger minnet befolkningen i Norge på at grunnlovsgitte rettigheter og rettigheter ifølge menneskerettighetene er drastisk begrenset, innskrenket og fjernet. Dette sier også koronakommisjonens rapport https://www.koronakommisjonen.no/kommisjonens-rapport-og-presentasjoner/

Videre forteller statsministeren, ministeren, direktøren og den assisterende direktøren oss at goder og privilegier vil bli gitt de som sier seg villige til å få satt en injeksjon med eksperimentell mRNA-genterapi som kun har begrenset godkjenning, er hasteprodusert og gir bivirkninger av både kjent og ukjent art. Disse godene og privilegiene er de samme rettighetene som alle før mars 2020 hadde i henhold til Norges grunnlov og menneskerettighetene, men det sier ikke statsministeren, helseministeren, direktøren eller den assisterende direktøren noe om. Dette kan jeg ikke godta.

Et koronasertifikat kan sammenliknes med davidsstjernene som ble påtvunget jøder i Nazi-Tyskland før og under 2. verdenskrig. Et symbol for segregering. Hvor står Norges regjering i forhold til Nürnbergtraktaten?

Jeg kan ikke stå inne for eller godta et koronasertifikat, hverken til bruk internt i Norge eller samkjørt og tilpasset bruk utenfor Norges grenser. Som forklart over, vil et slik sertifikat føre til et sterkt polarisert samfunn som har kort vei til segregeringssamfunn. Segregeringssamfunn (Apartheid) er straffbart i henhold til Nürnberg-prinsippene. Det er skremmende nok om det innføres i Norge, men at det skal tilpasses en kommende EU-forordning, er med på å støtte, bygge opp under og videreføre et segregert samfunn også i EU. Nei takk, det vil jeg ikke ha.

I Danmark får du nå ikke tilgang til å komme inn på et bibliotek uten å kunne vise et gyldig koronasertifikat. https://www.koegebib.dk/covid-19?fbclid=IwAR383xvx7XUB3HGaR4h81JBBW_THMWuiFb-RsLOgk3AJRTMqJ2QRFOBgeIY

Hvordan vil det bli for u-vaksinerbare å fungere og delta i samfunnet?
Hvordan vil det bli for ikke-vaksinerte å fungere og delta i samfunnet? For det er vel fortsatt frivillig å vaksinere seg? Jamfør Smittevernlovens paragraf om grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak. https://lovdata.no/lov/1994-08-05-55/§1-5

Jeg har vel fortsatt retten til å bestemme over min egen kropp? Eller må jeg gi etter for presset fra andre og få satt en sprøyte med et innhold jeg absolutt ikke vil ha inn i min kropp for å få kjøpe mat? Hvor riktig er det? Er ikke det en form for tvang?

Tanken på at det allerede ligger i planene en kommende EU-forordning om koronasertifikater eller bruk av sterkt private og sensitive opplysninger som helseinformasjon er, er skremmende. Det vil si at alle regjeringene i EU har som plan å innføre og bruke sterkt personlige og private helseopplysninger til å gi goder og privilegier som før nedstenging i mars 2020 var almene menneskerettigheter til de som lar seg vaksinere, mens uvaksinerte, ikke-vaksinerbare og ikke fullvaksinerte ikke får det samme. Det vil også samtidig si at styresmaktene i landene i EU allerede har bestemt seg for denne formen for bruk av privat og sensitiv informasjon til å forskjellsbehandle sine innbyggere samt innbyggere fra andre land. Det gjenstår å se om befolkningen blir spurt, lyttet til og hørt av de som styrer landene. Eller er det noen som har gått inn og endret på definisjonen av demokrati, slik som det skjedde med definisjonen av pandemi på WHO sine nettsider i 2009?

Jeg mener at et koronasertifikat truer personvernet. Hvem skal ha rett til å se et koronasertifikat? Legen min? Det er ok. Fastlegen min har jeg tillit til og denne kjenner allerede min helsehistorikk. Men skal jeg gi fra meg private og sensitive opplysninger angående min helse til «Hvermannsen» og hvem som helst som ber om å se sertifikatet, for eksempel for å ta kollektiv, gå på biblioteket, svømme i svømmehallen, gå på kino, gå på restaurant, besøke familie på aldershjem, og så videre? Kan hjemmehjelpen til moren min be om å se mor sitt koronasertifikat? Kan moren min eller jeg be om å se hjemmehjelpen sitt sertifikat, siden mor mottar en tjeneste fra kommunen, og hjemmehjelpen kommer inn i min mors private hjem? Kan gjester som er på besøk hos mor kreve å se mor sitt koronasertifikat, eller hjemmehjelpen sitt koronasertifikat? Kan vektere på butikker og kjøpesenter be om å få seg sertifikatet?

Blir det forskjellsbehandling på bakgrunn av et ikke-ønske om å ta vaksinene som tilbys?
Hva skjer med dem som ikke vil la seg vaksinere på grunn av utryggheten som er knyttet til vaksinene og GMO-terapiene angående effekter, virkninger, bivirkninger, skader, lyter og død som følge av disse? Hva skjer med de som ønsker å vente et par-tre år til å få klarhet i effekter, virkninger, bivirkninger, skader, lyter, sykdommer eller dødsfall som forventes å komme, ettersom vi lærer mer om vaksinene med tiden? Hva med de som søker andre former for behandling – behandling som det allerede er dokumentert at har effekt, og hvor virkninger og bivirkninger allerede er kjent? Eller hva med mennesker som har en hellig overbevisning om at menneskekroppen er en fullkommen skapelse fra Guds hånd, og ikke vil at kroppen skal besudles med injeksjoner eller blodoverføringer? Hvordan blir dette ivaretatt?

Med hvilken rett har skal vi påtvinges et dokument som segregerer vårt samfunn?

I følge de grunnleggende krav som stilles ved innføring av smitteverntiltak, er det ingen absolutte påbud, og det trenger heller ikke oppgis årsak for å takke nei. Tiltakene er anbefalinger, og anbefalinger er langt fra lovverk. De kan ikke straffes, da de ikke har hjemmel i lovverk. De grunnleggende kravene som stilles ved innføring av smitteverntiltak har rot i Nürnberg-prinsippene. Nürnberg-prinsippene kom i stand for at historien ikke skal gjenta seg med folkemord og forbrytelser rettet mot menneskeheten slik som det har skjedd oppgjennom historien.

«Strenge smitteverntiltak bidrar til å beskytte eldre og risikogrupper mot sykdom og død», skriver koronakommisjonens rapport, men hvem beskytter eldre, risikogrupper og resten av befolkningen mot sykdom, skade, lyte eller død fra GMO-terapier som er hasteframstilt og kun har midlertidig godkjenning til nød-bruk, hvor det ikke anes hvilke effekter eller bivirkninger som kan oppstå over kortere eller lengre tid?

Her mener jeg regjering og storting kan ha mye å hente fra de gamle fjellvett-reglene:
Snu i tide – det er ingen skam å snu!

Med forslaget som departementet legger fram, synes det for meg som om regjeringen legger opp til et segregerings-samfunn. Jeg sier nei til forslaget som legges fram.

Lobat Mansouri