Høringssvar fra Christina Søyland

Dato: 06.05.2021

Mitt høringssvar MOT covid19-sertifikat:

Grunnlaget for smittetall er PCR-testen. Smittetallene er grunnlaget for nedstenging og styrer tiltakene som gis av regjeringen.

Når WHO den 20.01.2021 kommer med en retraksjon i forhold til hvordan PCR-testen skal benyttes. De anbefaler re-testing av samtlige PCR-tester som er benyttet under det siste året. De nye rådene sier at om PCR-testen spinner over 25 sykluser, gir falske positive svar, og ikke kan gi indikasjon på aktivt covid19virus. Siden testen ikke skiller mellom aktivt virus, dødt virus eller antistoffer etter gjennomgått infeksjon - vil hele grunnlaget for smittetallene og dermed grunnlaget for nedstegning og genterapi ("vaksine") mot befolkningen være gyldig. Dette vil føre til en stor mengde erstatningskrav i etterbølgen som vil følge de mange rettssakene rundt om i Europa, der grunnlaget for nedstengingen vil bli dømt ugyldig.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) innrømmer at ALLE PCR-tester utført ved en 35 syklus forsterkningsterskel (Ct) eller høyere, er ugyldige. Men det var det de anbefalte i januar 2020, i samråd med Charité Hospital i Berlin. Hvis testen uføres ved en terskel på 35 Ct (som anbefalt av WHO), kan ikke viruset påvises, noe som betyr at alle de såkalte bekreftede «positive tilfellene» som er registrert i løpet av de siste 14. månedene er ugyldige.

Når man skal sjekke om en test er gyldig, at den faktisk påviser det den er ment å påvise, må testen kjøres gjennom en syklus et gitt antall ganger. Men dersom antallet sykluser overstiger 35, vil testresultatet være ugyldig, fordi det er større risiko for et falskt positivt svar. WHOs anbefaling for ett år siden, var at testen måtte kjøres 35 ganger. Dette, innrømmer de nå, har vist seg å være ugyldig.

Fra begynnelsen har PCR-testen rutinemessig blitt brukt med en Ct-forsterkningsterskel på 35 eller høyere, i henhold til WHOs anbefalinger fra januar 2020. Hva dette betyr, er at PCR-metoden slik den er brukt over hele verden i løpet av de siste 12-14 månedene har ført til feil og villedende Covid-statistikk. Og dette er statistikken som brukes til å måle utviklingen av smittesituasjonen i landet. Som igjen betyr at nedstenging og økonomiske tiltak som har resultert i sosial panikk, massefattigdom og arbeidsledighet ikke har noen som helst begrunnelse.

I følge vitenskapelig oppfatning:

“Hvis noen blir testet av PCR som positive når en terskel på 35 sykluser eller høyere brukes (som det er tilfellet i de fleste laboratorier i Europa og USA), er sannsynligheten for at personen faktisk er smittet mindre enn 3% , sannsynligheten at det nevnte resultatet er falskt positivt er 97% (Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, Clare Craig, Kevin McKernan, et al, Critique of Drosten Study )

Ifølge overlege ved Rikshospitalet benytter de standard 45 sykluser og motsier Nakstad midt i beste sendetid i tvdebatten.

På siden til de svenske Folkehelsemyndighetene sier de dette: "Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19. PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte. RNA från virus kan ofta påvisas i veckor (ibland månader) efter insjuknandet men innebär inte att man fortfarande är smittsam. Det finns också flera vetenskapliga studier som talar för att smittsamheten vid covid-19 är som störst i början av sjukdomsperioden."

Det finnes uttalelser fra overlege Halvor Næss i Bergen: "I Bergen hadde vi i 2000/2001 en langt verre viruskrise uten at noen reagerte. Vi vet mye mer om Covid-19 nå enn våren 2020. Det viktigste er at dødeligheten blant yngre er lav. Den er ca 1 av 1000 for smittede under 70 år (infection fatality rate). For unge er dødeligheten på linje med eller lavere enn for influensa" Videre forteller han: "Alle virusinfeksjoner sprer seg til flokkimmunitet er etablert. Nåværende bremse eller slå ned strategi kan bare utsette flokkimmuniteten. Dersom strategien er effektiv, kan det i

teorien ta flere år og da må vi leve med usikkerhet når det gjelder nedstengninger, karantene eller reiserestriksjoner til utlandet med mindre strategien endres. Konsekvensene av en langvarig slå ned strategi for helse utenom Covid-19, forretningsvirksomhet, utdanning og livskvalitet, kan bli utålelig for befolkningen. Internasjonale eksperter anbefaler at Covid-19 får spre seg uhindret blant yngre mens gamle og sårbare beskyttes. På denne måten vil vi raskt oppnå flokkimmunitet med minimal dødelighet. Dette vil være den beste strategien for langsiktig beskyttelse av eldre og sårbare. Sverige har en slik strategi, men svenske myndigheter har innrømmet svikt i beskyttelse av de gamle og sårbare med relativt høy dødelighet til følge i vår. Influensaepidemien i Bergen i 2000/2001 varte bare tre uker og er for lengst glemt av de fleste. Den gikk over i historien uten ødeleggende langsiktige konsekvenser slik strategien mot Covid-19 allerede forårsaker. Spørsmålet er når myndighetene innser at Covid-19 epidemien ligner på influensaepidemier og bør håndteres deretter. For meg ser det ut til at journalister, politikere og mange leger mangler perspektiv når det gjelder å sette Covid-19 i en større sammenheng og ikke evner å gjøre fornuftige avveininger (trade offs) til beste for befolkningen. Det synes for meg å være et manglende perspektiv på tall hos politikere, journalister og andre når det gjelder Covid-19. Eller holdes viktig informasjon skjult for befolkningen?"

Den 29.04.2021 skrev Aftenposten: Selv ikke full vaksinering med verdens beste vaksiner gir 100 prosent garanti mot smitte. 1457 av dem som har fått minst én vaksinedose, er til nå blitt smittet i Norge. Fire måneder etter at Norge startet med å vaksinere befolkningen, begynner det å komme tall på hvor mange som er blitt smittet til tross for at de er vaksinert. 248 personer har testet positivt selv om de er fullvaksinerte. Det viser tall fra Folkehelseinstituttets ukerapport. Da disse tallene ble hentet ut, var det 308.166 personer i Norge som var fullvaksinert. Det betyr at 0,08 prosent var blitt smittet. Altså 8 pr. 10.000.

Når disse tallene helt tydelig viser at fullvaksinerte ikke hindrer smittespredning, men at de fremdeles kan bli smittet, vil et covid19-sertifikat ha totalt manglende hensikt for å motta tillatelser utover restriksjonene!

På legemiddelverket sine egne nettsider står dette om vaksinegodkjenninger:

Før en vaksine blir godkjent er det en lang prosess hvor legemiddelfirma tester vaksinen og vurderer:

Effekt: at vaksinen beskytter mot sykdom

Sikkerhet: hvilke bivirkninger vaksinen gir

Kvalitet: at vaksinen produseres etter gjeldende standarder

Legemiddelfirma må dokumentere kvalitet, sikkerhet og effekt før vaksinen godkjennes. Myndighetene godkjenner vaksinen bare hvis nytten er større enn risikoen.

At vaksinene gir en akseptabel effekt, men ikke hvor lenge effekten varer.

Hvilke vanlige og mindre vanlige bivirkninger vaksinen kan gi hos voksne 18-65 år. Vi vet sannsynligvis mindre om bivirkninger hos barn, eldre og gravide. Flere av de store kliniske studiene har ikke satt en øvre aldergrense for deltakelse. De fleste firma har en ambisjon om å inkludere individer i risikogruppene, for eksempel eldre, for å få så bred dokumentasjon om effekt og bivirkninger som mulig.

Hvilke vanlige og mindre vanlige bivirkninger som oppstår i dagene og ukene etter vaksinering. Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger eller om det skulle være bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksineringen.

Betinget godkjenning utstedt:

Comirnaty (BioNTech/Pfizer) mRNA den 21.12.2020

Moderna mRNA den16.11.2020

Vaxzevria (AstraZeneca) Virus-vektor den 29.01.2021 og satt på pause pga alvorlige bivirkninger.

Genterapien ("vaksinen") har kun mottatt en betinget godkjenning for koronavaksiner. Betinget godkjenning gis før man har langtidsdata om effekter og bivirkninger.

Den kan tidligst vurderes for godkjenning i 2023.

Dokumentasjonen på effekt og sikkerhet baserer seg i første omgang på foreløpige analyser av data fra fase 1, 2 og 3 i kliniske studier.

I denne 3. fasen av kliniske studier er det den norske befolkningen som er forsøkspersonene.

Det vil si at den endelige studieanalysen ennå ikke er gjennomført, og langtidsdata på effekt og sikkerhet vil mangle.

For å få betinget godkjenning stilles det juridiske krav om at vaksineprodusenten fortløpende gir EMA tilleggsdata etter den betingede godkjenningen. En betinget godkjenning gis for 1 år om gangen og kan forlenges årlig. Når myndighetene har mottatt all avtalt dokumentasjon, kan den betingede godkjenningen endres til en full godkjenning, og tidligst i 2023.

I USA er genterapien ("vaksinen") kun lov til å banyttes under nødparagrafen til FDA, "-It has been authorized for emergency use by FDA under an Emergency Use Authorization (EUA). We will track participants in our phase 3 clinical trial for the next two years following their second dose, in order to document the long-term effectiveness and safety of the vaccine."

Nils Fosse er medisinsk lege i Bergen. Han sier at Covid 19-vaksinen er ikke bevist at den er trygg og effektiv. De har brukt en ny teknologi og den er blitt testet på noen få tusen personer de siste månedene.

Videre sier Pål André Holme: "Vi har vist at det er en sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og tilstanden med alvorlige tromboser og trombocytopeni. Dette er også akkurat de samme funnene som er gjort i Tyskland, så dette er vi ganske så sikre på, sa Holme"

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland forteller at funnene fra USA styrker sannsynligheten for at det er en årsakssammenheng mellom vaksinene og de alvorlige tilfellene av blodpropp.

VITT (vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni) er navnet på tilstanden som forskerne mener har forårsaket flere av de dødelige blodproppene.Den nye og sjeldne tilstanden risikerer å ramme en av 40 000, anslår den danske helse- og medisinmyndigheten.

Pr 22.04.21 har sju personer har søkt erstatning etter koronavaksine, det er erstatningskrav etter skader på grunn av koronavaksinen som er levert inn til Norsk pasientskadeerstatning. Seks kvinner og en mann har søkt om erstatning etter å ha fått koronavaksine. De er mellom 40–89 år gamle. – Tre av dem er døde, og der søker de etterlatte om erstatning, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE.

To leger i 30–40 årene fikk alvorlig blodpropp nesten en måned etter vaksinering. Hadde de ikke vært leger, ville det trolig ikke blitt oppdaget.

To unge, friske leger fikk påvist alvorlig blodpropp så lenge som 27 og 29 dager etter at de fikk Astra Zeneca-vaksinen. Det er konstatert en klar sammenheng mellom vaksinen og tilfeller av alvorlig blodpropp, lavt antall blodplater og blødninger.

Den 28.04.2021 ble en appell og søksmålvarsel sendt til Bent Høie fra WFA v/ President Dolores Cahill med støtte av WDA, Viruswaarheid, Solutionsa Empowerment, Newearth og ITNJ. Dette fikk han en frist å svare på til 15.05.2021. Dette ligger som PDF-vedlegg.

Pr 27.04.2021 er det meldt om totalt 11.909 bivirkninger, derav 151 dødsfall og 699 alvorlige bivirkninger.

I sammenlikning er dødsfall knyttet til Covid19 gjennom 1 år

Som fullvaksinert kan man fremdeles være smittebærer, man kan smitte andre og man kan dø som

følge av covid19-infeksjon.

Følgene av å innføre et covid19-sertifikat:

Rettferdighetsprinsippet som blir urettferdig, Det kan for mange virke fornuftig eller klokt å innføre vaksinepass, men det betyr ikke at det blir verken rettferdig eller etisk forsvarlig. Rettferdighetsprinsippet blir trukket fram som førende premiss for debatten om innføring av vaksinepass. Dette prinsippet betyr at «Like skal behandles likt, og ulike skal behandles ulikt». Altså vil kun de som kan fremvise følgende bevis på at de ikke er bærere av viruset få tilgang til ordinære samfunnsfunksjoner: 1) bevis på vaksinering; 2) bevis på negativ test; 3) bevis på at du har blitt frisk av korona. Folk som ikke kan eller vil fremvise en slik passerseddel vil utelukkes fra samfunnets goder og offentlige tjenester.

Menneskerettighetene er utarbeidet ved både klokskap og klok av skade. Et vaksinepass strider mot selvbestemmelsesprinsippet og grunnleggende menneskerettigheter. Å kunne bestemme over eget liv og helse er et grunnleggende prinsipp som kan tilskrives tanken eller ideen om det frie mennesket. Denne ideen er nedfelt i menneskerettighetene i form av universelle naturrettigheter:

«Mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter» (artikkel 1) «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet» (artikkel 3)

«Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.»

(artikkel 13,1)

«Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til

sitt land.» (artikkel 13,2)

«Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land.» (artikkel 21).

«Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den

vitenskaplige fremgang og dens goder.»

I lys av dette, mener jeg at innføring av koronasertifikat ikke er klokskap eller rettferdig, det er etisk uakseptabelt og mulig brudd på flere menneskerettigheter. Å fravike menneskerettighetene til fordel for rettferdighetsprinsippet vil etter vårt syn utfordre hele ideen om hva det vil si å være et menneske.

Dagens vaksiner mot Covid-19 har betinget godkjenning. Vaksinene kan heller ikke kan gis til mindreårige. En bør stille seg spørsmål hvordan en politisk innført lov om vaksinepass knyttes opp mot nye legemidler før disse er helt utprøvd og endelig godkjent til allment bruk.

Det betyr at passet ikke gir oss nye rettigheter, eller friheten tilbake. Men tvert i mot at passet fører til innskrenking av rettigheter og friheter som vi burde tatt for gitt. Å innføre et vaksinepass vil ikke bare medføre, men også formelt stadfeste et syn på menneske som potensielle smittebærere. Noe som også vil medføre at vi vil se på andre mennesker med frykt og mistenksomhet, da er det neppe langt igjen til segregering. Dette er et svært dehumaniserende menneskesyn, som på sikt vil kunne føre til økende polarisering mellom mennesker.

Et vaksinasjonspass gir deg ikke friheter, men det fratar deg det, mener filosof Einar Øverhenget, videre sier han at det er et dilemma om vi skal flytte enda en grense av det private ut i det offentlige. Et slikt pass kan virke veldig stigmatiserende, mener han. En autoritær og antidemokratisk løsning. Vår egen helseminister Bent Høie har hele tiden insistert på at vaksiner er frivillige. Men hvor frivillig er det, hvis det medfører at man ikke kan reise, gå på pub eller restaurant, eller faktisk bli nektet adgang til butikker?

Særlig når det gjelder en type vaksine som ifølge mange rapporter medfører en risiko for de som tar den. Risikoen er i Tyskland oppfattet som så stor at det fremmes forslag fra medisinsk hold om at ingen under 60 år skal få vaksinen.

Må man da vente til man omtrent er pensjonist før man får lov til å ta en utenlandsferie?

Er det noen som tenker gjennom de etiske konsekvensene av å innføre en slags omvendt gul stjerne på sine medmennesker?

Hva med de som av medisinske grunner ikke kan ta vaksinen?

når bekymringsmeldinger om blodpropp og dødsfall etter vaksinering tikker inn, så er det grenseløst totalitært at man bringer et tvangselement inn som en naturlig del av debatten.

Den 27 januar slår Europarådet fast i resolution 2361 at Vaccinationer får inte vara tvingande och ingen ovaccinerad får diskrimineras

De undertecknade Europarådet resolution 2361, som slår fast att vaccinationer i medlemsländerna inte få vara obligatoriska. Vidare får personer som inte är vaccinerade inte diskrimineras på något sätt. Resolutionen går så långt som att påbjuda att medlemsländer aktivt ska upplysa medborgarna om att de har denna rättighet.

- Det vil legge press på hvem som har det og ikke. I Norge er det frivillig å ta vaksinen. Spørsmålet da er om det også skal være frivillig om det skal være offentlig at du har tatt den. Når noen har fått coronasertifikat blir det vanskelig å holde sin egen situasjon hemmelig, sier Duenger Bøhn.

Det Hvite Hus i USA går tilbake på ideen om føderalt vaksinasjonspass. Talspersonen sier: "Regjeringen støtter ikke ideen nå, og den vil heller ikke støtte et system som krever at amerikanerne skal ha med seg en slik legitimasjon. Det vil ikke bli noen database over føderale vaksinasjoner, og heller ikke noen slag føderalt påbud som vil kreve at folk skal ha med seg en enkel vaksinasjons-legitimasjon. Vår interesse er ganske enkelt at den føderale regjeringen vil beskytte amerikanernes privatliv og rettigheter slik at slike systemer ikke blir brukt mot befolkningen på en urettferdig måte"

Allerede i oktober 2020 kom uttalelser fra advokat Dr. Reiner Fuellmich i Tyskland, ekspert på internasjonal lov, korrupsjonssaker og medisinsk jus, om at koronatiltakene er forbrytelser mot menneskeheten.

Det er i skrivende stund igang en omfattende rettsak med han i spissen, der grunnlaget for Covid19- pandemi stilles for retten, med søksmål mot Drosten Medical Company med vitende gav ut feilinformasjon for å fremme sin egen agenda som maktposisjon.

Så vaksinesertifikat vil det ikke være gyldighet for - og det er bare et spørsmål om tid før hele Norges befolkning vil oppdage hvilken feilaktig informasjon de har blitt fortalt av regjeringen, gjennom media og av personer i maktposisjoner.