Høringssvar fra G. Wendy Wiger

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

INNSPILL TIL HØRING VEDR INNFØRING AV KORONAPASS, 11.5.2021

Jeg har uten å mukke betalt skatt i alle år, og jeg har betalt MYE. Nå skal våre rettigheter trues hvis vi uttrykker skepsis til en ny og uutprøvd teknologi som fortsatt er i en eksperimentell fase! Og dette selv om bivirkningstallene for gjeldende mRNA vaksiner viser 790 «alvorlige meldinger unntatt dødsfall» og så mange som 146 (Pfizer) og 5 (Moderna) DØDSFALL så langt, mens bruken av vektorvaksinen (AstraZeneka) ble stoppet allerede når 5 personer døde? Innføringen av et påtenkt HelsePass/helsesertifikat», uansett navn, betyr at Norge i realiteten innfører en slags apartheid» som inndeler folket i «smittegrupper», selv om testen som «smittesporingen» baserer seg på er upålitelig og ikke kan påvise sykdom? Skal vi miste rettigheter vi alltid har hatt, bare fordi vi som enkeltpersoner frykter at «vaksinene» er utrygge (noe tallene viser er berettiget) og ønsker å vente?

NEI TIL KORONAPASS/SERTIFIKAT eller «OFFISIELT GODKJENT» STATUS PÅ EGEN HELSE!

«Etter Grunnlovens paragraf 113 må myndighetenes inngrep overfor den enkelte ha hjemmel i loven» (Juridika.no). Denne hasteinnføringen av et offentlig «sertifikat» som viser den enkeltes (Korona) helsestatus, er kanskje ikke ulovlig så lenge regjeringen fortsatt får lov til å operere under «kriseloven» (selv om aktuelle sykdomstall faktisk viser at denne krisen ikke lenger er gjeldende!) Men «når en slik bekreftelse/dokument skal fungere som betingelse for å utøve visse rettigheter eller å oppnå visse fritakelser» så må dette faktisk innføres med hjemmel i loven. Uten et lovvedtak er dette et rent overgrep mot det norske folk, all den tid regjeringen hele tiden har vært klare på at vaksinasjon er FRIVILLIG og INGEN KAN TVINGES til å ta den. Et slikt overtramp som et «pass» vil være mot personlig frihet betyr at vi til ENHVER TID MÅ BEVISE at vi er «friske». Kanskje på tide at våre folkevalgte må bevise det samme!

Foruten Norges Grunnlov vil en slik innføring også sette til side Norges Lovers Straffelov, Lov om hatefulle ytringer, Nürnberg Codex, Menneskerettighetene samt vedtak fra COG 16.3.21 om at det ikke skal diskrimineres mot dem som velger å ikke ta en vaksine mot COVID-19.

Den nye mRNA «vaksinen» er IKKE godkjent av FDA, og må i beste fall ansees å være eksperimentell nødmedisin både iht WHO, CDC og FDA. Likevel insisterer både medier og offentlige instanser som FHI å kalle dette for «godkjente» vaksiner! Minner om det som står på Laegemiddelstyrelsen i Danmark sin nettside: «Aldrig før i verdenshistorien har så mange forsøgspersoner på så kort tid været med i vaccineforsøg. Forsøgene skal generere viden om, hvor godt vacciinerne mod COVID-19 virker, og om de er sikre nok at bruge mod sygdommen» .

Tragisk nok vet vi at fler og fler dør av/i sammenheng med de nye mRNA vaksinene (146 Pfizer, 5 Moderna og 5 AstraZeneca så langt i Norge). I tillegg har 230 FULLVAKSINERTE fått påvist Covid 19 etter fullvaksinering, 50 bare de siste 2 ukene, noe som betyr at de utvilsomt er smittebærere, uten at noen vet hvor lenge. Dette er bekymringsfullt, ikke minst for de av oss som har lest alle faktablad skrevet av produsentene, men disse risikoene nevnes ikke i norske medier. I tillegg blir ethvert forsøk på å dele bekymringsmeldinger, også fra anerkjente, internasjonale leger og forskere. Stemplet som «konspiratorisk» eller som «gale fakta» uten at vi får anledning til å forsvare oss eller dem. Vi er mange som har uttrykt bekymring over sensurering i månedsvis, uten at våre betenkninger på noen måte ser ut til å ha nådd frem til regjeringen. Dette er et grovt overtramp mot oss mennesker!

JEG AKSEPTERER DERFOR IKKE INNFØRINGEN AV ET «KORONAPASS/SERTIFIKAT» UANSETT NAVN!

Norge har i all tid blitt sett på som foregangsland når det gjelder LIKESTILLING & VERN AV VÅRE RETTIGHETER. Vår RETT TIL Å BESTEMME OVER EGNE KROPP, FRI BEVEGELSE, YTRINGSFRIHET mm har vært grunnleggende rettigheter i det norske samfunn. Disse rettighetene kan ikke uten videre fjernes fra norske borgere uten at noen stiller spørsmål om hvem som TJENER på dette.

Diskriminering av alle slag er noe Norge og nordmenn aktivt har vært motstandere av så lenge vi har blitt ansett som en del av Europa, kanskje lenger, og vi har all rett til å være stolte av disse holdningene, som nå dessverre ser ut til å smuldre dag for dag. Nå vil altså våre myndigheter, på tross av all sunn fornuft, tvinge sine borgere – direkte og indirekte – å blindt akseptere injisering med en ny, eksperimentell teknologi som vi ikke kjenner langtidsvirkningene av før overvåkningen er over (Noen i februar 2023, andre flere år senere i 2025). Flere vaksiner tilkommer stadig, alle kun «nødgodkjent» til tross for at medier og offisielle nettsider som FHI kaller vaksinene for «godkjent»! Når vaksineprodusenter ei heller er erstatningspliktige for eventuelle følgeskader eller sykdom etter vaksinering, hvem skal da betale for konsekvensene? Det som er helt sikkert er at alt dette skaper stor splittelse mellom oss mennesker, både i parforhold, i familier, vennskap, alders- og etniske grupper. Tragisk. Hvem i all verden er tjent med denne stigmatiseringen og splittelsen? Jeg undres!

FAKTUM ER: VI KAN IKKE VAKSINERE OSS BORT FRA ET VIRUS!

Coronavirus er ikke noe nytt. Vi har kjent til varianter av disse i nærmere 80 år. Men vi har aldri klart å vaksinere dem vekk, selv om altfor mange mennesker lever i denne villfarelsen fordi dette er inntrykket regjeringen og «HelseNorge» vil gi. Nå som dødstallene i flere land STIGER etter at vaksinering er startet, bør andre tall enn «smittetallene» ligge til grunn for vedtak som begrenser våre rettigheter. Sjekk Worldometers tall for Israel, UK og Norge. Her til lands har det per 8.mai dødd 767 personer. Første coronadødsfall registrert i Worldometers var den 12.3.20. Om vi benytter denne startdatoen og ser på antall dødsfall fram til 31.12.20, var det 436 dødsfall på 294 dager, dvs 1,482 personer som døde hver dag. Fra 1.1.21 til 5.5.21 er det registrert 331 dødsfall på 125 dager, dvs 2,648 døde per dag. Det dør altså 1,166 FLERE personer per dag i Norge ETTER at vaksineringen har startet, uten at dette gis noe oppmerksomhet! Slike fakta vil nok som vanlig avfeies som «tilfeldigheter» fremfor sammenhenger, selv om tallene gjelder til tross for munnbind, karantenehotell, stengte kjøpesentre og restauranter. Det er ingen som med sikkerhet i dag kan si at «fordelene oppveier ulempene» ved mRNAvaksinen, og sunn skepsis tar normalt ikke livet av noen. Denne skepsisen skal vi straffes for. Hva da med konsekvenser og straff av en uutprøvd teknologi?

Vi er mange som er sjokkert over utviklingen. Samfunnet styres av «pålegg» som baseres på en PCR-test som oppfinneren selv påpekte ikke kunne brukes som diagnostisering eller til å påvise sykdom. Rikshospitalet innrømme at de kjører PCR testene med 45 sykluser som standard, selv om dette høye antallet øker risikoen for falske positive signaler. I andre land er 40 sykler absolutt maks, og selv dette regnes som altfor høyt. At Norge benytter høyere antall sykluser enn andre land er påfallende. Hvis man stadig må forstørre genmaterialet for å finne selv det minste spor av Sars-Cov-2 er dette lite tillitvekkende. Særlig når «smittetallene» er regjeringens (eneste?) styringsverktøy og basis for selv de groveste overtramp. Selv om alle ikke nødvendigvis går i demonstrasjonstog eller brenner sine (bakteriebefengte) masker, så er vi mange som er opprørt over et slikt terrorregime!

Smittetallene har beviselig sunket helt siden november 2020 (dvs. før vaksineringen startet) og kan nå ikke lenger defineres som «krisetall». I influensasesongen 2017/18 lå det tidvis 450 innlagte daglig på sykehus i Norge og mange på intensiv. 7.600 mennesker var innlagt på sykehus til sammen den sesongen og det estimertes at ca 1400 mennesker hadde influensarelaterte dødsfall. Dette er tall fra FHI. Dette skjedde selv med influensavaksine tilgjengelig. Da levde vi uten tiltak og innskrenkninger.

Når positive trender (som at smittetallene har sunket) truer landets «krisestatus», pøses det på med skrekkhistorier i mediene, den seneste tiden fra India. Folk er syke og dør hele tiden, selv om tallene fra India faktisk er lave i forhold til folketallet og nesten like lave som hos oss. Det som er bekymringsfullt er at historiene deles uten å ta med faktum som at de fattigste i India er i lockdown uten mat, vann, medisiner eller penger, mens det er midt i varmetiden. I tillegg er India en av verdens mest vaksinerte land. Før India startet vaksinering 16.januar 2021 var antall dødsfall 491,32 per dag. Per 8.mai er tallet 804,34 dødsfall per dag. Likevel mener indiske medier selv at dødstallene etter vaksineutrullingen er sjokkerende underrapportert.

Som barn (oppvokst i Afrika) opplevde jeg ved flere anledninger sterke allergiske reaksjoner ved bruk av «vanlige» medisiner og også insektsstikk. Kropp og ansikt hovnet opp, noe som varte i flere dager og dette var veldig smertefullt for et barn. Likevel snakket vi aldri om farene ved legemidler. Men så døde min eldre bror av overmedisinering i Norge mange år etter. Selv etter at min bror i flere måneder hadde brukt et nytt medikament på resept og ble stadig innlagt med pustevansker og blodutredelser over hele overkroppen, anbefalte hans lege å «doble dosen» istedenfor å stille spørsmål om riktigheten eller vurdere det motsatte. Ingenting av dette har jeg på noen måte glemt.

Undertegnede verken tør eller vil ta en eksperimentell vaksine som først er ferdig overvåket våren 2023, uten at jeg derved skal fratas min frihet og mine menneskerettigheter!

Når stadig flere FULLVAKSINERTE i Norge får PÅVIST Covid-19, og 1 av 3 fullvaksinerte kreftpasienter (av 550 personer) i Danmark ifølge dansk TV2 tvert imot tester NEGATIVT for antistoffer 1 full måned etter fullvaksinering, hvordan kan da et «Korinasertifikat» være gyldig bevis for at man er «frisk» eller «frisk nok» til å bevege seg/reise eller ha nærkontakt med andre mennesker?

Noe som ikke fungerer etter hensikten kan heller ikke brukes som juridisk grunnlag for fritak eller privilegier, og absolutt ikke som grunnlag for å fjerne rettigheter vi alltid har hatt!

Hva skjer når det kommer (og går) nye (Corona)virus? Skal samfunnet stenges ned hver gang disse muterer, slik virus gjør? Eller må Norges befolkning injiseres jevnlig med «modifiserte mRNA/Vektor- vaksiner til evig tid, og vi må oppdatere vår «Helseapp» med oppdatert «vaksinestatus» hver gang Bent Høie, WHO eller Bill Gates (som for øvrig har flere patenter og sterke økonomiske interesser i både vaksiner og i digital overvåkning) hver gang disse «anbefaler» eller «pålegger» noe? Minner om at hverken sjefen for WHO eller Bill Gates er leger. Det er ei heller Bent Høie. Så hvorfor lytter myndighetene til dem? Og hva med bivirkninger av kryssvaksinering? I starten var man tydelig på at man for all del ikke må blande vaksiner og absolutt få «dose 2» på dagen 21 dager etter første. Så ble det plutselig ikke farlig om man måtte vente, og nå er det visstnok ok å blande vaksinetyper til tross for at produsentene selv overhodet ikke anbefaler dette. I deres faktablad sto det dessuten vaksinen ikke var anbefalt for GRAVIDE, eller barn under 16. Nå åpnes – nei, ANBEFALES - det vaksinering av både tenåringer, spebarn OG gravide? UTEN at resultatet av fase 3 er i nærheten av å avsluttes på flere år! Hvilket medisinsk grunnlag baserer man beslutningene på? Og hvem er det som beslutter?

Vårt naturlige immunforsvar er smartere enn noe som kan skapes i et laboratorium, men dette kan jo ikke farmasøytisk industri tjene penger på. Isteden påpeker representanter for «HelseNorge» at man ved «eventuelle» (?) muteringer kun behøver å «justere» vaksinene for å tilpasses de nye variantene? Vaksineprodusentene SLIPPER å foreta kliniske studier når det «kun gjelder justeringer», selv om denne fortsatt er eksperimentell og ENNÅ IKKE GODKJENT? Ringer ingen bjeller fortsatt?

At mange var redde i fjor når vi ingenting visste er forståelig, men (sykdoms- og døds) tallene er på minimalt nivå i forhold til skrekkscenariene man så for seg den gang. Så lenge vi holder normal avstand og vasker/desinfiserer hendene våre, så må vi alle nå få lov til å leve våre liv uten å pålegg om hva som er lov og ikke lov å gjøre og hvor vi kan gjøre det. VI ER FORTSATT ET FRITT LAND!

Det finnes ikke vitenskapelig belegg for å hevde at vaksinene kan stoppe smittespredning. Den vaksinerte vil kunne bli smittet, bli syk, og kan spe smitten videre til andre. Derfor gir det ikke mening å skulle forskjellsbehandle vaksinerte og uvaksinerte personer.

JEG SIER NEI til URIMELIGE ENDRINGER I SMITTEVERNLOVEN OG INNFØRING AV KORONAPASS!

I håp om at noen tar til vettet før det er for sent.

Vedlegg