Høringssvar fra Elisabeth Bolstad Raa

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Vedrørende lovforslag om koronasertifikat - endringer i smittevernloven
I Norge og i Norden har vi kjempet for et likeverdig og likestilt samfunn
mellom alle borgere.
Likeverd og likestilling har dannet det moralske hjertet og grunnlaget for
velferdsstaten og et demokratisk Norge basert på etikk. Forslaget om å
skape et sorteringssamfunn basert på helsemessig status strider mot alle
våre demokratiske prinsipper.
Det minnes om at Legemiddelverket opplyser om at de vaksinene som nå
anvendes mot covid-19 i Norge ikke er ubetinget godkjent. (Se referanse nr.
1). Vaksinasjonsprogrammet som nå pågår kan derfor anses som et forsøk. I
den sammenheng bør det nevnes at Legemiddelverket har rapportert om
tusenvis av nordmenn som nå er skadet eller døde av vaksinasjonen. (se
referanse nr. 2). Et økende antall personer forteller om familiemedlemmer
og bekjentskap som ikke melder fra om relativt alvorlige bivirkninger
(hudutslett, kuler på arm og ben, irregulære menstruasjonsblødninger,
m.m.), fordi de ikke lenger har tillit til helsevesenet.
Da Regjeringen begår ytterligere et lovbrudd (mer om dette lenger ned) ved
at høringsforslaget ikke spesifiserer hva koronasertifikatet skal brukes til, et
brudd på Forvaltningsloven i seg selv, er det nødvendig å anta, ut fra
hvordan situasjonen i Norge har vært siden mars 2020, hva som er
hensikten med dette sertifikatet (se referanse nr. 3). Å frata hele eller deler
av befolkningen deres frihet til å delta i samfunnslivet, dersom man ikke
mottar en medisinsk behandling som Legemiddelverket meddeler er
skadelig, for å rettferdiggjøre en «åpning» av samfunnet, når det ikke finnes
en empiriske bevis for at en nedstenging overhodet redder flere
menneskeliv, er noe vi forbinder med regimer andre steder i verden, og i
historiske samfunn.
Det å sette befolkningen i en situasjon hvor man må velge mellom en
potensiell skadelig vaksinering og koronasertifikat som gulrot, er i direkte
konflikt med flere paragrafer i Grunnloven, De Internasjonale
Menneskerettighetene og Nürnberg-kodeksens punkt 4, 5 og 7, og
sannsynligvis i konflikt med punkt 1, 2, 6 og 10 (se referanse nr. 4). Det
minnes om relasjonen mellom nevnte kodeks og Helsinkideklarasjonen.
En eventuell innføring av koronasertifikat ville bety brudd på Grunnlovens
kapittel E, §92 (menneskerettigheter som er bindende for Norge), §93
(nedverdigende behandling), §94 (frihet skal ikke frarøves annet enn ved
kriminelle handlinger), og §98 (Ingen må utsettes for usaklig
forskjellsbehandling).
Innføring av koronasertifikat, tildels sammen med politikken som ble innført
den 12. mars 2020, ville bety eller betyr, henholdsvis, et brudd på
grunnlovens §100 (innsynsrett i Statens dokumenter), §101
(forsamlingsfrihet), §102 (personlig integritet), og ikke minst §106
(bevegelsesfrihet innenfor Rikets grenser). At Regjeringen har brudt
Grunnloven er også på det rene fra Koronakommisjonens leder (ref NOU
2021:6), Stener Kvinnsland. (se referanse nr. 5). Det er svært vanskelig å se at
en slik Regjering er verdig befolkningens tillit.
Innføring av koronasertifikat bryter også med De Internasjonale
Menneskerettigheter, artikkel 1 (Alle er født med samme
menneskerettigheter), artikkel 2 (Enhver har rett på alle rettigheter nevnt i
De Internasjonale Menneskerettigheter, uten forskjell av noen art, deriblant
artikkel 22 «rett til sosiale, økonomiske og kulturelle goder som er unnværlig
for hans verdighet og frie utvikling av hans personlighet»), artikkel 3 (Enhver
har rett til frihet), artikkel 5 (Ingen må utsettes for nedverdigende
behandling), artikkel 7 (Enhver har rett til beskyttelse mot diskriminering og
oppfordring til diskriminering), artikkel 12 (Enhver har rett til beskyttelse mot
angrep på ære og anseelse), artikkel 13, punkt 1 (Enhver har rett til å bevege
seg fritt), artikkel 18 (Enhver har rett til samvittighetsfrihet), artikkel 20, punkt
1 (Enhver har rett til å delta i organisasjoner), artikkel 21, punkt 2 (Enhver har
rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land (digitale analfabeter vil ikke få
det samme ut av offentlige tjenester dersom de ikke får adgang til offentlig
bygg grunnet manglende koronasertifikat)), artikkel 23 (Enhver har rett til
fritt valg av yrke), artikkel 27, punkt 1 (enhver har rett til fritt å delta i
samfunnets kulturelle liv) og artikkel 30 (Intet i denne erklæring skal tolkes
slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet
eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter
og friheter som er nevnt i Erklæringen).
Dersom fengsling eller bøter, med eller uten dom, er tiltenkt innført ifm et
koronasertifikat, ville ytterligere brudd på artikkel 8 og artikkel 9 i De
Internasjonale Menneskerettighetene være et tema.
Som tidligere nevnt er det Regjeringens konstruerte nedstenging som
indirekte medfører det den mener er «nødvendigheten» av et
koronasertifikat. Det vitenskapelige grunnlaget og lovligheten basert på et
virus SARS-CoV2 som viser seg å produsere en global dødelighet på under
0.024% det siste året, og en normal dødelighet i Norge, er heller ikke tilstede.
At tiltakene er årsaken til en normal dødelighet finnes det ikke empirisk bevis
for. Ett av mange forskningsrapporter som viser at nedstenging ikke
begrenser dødelighet er publisert av økonom Christian Bjørnskov (referanse
nr. 6). Som Bjørnskov, og direktør for Danmarks Sundhedsstyrelse, Søren
Brostrøm, har kommet frem til, er det kun politisk vilje som introduserer
nedstenging av samfunnet som løsning (se referanse nr. 7). I Norge har
professor Mette Kalager etterlyst tall som viser at nedstenging av enkelte
deler av samfunnet faktisk har en positiv effekt. Assisterende helsedirektør
Espen Rostrup Nakstad har ikke klart å fremvise slike tall, siden han ble spurt
om dette i November 2020 (se referanse nr. 8). Årsaken er den samme som
nevnt like ovenfor og like nedenfor: empiriske undersøkelser viser at det ikke
lønner seg hva folkehelsen angår. Nedstengning som løsning anvendes som
årsak til å innføre koronasertifikat, fordi de vaksinerte er lovet å få sin frihet
tilbake, men det er som nevnt ikke bevis for at nedstenging er den beste
løsningen. (Se referanse nr. 9 til og med nr. 33).
Koronakommisjonen har nå avslørt at viktige sms er slettet hos sentrale
personer. Det bør derfor heller brukes ressurser på å finne ut om f.eks. noe
tilsvarende har skjedd i Norge, som i Danmark. (se referanse nr.34).
Jeg stiller meg uenig i dette lovforslaget. Forslaget åpner for en stat som har
ubegrenset tilgang til å diskriminere og gripe inn i privatlivets sfære hvor
man tillater å gjøre det norske folk rettsløse i eget land.
Mvh,
Endre Raa
1. https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/status-pakoronavaksiner-
under-godkjenning
2. https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20210504%20Rapport%20over%(side 4, 9, 10, 11 og 12)
3. https://www.tv2.no/a/13984439
4. https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/loverretningslinjer/
nurnbergkodeksen/
5. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2021-6/id2844388 og
https://www.aftenposten.no/norge/i/wezOmd/koronakommisjonenregjeringen-
broet-grunnloven-da-krisen-rammet-norge
6. https://academic.oup.com/cesifo/advancearticle/
doi/10.1093/cesifo/ifab003/6199605
7. https://www.bt.dk/politik/mette-f-vildledte-alle-myndighederanbefalede-
ikke-stor-nedlukning-som-hun-paastod
8. https://www.nettavisen.no/okonomi/topplege-med-klar-beskjed-tilnakstad-
vi-ma-fa-tallene-dine/s/12-95-3424049037
9. https://thefatemperor.com/wp-content/uploads/2020/11/1.-LANCETLOCKDOWN-
NO-MORTALITY-BENEFIT-A-country-level-analysismeasuring-
the-impact-of-government-actions.pdf
10. https://advance.sagepub.com/articles/preprint/Comment_on_Dehning_et_al_Science_15_May_2020_eabb9789_Inferring_change_points_in_the_spread_of_19_reveals_the_effectiveness_of_interventions_/12362645
11. https://thefatemperor.com/wp-content/uploads/2020/11/3.-KOCHINSTITUTE-
Epi-Report-R0-down-to-1-before-lockdown.pdf
12. https://arxiv.org/abs/2005.02090
13. https://advance.sagepub.com/articles/preprint/Comment_on_Flaxman_et_al_2020_The_illusory_effects_of_nonpharmaceutical_
interventions_on_COVID-19_in_Europe/12479987
14. https://thefatemperor.com/wp-content/uploads/2020/11/6.-PREPRINTLOCKDOWN-
ADDED-LITTLE-OR-NOTHING-PROF-BEN-ISRAEL.pdf
15. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.01.20088260v2
16. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.26.20202267v1
17. https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3588 (nedstenging medfører
flere dødsfall over tid)
18. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047860v3
19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2652751/
20. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.09.20210146v2
21. https://www.nber.org/papers/w27719
22. https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3543
23. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.01.20222315v1
24. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.604339/full
“Stringency of the measures settled to fight pandemia, including
lockdown, did not appear to be linked with death rate”
25. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.26.20140814v2
26. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00779954.2020.1844786
27. http://ssbhalla.org/wp-content/uploads/2020/10/Lockdowns-Closuresvs.-
COVID19-Covid-Wins-Nov-4.pdf “No matter what the test, the
dominant result is that not only lockdowns were not effective, but that,
in a large majority of cases, lockdowns were counter-productive i.e. led
to more infections, and deaths than would have been the case with no
lockdowns.”
28. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.22.20160341v3
29. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eci.13484
30. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.28.20248936v1
31. https://www.nature.com/articles/s41586-020-3025-y
32. https://www.nature.com/articles/s41598-021-84092-1
33. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3782395
34. https://www.aftenposten.no/norge/i/PR8obX/da-granskerne-kom-varviktige-
sms-er-og-notater-slettet-naa-maa-medarb