Høringssvar fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Dato: 12.05.2021

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som jobber med folkehelse, forskning på hjerte- og karsykdommer og demens, og er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

Vi takker for muligheten til å komme med innspill til forslaget om innføring av koronasertifikat. Den eldre delen av befolkningen, og kanskje især sykehjemsbeboere, er blant de gruppene som har blitt hardest rammet av koronapandemien og av konsekvensene av restriktive smittevernstiltak. Ved innføring av ethvert tiltak må hensynet om å beskytte folks liv og helse balanseres opp mot eventuelle negative konsekvenser. Målet må være å i størst mulig grad forhindre og begrense smitte med så lite inngripende tiltak som mulig.

For personer med demens er forutsigbarhet, sosial kontakt og aktivitet viktig. Inaktivitet og sosial isolasjon kan akselerere utviklingen av symptomer. Derfor må vi også i størst mulig grad lette på inngripende tiltak når det er helsemessig forsvarlig. Et koronasertifikat kan bidra til dette.

Departementet foreslår at koronasertifikatet skal være tilgjengelig via helsenorge.no, og at det også kan vises på en telefon uten internettilkobling. I tillegg skal det være mulig å skrive ut på papir og det skal utvikles en alternativ løsning for dem om ikke bruker helsenorge.no. For noen personer med kognitiv svikt kan det være vanskelig å bruke BankID med kodebrikke på egenhånd. Vi er positive til at det skal utvikles alternativer til koronasertifikat på helsenorge.no, og vi vil understreke at koronasertifikatet må gjøres tilgjengelig for personer som ikke kan bruke BankID.

Vi støtter også forslaget at et papirsertifikat kan benyttes. Det er viktig at sertifikatet er gratis og tilgjengelig også for personer som i liten grad bruker digitale tjenester. Det bør vurderes om man skal kunne bestille sertifikatet tilsendt i posten eller skrevet ut host fastlegen, slik Eldreombudet foreslår.

Personer uten samtykkekompetanse som motsetter seg vaksine skal som hovedregel ikke vaksineres. Testing kan også være vanskelig å få gjennomført. Departementet fremmer ikke forslag av om hva konkret sertifikatet skal kunne brukes til. Dette skal reguleres i covid-19-forskriften For uvaksinerte personer uten samtykkekompetanse vil det være svært uheldig dersom koronasertifikat eksempelvis knyttes til adgang til å motta eller gå på besøk ved omsorgsinstitusjoner. Det bør legges til rette for at denne gruppa skal ha adgang til de samme rettighetene som personer med koronasertifikat. Parallelt med dette, må arbeidet med tillitsskapende tiltak for å sikre vaksinering opprettholdes. Dette vil også være aktuelt dersom det blir behov for en booster av vaksinen, eller for vaksinering tilpasset eventuelle virusmutasjoner. I tillegg er det viktig å sikre at det gis tilrettelagt informasjon til personer med kognitiv svikt om bakgrunnen for innføringen og hva et slikt sertifikat innebærer.

Med vennlig hilsen,

Mina Gerhardsen
Generalsekretær