Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

NEI TIL KORONASERTIFIKAT.

Jeg viser til Regjeringen.no og deres høring om koronasertifikat og endringer i smittevernloven med høringsfrist 12.mai. Dette høringssvaret er dermed rettidig innsendt.

Forslaget om innføring av koronasertifikat i Norge og tilpasning til ny kommende EU-forordning må forkastes i sin helhet.

Innføring av koronasertifikat er det samme som å innføre tvang av vaksinering. En slik tvang er ikke i samsvar med våre norske verdier, vårt frie demokrati, menneskerettigheter, retten til privatliv og retten til å kunne bestemme over sin egen kropp.

Dette vil føre til diskriminering av mennesker og det vil på denne måten skille mennesker i ulike lag. Dette vil videre føre til økte forskjeller i den norske befolkning som intet mindre vil ramme barn, unge og sårbare grupper.

COVID-19 VAKSINENE

Covid-19 vaksinene er eksperimentelle og er innført på en betinget godkjenning. Før en vaksine blir godkjent skal både effekt, sikkerhet og kvalitet godkjennes. Dette er en langvarig prosess som skal observere både vaksinerte og en placebogruppe over lengre tid. Den endelige studieanalysen på dagens vaksiner er ennå ikke gjennomført og langtidsdata på effekt og sikkerhet mangler. Vaksinene er hasteutviklet, de er testet i svært liten grad og det er derfor ingen som vet langtidsvirkningene av dette eksperimentet. Vaksinene basert på helt ny teknologi (mRNA) som aldri er brukt på mennesker tidligere. Å basere hele samfunnet på vaksinene ved å «tvinge» mennesker til å måtte la seg vaksinere er ikke greit.

BIVIRKNINGER OG EFFEKTEN AV VAKSINENE.
I følge Legemiddelverket vet vi pr d.d at vaksinene gir en akseptabel effekt, men ikke hvor lenge effekten varer. Med akseptabel effekt mener Legemiddelverket en beskyttelse tilsvarende 60-95%. Det har vært flere kjente tilfeller hvor fullvaksinerte har blitt smittet av covid-19 i etterkant av vaksinasjonen. Det stilles dermed spørsmål til hvor effektive vaksinene egentlig er? Hvordan har regjeringen tenkt å følge dette opp i koronasertifikatet?

Vi vet heller ikke hvilke vanlige og mindre vanlige bivirkninger vaksinen vil gi hos voksne mellom 18-65 år. Enda mindre vet vi om bivirkninger hos barn, eldre og gravide. Legemiddelverket kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksineringen.

Pr. 04.05.21 hadde over 1 392 578 personer blitt vaksinert med første dose av koronavaksine, og over 380 000 av disse er vaksinert med andre dose. Det er pr. 6.6.21 meldt inn 12 331 meldinger om bivirkninger, hvor 8455 er behandlet. 946 er klassifisert som alvorlige bivirkninger, 7509 er klassifisert som lite alvorlige bivirkninger og det er meldt inn 156 dødsfall. Flere alvorlige bivirkninger har vært blodpropp, lavt antall blodplater og blødninger med døden til følge. I USA hvor en enda større del av befolkningen har fått vaksinen så viser data fra VAERS (https://vaers.hhs.gov) at det er rapportert inn svært mange alvorlige bivirkninger og dødsfall i etterkant av vaksinen. Dette burde være en alvorlig tankevekker for Norge som ligger på etterskudd i forhold til USA.

Det faktum at vaksineprodusentene har fraskrevet seg alt ansvar sier alt om vaksinenes trygghet. Videre viser de farmasøytiske firmaene at profitt er deres sentrale mål da de raser og stemmer mot patentfritak for vaksiner til fattige land. Samlet viser dette at denne industrien er pengestyrt og ikke tar hensyn til liv, helse og sikkerhet.

Det er også en kjent sak at dersom man får en skade på bakgrunn av vaksine, medisinsk behandling osv. så er det ikke rett frem og søke om hjelp fra Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Norsk pasientskadeerstatning eller NAV. Dette er en årelang kamp hvor adekvat årsakssammenheng skal kunne bevises med god margin. Det vil kreve både kunnskap om lover, regler og systemer, samtidig som det vil kreve energi og pågangsmot for å holde ut i en tidkrevende og langvarig prosess som man like gjerne kan ende opp med å tape. Her vil de ressurssvake menneskene falle av lasset svært tidlig og det vil i større grad være de med ressurser i form av kunnskap, økonomi eller bekjentskaper som vil nå lengst.

Ingen vet hvordan kroppen vil reagere på vaksinen. Hver og en må basert på et informert valg få lov til å bestemme over egen kropp og hvilken risiko man ønsker å utsette seg for. Dersom man blir fraskrevet vanlige ting slik som gå på kafe, i butikken, reise på ferie, gå på konsert så er ikke vaksinen frivillig mer. Da beveger vi oss mot tvang og et samfunn som vil bli delt inn i to ulike lag. Et vaksinepass/koronasertifikat vil være første steg i feil retning for å splitte samfunnet vårt og kategorisere mennesker. Det er både trist og svært uheldig.

OVERLEVELSESSRATE FOR COVID-19.

FHI.no fastslo i desember 2020 at dødeligheten blant smittede i Norge var 0,12 %. Dette viser at viruset er mindre farlig for de aller fleste av oss. Dødelighetstallene på verdensbasis vil i realiteten også kunne være langt mindre alvorlige enn hva media fremstiller. Vi vet f.eks at rapportering av dødsfall av eller med covid-19 varierer fra land til land. På bakgrunn av dette vil det ikke være riktig å påføre vaksinetvang med ukjente bivirkninger på en hel befolkning for å beskytte en mindre gruppe med svake individer.

Jeg ber om at våre folkevalgte tenker seg grundig om og ivaretar hele Norges befolkning, vår kultur, våre demokratiske prinsipper og vår frihet. La oss fortsette å bo i verdens beste land, og ikke i en smittevernsstat.

Nei til koronasertifikat!