Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Høring:

Midlertidige endringer i smittevernloven (koronasertifikat)

Høringsfrist: 12.05.2021

https://www.regjeringen.no/contentassets/5d47b866228b4859b1a74c4648ca6bce/horingsnotat-lov-om-koronasertifikat-5-mai-2021.pdf

Innledning

Regjeringen har sendt ut på høring forslag om midlertidig innføring av koronasertifikat. Det skjer før EU/ EU-kommisjonen har sluttført/ vedtatt sitt forslag om utstedelse, verifikasjon og aksept for innføring av koronasertifikater i EU, også kalt «digitale grønne sertifikater».

EU-kommisjonens formål er at med sertifikatene skal det bli lettere å reise på tvers av landegrenser i Europa. EU legger opp til at sertifikatene tas i bruk ved hjelp av en QR-kode på papir, eller via en app på mobiltelefonen, og disse skal gjøres gjeldende i alle land i EU/ EØS.

Lovforslaget vil med all sannsynlighet tatt inn i EØS-avtalen - dersom det blir vedtatt, og har derfor relevans for Norge.

Dersom så skjer, vil EU kunne få en sterk inngripen i norsk smittevernlovgivning, og Norge vil trolig ikke lengre stå så fritt til å bestemme reglene selv på samme måte – slik det har skjedd siden 12 mars 2020 da Norge stengte ned.

Siden Norge har kommet lettere fra de mest uheldige konsekvensene av pandemien - målt mot andre land gjennom landets selvråderett på smittevern, er en eventuell slik utvikling med EU-innflytelse høyst betenkelig.

Med erfaring av totalt fravær av smittevernberedskap i EU-systemet i mars 2020 – som det tok måneder å bygge opp etter at pandemien brøt ut, og manglende solidaritet på deling av smittevernutstyr mv, bør Norge avstå fra slikt samarbeid med EU.

Norge må ha kontrollen på egen smittevern.

Vi husker køene med trailerne med smittevernutstyr - som ikke fikk komme inn i Norge på grunn av EUs eksportregler da pandemien brøt ut. Og om håndsprit fra norske fabrikker i Polen - som ikke fikk komme inn i landet osv. Tyskland som ikke ville dele smittevernutstyr mens folk i Italia var meget hardt rammet av pandemien.

Betenkeligheter med innføring av koronasertifikater

Det viktigste må være å til enhver tid benytte de tiltak som begrenser spredning av smitte i befolkningen, og ikke minst det å hindre at importsmitte kommer inn så langt det er mulig.

Erfaringen er at er sterke landbruks- og næringsinteresser har vært sterke pådrivere for å finne smutthull for å kunne opprettholde fri bevegelse av billig arbeidskraft fra utlandet etter EØS-avtalen. Det generelle inntrykket er at regjeringen har vært særdeles imøtekommende for etterkomme ønsker fra disse særinteressene – slik at importsmitten har vært og er urovekkende høy. Det har skjedd gjennom fritak på testing og karantenebestemmelser for gjestearbeidere, og gjennom at Norge er blitt så avhengig av nøkkelpersonell fra utenlandske bemanningsselskaper for å holde Norge i gang – at de er blitt «tvunget» til å se vekk fra den smittevernlovgivning som alle norske borgere ellers må følge (helsepersonell, transportfunksjoner, landbruksarbeidere m.fl).

At man må gjøre unntak fra smittevernregler for gjestearbeidere, dokumenterer hvilken elendig beredskap Norge har.

Det har vært tilfeller hvor allemannsretten til skog og mark er blitt begrenset for å slippe til gjestearbeidere til å jobbe når de normalt skulle vært i karantene.

Det anføres;

a).

Det viktige må være å ha lover og forskrifter – i Norge - som så effektivt som overhode mulig begrenser smittespredning, og som kan begrense antall tilfeller av covid-19-smittede.

b).

Innføring av koronasertifikat kan ha den virkning at intensjonene i pkt a (over) svekkes.

Det er ingenting i de fremsatte forslagene i forskrift som dokumenterer at innføring av koronasertifikat bedrer/ forsterker kampen mot smittespredning – spesielt importsmitte.

Importsmitte vil dessuten være avhengig av hvilken informasjon som gis i andre land om regler i Norge (inntil eventuelt EU bestemmer dette), og hvilken språkforståelse som befolkningen har ved oversettelse av norske bestemmelser.

c)

Dersom det ikke utvikles et system for koronasertifikat, som er 100% sikkert mot forfalsking, misbruk og kopiering o.l, kan dette bli et viktig redskap for kriminelle organisasjoner - som eksempelvis driver med bemanningsbyråer, arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet for å kunne operere i Norge.

Staten/ det offentlige er jo selv storforbrukere av mafiaorganisasjoner/ kriminelle til å drifte renhold og vedlikehold i det offentlige mv (les bøkene «Svartmaling» til Einar Haakaas og «Det mørke arbeidsliv» av Torgny Hasås m.fl som dokumenterer det.

d)

Kan en bestemmelse om innføring av koronasertifikat gjennomføres i en midlertidig smittevernforskrift - som prinsipp?

En slik praksis kan være i strid med kravene og respekten for Grunnloven. Det vises til legalitetsprinsippet i Grunnloven § 113, som lyder:

"Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov".

Slik jeg leser dette, oppleves det som et forsøk på å uthule Grunnlovens betydning for gjennomføring av norsk lovgivning.

e)

Nok en form for alderisme?

Det er mange eldre som i dag er blitt fullvaksinerte, og hvor mange har levd i sterk isolasjon og ensomhet, og som lenger etter å komme ut.

Regjeringen legger opp til bruk av app (mobiltelefon) og bruk av papirversjon via utskrift fra PC/ skriver og bruk av QR-kode.

Det er om lag 600 000 personer i Norge som er ikke-digitale, rundt 400 000 står uten nettilkobling (2019-tall). Hvor mange som er avhengig av pårørende for å betjene digitale hjelpemidler – og som har slike hjelpemidler vites ikke – men det er mange. I tillegg har dette en ikke ubetydelig kostnad ved anskaffelse, og behov for abonnementer. Det kan være krevende for mange slik som fattigdommen øker her i landet.

Vi vet at mange bytter inn smarttelefoner – og bytter over til dorotelefoner – fordi smarttelefonene er for avanserte.

På hvilken måte vil disse bli ivaretatt uten å måtte avgi sensitive informasjoner for å få seg et koronasertifikat?

Grunnloven § 102 lyder:

"Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet".

EMK artikkel 8 lyder:

"1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."

Dette er forhold som berører forhold som personvern og egen beskyttelse om at opplysninger ikke kommer på avveie, diskriminering og personvern. Det er grunnlag nok for at ordningen med koronasertifikat ikke bør innføres.

f)

Det har skjedd tilfeller hvor vaksinerte har fått smitteutbrudd, og tilfeller av smitteutbrudd hos personer man har trodd har oppnådd immunitet. Det vil trolig oppstå flere slike tilfeller også i tiden fremover.

Et koronasertifikat opphever ikke denne risikoen.

g)

Regjeringen har så langt i pandemien hatt en overdreven appetitt på å kunne kontrollere og hesje med egen befolkning. Forslag om innføring av kriselov (som startet lenge før pandemien ble et globalt/ nasjonalt problem), samt forslag om innføring av unntakslover og portforbud er eksempler på det.

Det vil si a vi har en regjering med grunnleggende mistillit til egen befolkning, og har ikke tatt innover seg det enorme lojaliteten som den norske befolkningen besitter.

Norge har kommet bedre ut av pandemien enn de fleste andre land. Det skyldes at befolkningen har stor tillit til helsemyndighetene og administrative offentlige enheter - som forvalter lover og regler på en forbilledlig måte. Det er en verdi som er vel verdt å bygge videre på.

Oppsummert:

Det anbefales å ikke innføre ordninger med koronasertifikat.

Det er ikke dokumentert at et slikt sertifikat gir de effektene og fordelene som antydes i regjeringens notat. Heller ikke hva angår personvern og personsikkerhet mv.

Ordningen med testing og tilpasset smittevern – også med lokale tilpasninger – viser seg å ha en meget god effekt - som er langt sikrere enn å innføre en ordning med koronasertifikat.

Er det en ting EU skal holde seg veldig langt unna – så er det smittevernbestemmelser og smittevernspolitikk i Norge!

Her må Norge ha 100% suverenitet til enhver tid.

Lillehammer, 07.05.2021

………………………………………….

Jørund Hassel