Høringssvar fra Mailiz de Ramecourt

Dato: 06.05.2021

Høringssvar 6.mai 2021 om koronasertifikat - endringer i smittevernloven

Det er i dyp skuffelse over Norges folkevalgte vi skriver dette høringssvaret. Fremmelse av dette lovforslaget viser grunnleggende mangel på kontakt med folket og et forvrengt etisk og moralsk kompass. Vi vil sterkt advare mot å stemme for regjeringens lovforslag om koronasertifikat av følgende grunnene:

1. Et åpent demokrati krever ikke at befolkningen skal fremvise personlige helseopplysninger for å kunne leve et helt vanlige liv. Slike data er personlige og skal beskyttes. Dette er medisinsk apartheid.

2. Et vaksinepass strider mot selvbestemmelsesprinsippet og grunnleggende menneskerettigheter. Å kunne bestemme over eget liv og helse er et grunnleggende prinsipp som tilskrives tanken eller ideen om det frie mennesket. Denne ideen er nedfelt i Verdens erklæring om menneskerettighetene og De universelle naturrettighetene (lex naturalis eller jus naturale). Dette så vi under domstolen i Nürnberg og høyesterett i Norge etter andre verdenskrig som ikke ville legge Nazi Tysklands lover til grunn. Istedet tok man utgangspunkt i at det fantes et overordnet normsystem (naturrettsteori) der menneskets verdi, uavhengig av rase, ble slått fast uavhengig av hvilken lov som gjaldt på tidspunktet krigshandlingene fant sted. Dette bør våre folkevalgte ta til ettertanke med hensyn til dagens situasjon hvor grunnloven brytes på flere punkter.

· «Mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter» (artikkel 1)

· «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet» (artikkel 3)

· «Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.» (artikkel 13,1)

· «Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.» (artikkel 13,2)

· «Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land.» (artikkel 21).

· «Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige fremgang og dens goder.» (artikkel 27)

3. Å fravike Verdens erklæring om menneskerettighetene og De universelle naturrettighetene er etter vårt syn å utfordre hele ideen om hva det vil si å være et menneske.

4. Dagens vaksiner mot covid-19 har betinget godkjenning. Vaksinene kan heller ikke gis til mindreårige. En bør stille seg spørsmål hvordan en politisk innført lov om vaksinepass knyttes opp mot nye legemidler før disse er helt utprøvd og endelig godkjent til allment bruk.

5. Det finnes riktignok enkelte unntak for blant annet helsepersonell, men koronavaksinen kan håndteres innenfor gjeldende regelverk. Vi mener at vaksinepass tilrettelegger for diskriminering og er et stort skritt bort fra et ideal om likebehandling uavhengig av helsestatus.

Vi samtykker ikke til koronasertifikat og disse endringene i smittevernsloven.

Mvh Mailiz, Gabriel, Eloïse og Mirabelle de Ramecourt

Vedlegg