Høringssvar fra Eldreombudet

Dato: 11.05.2021

Eldreombudet viser til høringsnotatet om å endre smittevernloven for å kunne innføre koronasertifikat i forkant av den kommende EU-forordningen. Eldreombudet er positiv til en slik ordning og ser på sertifikatet som en viktig del av Norges exitstrategi ut av koronakrisen.

Vi vil med denne uttalelsen peke på disse hovedpoengene:

- Koronasertifikatet bør også kunne benyttes til sykehusbesøk m.m.

- Ordningen må ikke diskriminere mellom personer med ulik grad av digital kompetanse.

- Alle som oppfyller vilkårene for å få sertifikat, må få gratis og enkel tilgang til det.

- Papirversjonen av sertifikatet må kunne bestilles i posten eller leveres ut hos fastlegen.

- Det bør vurderes om sertifikatet gjør det unødvendig med karantene ved innreise til Norge etter utenlandsreiser.

Virkeområdet for sertifikatet og forholdet til andre koronatiltak :

Som kjent har eldre hatt høyest risiko for alvorlig sykdom og død som følge av koronaviruset. Mange eldre har derfor levd sosialt isolert under pandemien – og har nå et stort ønske om å kunne delta i kulturelle og sosiale sammenhenger og ta kortere eller lengre reiser.

Den sosiale kontakten med beboere og pasienter i institusjoner og sykehus har også blitt kraftig avgrenset under pandemien. Eldreombudet foreslår derfor at man også kan benytte koronasertifikatet ved blant annet besøk hos pårørende og venner på ulike kommunale heldøgns helseinstitusjoner og ved sykehus.

Ved innføringen av koronasertifikatene bør andre koronatiltak revurderes. Ikke minst bør det vurderes om reisende med koronasertifikat kan krysse landegrensene uten å bli pålagt krav om karantene og karantenehotell.

Vi forutsetter at datasikkerhet og personvern blir ivaretatt i den kommende løsningen. Vi støtter tiltaket som et midlertidig virkemiddel, der 12 måneder kan være et riktig tidsperspektiv.

Unngå diskriminering av ikke-digitale:

Det er avgjørende at sertifikatet innføres på en måte som ikke skaper digitale hindringer for mange eldre.

De digitale utfordringene er sammensatte: Noen bruker ikke digitale tjenester overhodet. Andre kan ha problemer med innlogging til ulike tjenester.

Ifølge en undersøkelse fra Kompetanse Norge er 14 prosent av befolkningen over 16 år ikke-digitale. I undersøkelsen oppgis det at 480 000 personer over 60 år er ikke-digitale, definert som personer som ikke bruker datamaskin, nettbrett, smarttelefon eller internett, og i tillegg personer med svake grunnleggende digitale ferdigheter.

Mange av disse innbyggerne er nå fullvaksinerte. Det er viktig å gjøre koronasertifikatet tilgjengelig også for dem, for å unngå et digitalt utenforskap.

Det nevnes i høringsnotatet at sertifikatet skal kunne vises på telefon via QR-kode, lastes ned eller skrives ut på papir. Det må ikke være en forutsetning at brukeren eier en smarttelefon eller pc og skal kunne skrive ut papirversjonen selv. Mange av de som benytter digitale tjenester har ikke egen skriver for å skrive ut sertifikatet.

For å hindre at ordningen diskriminerer ikke-digitale eller personer med lav digital kompetanse, ber vi om følgende tiltak:

- Gratis sertifikat for alle brukergrupper:

-Ordningen må være gratis i praksis. Enten man skal skaffe seg sertifikatet digitalt eller på papir, må det være uten kostnad for brukeren.

- Mulighet til å få tilsendt papirversjonen

Brukere av Helsenorge som ikke har tilgang til skriver, må kunne bestille koronasertifikatet og få det levert i posten.

-Bistand fra utvalgte virksomheter til å få utlevert papirversjonen:

Eldre som har behov for papirsertifikat, må ha rett til å få det levert ut ved utvalgte offentlige virksomheter. Det bør typisk kunne skje på fastlegekontorer og eventuelle andre servicetjenester i kommunene.

-Informasjon også til ikke-digitale:

Ved innføring av koronasertifikat, må det gå ut informasjon til alle innbyggere om hvordan beviset kan anskaffes. Brevet kan gjerne sendes digitalt, men det må sendes fysisk til de som er reserverte i kontakt- og reservasjonsregisteret. Brevet må gjøre rede for mulighetene til å få sertifikatet tilsendt i posten eller utlevert hos fastlegen.

Likhet for digitale og ikke-digitale eldre:

Eldreombudet får mange henvendelser fra ikke-digitale eldre som opplever å ikke få delta i samfunnet fordi både bank- og offentlige tjenester bygger på prinsippet om digitalt førstevalg.

Ved å innføre koronasertifikat vil mange eldre oppleve å kunne reise og benytte seg av ulike tjenester og tilbud igjen. Det er en viktig del av gjenåpningen av samfunnet og kan begrense ytterligere sosial isolasjon. Men det er avgjørende at ikke-digitale eldre får disse mulighetene på lik linje med alle andre.