Høringssvar fra Magne Amundsen

Dato: 12.05.2021

Høringssvar:

Vaksineringen med disse eksperimentelle covid 19 vaksinene er et medisinsk eksperiment som nå gjøres direkte på mennesker uten at det, slik kravet er, er gjennomført dyreforsøk eller at man har fått testet ut de langsiktige virkningene av vaksinene. Vaksinene tas i bruk basert på unntaksregler begrunnet med at det ikke finnes eksisterende medisinsk behandling mot viruset. Dette er positivt feil, da det finnes behandling, som for eks. Ivermectin, Vitamin D, Vitamin C og Sink.

I henhold til artikkel 32 i Genevkonvensjonen IV fra 1949 er slike medisinske eksperimenter forbudt og ihht artikkel 147 utgjør disse medisinske forsøkene et grovt brudd på konvensjonen.

Myndighetene i alle land inkludert Norge har skapt frykt blant befolkningen mot covid 19. Denne frykten baserer seg på falske tester og falske dødssertifikater som gir et inntrykk av en situasjon som er verre enn den egentlig er. WHO har også vedtatt en ny defenisjon av hva som kvalifiserer som en pandemi. Kriteriet er nå at det er et virus som sprer seg over hele verden, uten at den trenger å føre til massedødelighet.

PCR testen som benyttes for å identifisere smitte i befolkningen er helt uegnet til formålet. CDC i USA innrømmer da også at testsykler over 28 ikke er brukbare for formålet. I Norge kjører man hele 45 sykler. Dette alene gjør at over 90% av såkalte covidsmittede er falske positive. Friske personer som tester positivt for covid 19 forteller det meste. I tillegg kommer at nesten alle dødsfall nå registreres som covid 19 relaterte dødsfall. Basert på skrekksenarier om smitte og dødsfall stenger man så ned samfunnet, innfører reise- og bevegelse-/møtebegrensninger. Media er med på laget, det samme gjelder politikere og såkalte kjendiser i samfunnet. Alle uten noen form for medisinske kvalifikasjoner. Kvalifisert medisinsk ekspertise som mener noe annet enn det som er opplest og vedtatt kommer ikke til orde, eller de tør ikke fordi det vil medføre represalier fra arbeidsgiver o.l.

Basert på dette hysteriet som er skapt kommer nå myndighetene på banen i et forsøk på å lovfeste innføring av Vaksinesertifikat. Et sertifikat som skal hindre folk som er skeptiske til denne eksperimentelle vaksinen av ovennevnte grunner, i å bevege seg fritt i samfunnet.

Skrekkpropagandaen kombinert med de restriksjonene som legges på folk, vil automatisk medføre et press på å ta vaksinen. Mange tar vaksinen rett og slett fordi de da tror de vil få tilbake det gamle livet sitt. De fleste har ingen kunnskaper om vaksinen, de tror den er å sammenligne med en vanlig influensa vaksine. Vanlige mennesker har ingen forutsetninger for å vurdere risikoen ved å ta vaksinen, og de er utsatt for et enormt press for å ta den. Frivillighet basert på falsk informasjon/ propaganda vil derfor være et klart brudd på Nurnberg prosesslovene fra 1947. Disse genmanipulerende vaksinene møter heller ikke kriteriene for en vaksine. De tilbyr heller ikke immunitet mot viruset. Som tidligere nevnt, så finnes det allerede medisiner/ behandling mot viruset.

Allerede nå, på et tidlig stadium er det rapportert om mange dødsfall og skader/"side- effects" som følge av vaksinen, i EU over 7000 dødsfall og 365000 vaksineskader. Et klart vilkår er at risikoen aldri må overskride fordelene ved vaksinen.

Dødsrisikoen ved covid 19 ligger på rundt 1-2%. Vaksineskader og død ved denne eksperimentelle mRNA gen-terapi vaksinen overgår denne risikoen med god margin. Vaksinene er ikke godkjent av FDA i USA, noe som krever dyreforsøk og mange års testing og utviklingstid. Hastegodkjennelse av vaksinene (WHO) må derfor anses å være ulovlige.

Så på bakgrunn av det ovennevnte, vil det utgjøre et brudd på menneskerettighetene, Nurnberglovene (1947), Genevekonvensjonen og den norske grunnloven, å innføre begrensninger i form av et vaksinesertifikat, som uten tvil vil hindre den enkelte borgers bevegelsesfrihet i samfunnet på en helt uholdbar måte, basert på et totalt uholdbart grunnlag. Den enkelte borger kommer i en tvangssituasjon både fysisk og psykisk (sosialt) og har i realiteten liten eller ingen frihet til å velge om han vil ta en vaksine som i verste fall kan føre til store skader og død. Reell frivillighet i forhold til den enkeltes rettigheter er her helt essensielt. En lov om vaksinesertifikat må derfor avvises.

Til slutt vil jeg for ordens skyld nevne at dere bør kjenne til at et team av over 1000 avokater og 10000 medisinske eksperter, ledet av Dr. Reiner Fuellmich allerede har innledet juridiske prosesser mot CDC, WHO og Davos gruppen, for "CRIMES AGAINST HUMANITY"