Høringssvar fra Knut Lindtner

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg, og min familie, har blitt frarøvet store og viktige deler av vårt sosiale liv. Vi har blitt påført store byrder som følge av de inngripende tiltakene. Vi har også blitt frarøvet muligheten til å oppnå naturlig immunitet ved at regjeringen har stengt ned alle sosiale arenaer der det ville vært naturlig å bli smittet. For meg og min familie, som ikke befinner oss i noen risikogruppe, vil det være langt å foretrekke å få bygget immunitet mot et virus, som kommer til å sirkulerer blant oss i uoverskuelig fremtid, ved å bli utsatt for dette viruset på naturlig vis.

På grunn av regjeringens nedstengningstiltak i over ett år nå, har vi altså ikke fått mulighet til å oppnå immunitet annet enn gjennom en dårlig utprøvet vaksine, som jeg ikke ønsker å utsette meg selv, eller mine nærmeste for. Dermed er vi “bundet på hender og føtter”. Et forslag om innføring av vaksinepass er i praksis vaksinasjonstvang, og således et overgrep. Hvis vi vil leve et fritt liv, tvinges vi til å ta vaksinen - ellers får vi ikke tilgang til reise, kultur og andre sosiale arenaer. Det er fullstendig uhørt, og har ikke noe å gjøre i en demokratisk stat, som har menneskerettigheter som sentrale prinsipper. Vaksinasjon i Norge har alltid vært bygget på frivillighet. Det har ALDRI tidligere vært foreslått trusler om frarøving av bevegelsesfrihet og opplevelsesmuligheter dersom du ikke er vaksinert mot sykdommer. Hva blir det neste? Innføring av influensavaksinasjonstvang, fordi influensapandemier hvert år tar livet av mellom 900 og 2000 mennesker i Norge? Hovedsakelig eldre....

Innføring av vaksinepass innebærer overvåkning av personlige helseopplysninger, og deler følgelig borgere inn i “a-lag” og “b-lag”. A-lag (vaksinerte) får rettigheter og muligheter, mens b-lag (ikke-vaskinerte) blir ekskludert fra deltagelse. Og begrunnelsen ( idag) er å hindre utbrudd av en virussykdom som tar livet av færre enn 0,2 % av (hovedsaklig den eldre) befolkningen. Barn og ungdom dør ikke av viruset. Svært få voksne dør av det.

Hvorfor skal vi i det hele tatt fortsette vaksineringen når mennesker i utsatte grupper allerede er vaksinert? Å bli smittet, dersom du ikke er i risikogruppen, er ikke farlig, men en naturlig del av det å leve og bygge immunitet. Dette frarøves vi som befolkning, fordi regjeringen har valgt en strategi som utelukkende ser på smittetall, og bruker dette - og dette alene - som begrunnelse for å stenge ned samfunnet, og derigjennom påføre befolkningen store menneskelige og økonomiske byrder.

Hva skjer ved neste virusepidemi/pandemi? Skal vi på nytt stenge ned samfunnet og deretter tvinge befolkningen til å vaksineres, fordi vi skal unngå at en liten gruppe (hovedsakelig eldre personer) kan dø av sykdommen?

I smittevernloven brukes uttrykket “utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom”. Videre defineres allmennfarlig smittsom sykdom som: “en sykdom som er særlig smittsom, eller som kan opptre hyppig, eller har høy dødelighet eller kan gi alvorlige eller varige skader (...)”

Det er i smittevernloven ikke definert hva som anses som høy dødelighet. Altså hvor mange døde skal det være risiko for, før vi som samfunn definerer det som “høy dødelighet”. Er en dødelighet på 0,015% høyt? Er 0,12 % høyt? Er 0,5 % høyt? Hvor går grensen? Det står det ingenting om. Det står heller ikke noe om dødelighet i ulike grupper. Kan man snakke om høy dødelighet hvis en sykdom først og fremst rammer personer som har oppnådd gjennomsnittlig levealder, og som i tillegg lider av flere underliggende alvorlige tilstander (som f.eks. diabetes, hjerte-karsykdommer)? Kan nedstengning av et samfunn og innføring av vaksinetvang forsvares ved et utbrudd av et virus som hos det store flertallet gir få eller ingen symptomer? Hva må/bør/kan/skal vi som samfunn akseptere av sykdom og død, før det innføres svært inngripende tiltak som frarøver mennesket sin frihet?

Forslaget innebærer i tillegg å utsette befolkningen for vaksiner som er dårlig utprøvd, og som man ikke aner langtidskonsekvensene av. Det er allerede kjent at flere av vaksinene gir alvorlige bivirkninger hos flere, og død hos enkelte. Det være lov å reservere seg mot å utsette seg for den risikoen, uten at man skal straffes for det, ved å bli nektet tilgang til deler av samfunnet. Hele vaksineringspolitikken er et gigantisk eksperiment, som man ikke har oversikt over konsekvensene av.

At en sykdom er svært smittsom, er ikke ensbetydende med at det er høy dødelighet av den, eller at samfunnet og folkehelsen er truet av den. Influensa er også svært smittsomt. Vi har ikke innført vaksinetvang av den grunn. Det må vi heller ikke gjøre i dette tilfellet. Jeg vil på det sterkeste protestere mot dette lovforslaget!

Knut Lindtner

Thorborg Nedreås gt.18

5006 Bergen