Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

NEI TIL VAKSINEPASS

Et vaksinepass strider mot selv bestemmelsesprinsippet og grunnleggende menneskerettigheter.

Å kunne bestemme over eget lIv og helse er et grunnleggende prinsippsom kan tilskrives tanken om det frie mennesket. I tillegg er det brudd på Grunnlovens paragraf 106 pluss Nurembergerkoden.

Disse ideene er nedfelt i menneskrettighetene:

Art. 1: " Mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter."

Art. 3 " Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerthet."

Art. 8:" Envher har rett til privatliv uten at staten blander seg inn".

Art. 13,1 " Enhver har rett til å bevege seg fritt og til å velge oppholdssted innenfor en stats grenser."

Art. 13,2: " Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innebefattet eget og til å vende tilbake til sitt land."

Art. 21: " Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land."

Art. 27: " Enhver har rett til å fritt delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å får del i den vitenskapelige fremgang og dens goder."

Et koronasertifikat er også brudd på grunnlovens paragraf 106:

"Alle som opphold seg lovleg i riket, kan fritt ferdast innanfor grensen og velje bosted er. Ingen kan nektast å forlate riket om det ikkje trengst av omsyn til ekketiv rettforfølging eller fordi dei skal gjere verneplikt. Norske statsborgarar kan ikkje nektast tilgjenge til riket. "

Om kun folk som godtar og vil ta denne eksperimentelle vaksinen kan komme inni landet så er det diskriminering. Mange nordmenn bor i utlandet, og dette betyr at de kanskje aldri vil se sine familier igjen om det kreves vaksine for å komme inni landet, og man ikke ønsker denne vaksinene. Vaksinene er nødgodkjente globalt og er ikke godkjent før langt uti 2023/24, dermed god grunn til å være skeptisk. Familier kan bli splittet pga et slikt sertifikat. Sentralt i menneskerettigheter er retten til gjenforenig med sin familie. Dette kan bli et problem for folk som bor i utlandet og ikke ønsker vaksine av forskjellige grunner eller ikke kan vaksineres. Om vaksine kreves for å komme inni landet, vil det bety at Nordmenn som ikke ønsker vaksine, eller ikke kan ha vaksine, og bor utenlands, kan bli adskilt fra sin familie på ubestemt tid. Kanskje vil de ikke kunne komme i families begravelse eller viktige familie arrangementer som bryllup og fødsel. Man kan tenke seg at folk som bor utenlands kan ha syke foreldre de må besøke og ta hånd om. Skal de ikke kunne se sine kjære og være med de, på grunn av et slikt diskriminerende pass? Dette er ikke riktig.

Man skal ikke diskrimineres for sitt valg. Vår kropp og helse vårt valg. I følge Nuremberger koden, så skal all medisinsk behandling ha individets

fulle samtykke. Et korona sertifikat vil være indirekte tvang da følge sertifikatet, vil folk som ikke ønsker injiseres ha mindre normale rettigheter. Dette er urettferdig og diskriminerende. Vår kropp og helse er vårt ansvar. Og vi har full rett til å bestemme hva som går inni vår kropp.

I et fritt

samfunn er det slik, og folk skal ikke splittes og diskrimineres. Vi ønsker at Norge er et fritt samfunn uten diskriminering på om folk har motatt vaksine eller ikke. Vi er født med fri vilje. Det er gudommelig gitt alle, og et koronasertifikat vil ikke respektere fri vilje og dreie seg om indirekte tvang.

I tillegg er et slikt sertifikat brudd på personvern og privatliv.

Et slikt pass/sertifikat, splitter folket i to typer borgere; injiserte og ikke injiserte, og kan beskrives som en slags apartheid. Vi har lært nok om negative effekter av apartheid, og ønsker likestilling, respekt for fri vilje, privatliv, respekt Nuremberger koden, grunnloven og menneskrerettigheter.

Vaksine passet inviterer til overvåkings og kontroll samfunn som bryter med naturlige lover & rettigheter, menneskerettigheterog grunn loven. Vi sier BASTANT NEI TIL DETTE!

VENNLIGST VENNLIGST, STOPP DETTE PASSET. DET INVITERER IKKE TIL ET VARMT, GODT, TRYGT OG RETTFERDIG SAMFUNN!