Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 08.05.2021

Svartype: Med merknad

Dersom dette vaksinesertifikatet innføres er det slutten på Norge som et fritt land og en åpen nasjon. Dette er et grovt overtramp av individet, mot personlig frihet og menneskerettighetene som gjelder alle borgere av Norge. Et vaksinesertifikat vil føre til et segregeringssamfunn basert på diskriminering. Det skal ikke foregå unødvendig overvåking, testing og forfølgelse av friske mennesker. Man er ikke syk til man er bevist frisk, like mye som man ikke er skyldig til man er bevist uskyldig. Hvorfor skal unge og friske mennesker utenfor risikogruppen fratas retten til å leve et normalt liv? Det finnes tusenvis av alvorlige bivirkninger meldt inn til statlige organer for vaksineskader. Noe FHI ikke nevner med et eneste ord. Departementet legger opp til at uvaksinerte mister sitt diskrimineringsvern. Dette er uhørt. Det er totalt uakseptabelt at regjeringen ønsker å innføre et regime med ulike rettigheter for henholdsvis vaksinerte og ikke-vaksinerte. Departementet mener at forskjellsbehandlingen av ikke-vaksinerte har et saklig formål. De mener også at forskjellsbehandling er både nødvendig og forholdsmessig. Et slikt forslag hører ikke hjemme i et demokrati. I høringsnotatet nevnes at “Bruk av koronasertifikat kan bidra til en raskere gjenåpning nasjonalt, og til at kommuner med kommunale eller regionale tiltak kan klare å slå ned utbrudd med mindre strenge tiltak enn uten bruk av vaksinesertifikat. Det er viktig å merke seg ordet “kan”. Vaksinene og inngrepene gjort for å redusere smitte og den massive testingen er ikke bevist å gi helsemessige fordeler for befolkningen. Et vaksinepass er brudd på Grunnloven, Menneskerettighetene og Nürnberglovene med flere. Skal det nå ikke tas hensyn til disse lovene? De ansvarlige vil kunne bli stilt strafferettslig ansvarlige og dømt for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Ansvarlige er både de som gir ordre og de som passivt eller aktivt medvirker til brudd på de nevnte lover og forordninger. Dette er en så stor inngripen i hvert et menneskeliv at dette er en sak for riksrett. Personlige helseopplysninger skal ikke deles til alle og enhver. Butikker, restauranter med flere skal ikke ha tilgang til sensitive personopplysninger som vaksinasjonsstatus, smittestatus og gjennomgått sykdom. Dette går utover personvernet til den enkelte. Dette lovforslag bryter med Den Norske Grunnlov, kapittel E - §92 - 113 De internasjonale menneskerettigheter, artikkel 1, 3, 12, 13, 18 og 30 Nürnberglovene Diskrimineringsloven "Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, inkl. vedl. 1 Personvernforordningen, Artikkel 5 Helseregisterloven Smittevernloven § 1-5 - Grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak. Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep. Før regjeringen går til aksjon og endrer lovgrunnlaget vårt, må en se på reelle fakta rundt covid-19-situasjonen i åpen debatt. Det må være diskusjon og ytringsfrihet for å kartlegge det fulle bildet av situasjonen. Følgende må redegjøres for og offentliggjøres til allmennheten: - Om viruset er helt eller delvis produsert; Tilstedeværelsen av fullstendige gensekvenser av viruset, eller bruk av in silico-modeller og påfølgende vaksinegrunnlag. - Medisinske tilbud og behandlende godkjente legemidler som ivermectin, hydroxychloroquine og kombinasjoner. Når det finnes adekvate behandlingsformer, vil det ikke grunnlag for å distribuere en vaksine under ordlyden "krisetilstand". Disse virkemidlene må ikke undertrykkes til fordel for noen politisk eller økonomisk agenda. - At vaksinen som er produsert er eksperimentell og basert på ny teknologi der vector- og mRNAvaksinen har manglende fartstid og godkjenninger. Skadevirkninger på kort og lang sikt er helt uavklart. Det tar normalt 5 - 7 år å fremstille en vaksine. Disse er utviklet for distribusjon på under ett år. - Tidligere prosesser i vaksineutviklingen. Med dette menes både dyrestudier med negative resultater og at det ikke har lykkes i å fremstille et produkt innehavende grunnlag for fase 3. Dette gjelder både covid-19 og tidligere coronavirus. - Om vaksinen beskytter mot smitte og overføring av virus. Dersom ikke, kan denne vaksinen gi en falsk trygghet og vaksinesertifikat kan derfor ikke medisinsk begrunnes. - Bruken av PCR-testing, som bevist gir falske positive når syklusene overskrider 35. Henviser til Corman-Drosten Review Report: "External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results". - Om asymptomatisk smitte eksisterer. Da må testingen kunne skille mellom virusrester fra tidligere influensainfeksjoner og aktivt, selvreplikerende virus med opphav innenfor cellen. Det er stor motstand på verdensbasis inkludert pågående søksmål der regjeringer har brukt PCR-testing og feilaktig påstand om asymptomatisk smitte som drivkraft til å skape frykt i befolkningen og tilbakeholdt informasjon om konsekvenser av pandemitiltakene. Henviser til: German Coronavirus Investigative Committee som jobber med søksmål mot WHO med partnere Great Barrington Declaration - undersøkelseskommité som har samlet inn over 840 000 signaturer, inkludert nesten 43 000 leger og over 14 000 helsepersonell som er imot pandemitiltakene World Doctors Alliance - med nærmere 90 000 signaturer All vaksinering innebærer en risiko. Ved all type vaksinering vil noen oppleve å få bivirkninger, også alvorlige og livstruende. Derfor er det en menneskerett å selv kunne vurdere denne risikoen og ta et fritt og informert valg uten noen form for press eller sanksjoner i form av tap av grunnleggende rettigheter. Covid-19 har en gjennomsnittlig dødelighet på 0,15% ifølge FHI. Enda mindre om man er under 40 år. Smittetall og dødstall støtter ikke behovet for en vaksine. På verdensbasis i 2020 så man ingen overdødelighet. Sykehuskapasiteten er heller ikke nevneverdig utvidet og dødstallene for Covid-19 er sammenlignbare med et mildt influensaår. Noen vil kunne argumentere for at dette er på grunn av inngrepene som er gjort, men dette finnes det ikke klare empiriske data på, da inngrep og dødsrate ikke sammenfaller i andre land og regioner statistisk sett. Under disse influensasesongene var det aldri snakk om massevaksinasjon, vaksinebevis, påbud om munnbind eller sosial distansering. Dette antyder én av to årsaker; enten var de livene som gikk tapt under de årlige influensaepidemiene ubetydelige, ellers er dette politisk press fra utenfor Norges grenser. I de landene som har en høy andel av vaksinerte, ses ikke en fordel i form av smittetall eller dødsrate. Når over 99% overlever er det ingen grunn for så stenge ned et helt samfunn. Det riktige ville være å verne om risikogruppene. Man kan heller ikke kalle dette en akutt tilstand, og dermed kan ikke regjeringen og "helseinstanser" ta disse avgjørelsene uten Folket og de folkevalgte. Jeg er sterkt imot et vaksinesertifikat. Det er tydelig at informasjonen fra myndighetene knyttet til vaksinering er misvisende og lite debattert og at flere arbeidstakere, som helsepersonell og lærere, nå blir presset til å vaksinere seg mot egen vilje. Hele forslaget bør forkastes og gjenåpningsplanen bør lages uten å gi diskriminerende lettelser for noen utvalgte folkegrupper. Et vaksinepass vil ikke gi oss frihet - det vil frata oss vår frihet som våre forfedre engang kjempet for. Vi kan ikke som mennesker og borgere i Demokratiet Norge sitte å tie mens vi se på at dette utspiller seg. Dere må gi folket tid til å bli informert og gjøre seg opp en mening, ikke et ultimatum for å beholde bevegelsesfriheten. Det må diskuteres mulighetene for å verne om risikogruppene mens flokkimmunitet oppnås av den øvrige, friske befolkningen. Det er viktig å være skeptisk og ha en åpen debatt uten å bli stemplet som vaksinemotstander eller konspirasjonsteoretiker. Ellers blir det splittelse i befolkningen og større polaritet. I Norge ønskes ikke fascistiske tilstander. Hvis regjeringen ønsker å vinne folkets tillit tilbake må denne forkastelige idéen skrinlegges umiddelbart. Dette vil uansett gå inn i historien som et av de mørkeste kapitlene i norsk etterkrigshistorie og vil for all ettertid være forbundet med den nåværende borgerlige regjeringen. Vi er alle borgere og har like rettigheter og det forventer jeg at våre folkevalgte jobber for at vi fortsatt skal ha. Vi har lov å bevege oss fritt, og også reise fritt ut og inn av dette landet vi er borger av, og også innad i landet skal vår frihet gjelde. Og slik skal det fortsette. NEI TIL VAKSINESERTIFIKAT