Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

"Jeg er svært kritisk til forslaget om å innføre koronasertifikat av følgende grunner:

1. Det ligger i sakens natur at et koronasertifikat vil gi ulike rettigheter til vaksinerte og uvaksinerte. Disse rettighetene er pr dags dato ikke definerte, men regjeringen antyder at de kan gå så langt som å definere rett til arbeid, rett til å bevege seg fritt i samfunnet, rett til å delta i forsamlinger osv. Det å ta fra en gruppe av befolkningen slike rettigheter står i sterk kontrast til viktige likhetsprinsipper i grunnloven og sentrale menneskeretter. Et slikt inngrep er ikke en rettsstat verdig.

2. Det er et prinsipp i Norge at helseopplysninger skal beskyttes. Ved innføring av et koronasertifikat vil dette prinsippet krenkes. Skal en person virkelig måtte legge fram opplysninger om vaksinestatus eller gjennomgått sykdom til ansatte på kjøpesenter, kelnere på spisesteder, billettkontrollører på kino/teater osv? Det vil i så fall bryte med prinsippet om at helse er en privatsak.

3. I Norge har ca 750 personer dødd MED covid 19. De langt fleste er gamle mennesker eller mennesker med underliggende sykdommer. Hvor mange av disse som har dødd AV covid vet vi ikke. Dette er langt færre enn dem som dør hvert år i forbindelse med sesonginfluensa. Det at noen har et mer heftig sykdomsforløp enn andre skiller heller ikke covid særlig mye fra vanlig influensa. Det er derfor ikke noe med denne sykdommen som skulle rettferdiggjøre å innføre et vaksinepass som vil begrense folks rettigheter. Vanlige hygienetiltak, sunn fornuft og skjerming av personer i risikogruppene vil være tilstrekkelig. Etter en stunds forløp vil befolkningen bygge opp naturlig immunitet.

4. Vaksinene som tilbys er hastegodkjente. Ingen har ennå oversikt over bivirkninger på lang sikt. Det finnes heller ikke tydelige opplysninger om hvordan en vaksine virker i forhold til smitte; f.eks. om en vaksinert person kan smitte videre?

Det å ta en slik eksperimentell vaksine må være frivillig. Et vaksinepass vil legge utilbørlig press på folk og i realiteten fjerne valgfriheten og retten til å bestemme over egen helse. Det hører ikke hjemme i et demokrati.

5. Virus vil alltid mutere. Dermed vil det alltid være et spørsmål om vaksinen virker i forhold til nye mutasjoner. Om vaksine er eneste virkemiddel mot koronavirus vil det måtte lages nye vaksiner for hver mutasjon og igjen nye vaksinepass. Dermed vil begrensningene for dem som ikke ønsker å ta slike vaksiner bli en permanent ordning. Altså får vi grupper i befolkningen som permanent ikke vil ha de samme rettighetene som andre. Med andre ord et delt samfunn. Det bryter med sentrale tanker om likhet i vårt land.

6. Regjeringa legger saken om koronapass ut på høring med svært kort høringsfrist. Det føyer seg inn i en rekke med lignende hastehøringer under denne pandemien. Dette er svært viktige saker som berører viktige prinsipper i vårt demokrati. En hastehøring som denne er helt uakseptabel.

Ut ifra dette vil jeg på det sterkeste gå imot innføring av koronasertifikat."