Forsiden

Høringssvar fra Julie Hugdal

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

"Selvbestemmelsesrett (eller autonomi) betyr frihet til å gjøre valg av betydning for eget liv og helse.

Dette er en grunnleggende rettighet alle mennesker har og du finner bestemmelser i bl.a. grunnloven, menneskerettsloven, pasient- og brukerrettighetsloven, abortloven og barneloven, som gir regler om selvbestemmelsesrett."

Selvbestemmelsesretten vil ikke være reell dersom man innskrenker et individs frihet på bakgrunn av valget en tar.