Høringssvar fra Björn Östbye

Dato: 06.05.2021

De foreslåtte lovbestemmelsene regulerer bruken av dokumentasjon for vaksinasjonsstatus, immunitet etter gjennomgått covid-19 eller testresultat. Muligheten for differensierte smitteverntiltak som slik dokumentasjon legger til rette for, aktualiserer prinsipielle spørsmål om adgangen til å gripe inn i menneskerettigheter og om grensene mot menneskerettslige diskrimineringsforbud. En praktisk konsekvens av at det for eksempel stilles vilkår om en bestemt dokumentasjon for ikke å omfattes av smittevernrestriksjoner, vil kunne være at omfanget av inngrep i menneskerettigheter varierer mellom ulike grupper, selv om grunnlaget for å gjøre inngrep i menneskerettighetene finnes i andre lovbestemmelse enn dem som nå foreslås.

I høringsnotatet nevnes at “Bruk av koronasertifikat kan bidra til en raskere gjenåpning nasjonalt, og til at kommuner med kommunale eller regionale tiltak kan klare å slå ned utbrudd med mindre strenge tiltak enn uten bruk av koronasertifikat.“

Det er viktig å merke seg ordet “kan”. Vaksinene, inngrepene gjort for å redusere smitte og den massive testingen er ikke bevist å gi helsemessige fordeler for befolkningen. Dette er inngrep som allerede går minst utover Grunnlovens § 110 (retten til å arbeide), § 106 (retten til å bevege seg fritt innenfor rikets grenser) og § 98 (forbud mot diskriminering).

I de landene som har en høy andel av vaksinerte, ses ikke en fordel i form av smittetall eller dødsrate. Jeg anser derfor diskriminering gjennom vaksinesertifikat som et uforholdsmessig inngrep i folks personlige bevegelsesfrihet, og diskriminerende i forhold til de som ikke kan eller vil ta vaksiner, ikke har midler til å teste seg 2 ganger i uken for å leve normalt eller som ikke har bevis for gjennomgått sykdom.

Vaksinene som er på markedet nå er under eksperimentell utprøving, basert på en ny teknologi og ikke godkjent for bruk utover pandemiens utstrekning. Det er urettferdig og uetisk av de folkevalgte å gi lettelser for de som velger å være med på forskningsstudiet på de eksperimentelle vaksinene.

Personlige helseopplysninger skal ikke deles til alle og enhver. Butikker, restauranter med flere skal ikke ha tilgang til sensitive personopplysninger som vaksinasjonsstatus, smittestatus og gjennomgått sykdom. Dette går utover personvernet til den enkelte, og kan også bidra til segregering i samfunnet.

Nå bør det også nevnes at i perioden under pandemien har det ikke vært overdødelighet i Norge, sykehuskapasiteten er heller ikke nevneverdig utvidet og dødstallene for Covid-19 er sammenlignbare med et mildt influensaår. Noen vil kunne argumentere for at dette er på grunn av inngrepene som er gjort, men dette finnes det ikke klare empiriske data på, da inngrep og dødsrate ikke sammenfaller i andre land og regioner statistisk sett. Å bidra til diskriminering i samfunnet ved hjelp av et vaksinesertifikat vil derfor være et uforholdmessig inngrep i menneskerettighetene og Grunnloven basert på manglende fakta og opplysninger om tiltakets virkning på befolkningens helse.

Hele forslaget bør forkastes og gjenåpningsplanen bør lages uten å gi diskrimerende lettelser for noen folkegrupper, og ikke andre.