Høringssvar fra Liberalistene - Liberalistene.org

Dato: 10.05.2021

Høringssvar om koronasertifikat, fra Liberalistene

Individet

Mennesker har rett til et fritt og selvstendig valg av vaksiner. Det skal være hvert enkelt myndige menneske sitt privilegium å vurdere hvilke. Det er kun den enkelte selv som til sist kan avgjøre hvilken mat, drikke, medisin eller vaksine som skal føres inn i deres kropp.

Grunnlag

Det er ingen grunn til og ikke heller noen som forsøker å motsette seg utstedelse av vaksinekort eller annen dokumentasjon, der registrering av selvvalgt medisin eller vaksine er gjort. Men på samme tid kan ikke påbud fra myndigheter aksepteres hvis de krever utstedelse av et kort, sertifikat, pass eller annen dokumentasjon, når den utstedelsen først fremtvinger inntak av substanser som det samme individet ellers ville avstått fra.

Selvråderett og autonomi

En bestemmelse fra myndighetene som reduserer fredelige menneskers selvråderett, for de som ikke har innhentet koronasertifikat av en eller annen grunn, er et brudd mot det menneskets grunnleggende rettigheter. Et slikt krav må av den grunn avvises som utilbørlig. I det minste i det land som ønsker å kunne kategoriseres som fungerende rettsstat, og som tar mål av seg til å beskytte minoriteter.

Stat og myndigheter skal ikke diskriminere mellom fredelige mennesker

Private personer og organisasjoner kan diskriminere mellom mennesker basert på personlige oppfatninger om deres oppførsel, på eiendom de selv disponerer. En stat og myndigheter der med politikere som krever styrt diskriminering mot grupper over alt, kan ikke ha den muligheten. Det å pålegge borgere bevisplikt og bevisbyrde gjennom synlig merke eller fremvisbar dokumentasjon som omhandler personlige eller private forhold er uakseptabelt. En nasjon som vil innføre slike bestemmelser er enten allerede, eller vil raskt kunne bli omgjort, til et despotisk tyranni.

Land man ikke vil sammenligne seg med

Mye er skrevet om Kina sitt nye system for "sosial kreditt" de senere årene. Der tilgangen til jobber, reiser, butikker og varer strupes inn av en type "sosial" opptjening som bygges gjennom rapportering fra myndighetenes angivere og med automatisert overvåking av alle. Koronasertifikat slik det beskrives, er et signal om at politiske partier, deres ledere og andre myndigheter i Norge flørter med lignende ideer. Dette sertifikatet kan muligens brukes som grunnmur for og oppstarten av noe som etterhvert kan tilsvare det kinesiske systemet. Enten det er intensjonen eller ikke.

Omvendt bevisbyrde bryter mot rettsstaten

Lover som innføres med omvendt bevisbyrde, der mennesker som enten er uskyldige eller friske avkreves å bevise det overfor andre, strider mot rettsstatens prinsipper. Hvis de ikke kan bevise det så påføres de straff gjennom reduserte livsmuligheter, utmålt av myndighetene og basert kun på antakelser. Det er en helt uakseptabel tilnærming. Det er totalt uholdbart både i denne og i alle andre sammenhenger. Arbitrær reduksjon av individets autonomi og frihet på et slikt manglende grunnlag er en utålelig hån mot Norges Grunnlov, spesielt mot dens intensjon, men også mot dens bokstav.

Om "midlertidige" offentlige ordninger

Det anføres i høringsnotatet som dette svaret er til at det foreslåtte nye kapittelet i loven skal være av midlertidig karakter. Ingen tillit kan vises overfor en slik uttalt intensjon basert på all erfaring med andre "midlertidige" lover og forordninger. Knapt noe fenomen i Stortingets gjøren og laden gjennom historien kan med så stor grad av sikkerhet antas å være av varig karakter, som de skatter, avgifter og lovendringer som innføres under dekke av å skulle være "midlertidige".

Et entydig NEI til koronasertifikat

Det foreslåtte systemet vil med stor grad av sikkerhet dele befolkningen inn i minst to separate grupper med forskjellige rettigheter og muligheter, både i det offentlige rom og i den private sfæren. Liberalistene oppfordrer derfor sterkt til at alt arbeid og alle lovutkast som politikere og andre myndigheter har satt i gang for å fremme og kreve koronasertifikat fra norske borgere, bringes til opphør med umiddelbar virkning.