Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Koronasertifikat må ikke brukes innenlands og negative tester må likestilles

Som ansatt i en demokratisk medlemsorganisasjon ser jeg på det som svært problematisk å være nødt til å innhente helseinformasjon om medlemmene som grunnlag for adgang til landsmøter mm. Viser her til høringsuttalelse fra Graver mfl. side 8: «Å gjøre adgangen til utøvelse av forsamlings- og foreningsfriheten avhengig av at man har et sertifikat er et direkte inngrep i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen art. 11.»

Hver fjerde nordmann sier nei til koronasertifikat (Norsk koronamonitor 5.5.21). Det burde være nok for regjeringen til å skrinlegge planene om innenlands koronasertifikat.

Samtidig må Norge forholde seg til internasjonale regler for reiser mellom land. Da er det er svært viktig at negativ tekst gir samme frihet til å krysse grenser og komme ut av karantene som vaksinering.

Høringsnotatet inneholder ingen vurdering knyttet til at eldre, sårbare grupper og helsepersonell nå er tilbudt vaksine, og at risikoen for alvorlig sykdom og død i befolkningen som helhet dermed er redusert. Det peker også Senter for medisinsk etikk ved UiO på i sitt høringsinnspill:

«Å bruke smittevernloven differensiert ut fra individuell eller gruppebasert risiko (f.eks. fordi man er vaksinert) kan åpne opp for lignende krav fra de som har lavere individuell eller gruppebasert risiko for alvorlig forløp av en smittsom sykdom (f.eks. yngre). Det er ikke noen god begrunnelse for hvorfor kun risiko for smitte og ikke risiko for alvorlighet gir mulighet for lettelser.»

Senter for medisinsk etikk ved UiO peker også på følgende:

«Hvis det er riktig at vaksinene gir god beskyttelse også for å smitte andre, vil det trolig ikke være forholdsmessig med et koronasertifikat når vaksinasjonsdekningen når ca 60 %, jfr. ferske studier fra Israel. Det vil i praksis si i løpet av 1-2 måneder. I så fall vil det trolig ikke bli bruk for koronasertifikat før det er klar for bruk, kanskje bortsett fra ved reise inn/ut av landet.»

Behovet for et innenlandsk koronasertifikat er dårlig underbygget i høringsnotatet. Det er derimot åpenbart at det vil føre til segregering og innskrenking av rettigheter og friheter som vi burde tatt for gitt. Et koronasertifikat, især et innenlandsk, vil kunne være et første steg på vei fra et åpent og tillitsbasert samfunn til et kontroll- og overvåkningssamfunn.