Forsiden

Høringssvar fra Oppdal kommune

Dato: 27.07.2022

Oppdal kommune ved Oppdal beite- og rovviltutvalg vil komme med følgende høringssvar:

Av de fire alternativene mener vi at nr 3;

§10 femte ledd bokstav b endres slik at lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. august - 15. februar i områder der det er åpnet for villreinjakt. Dette for ytterligere samordning av lisensfellingsperioden for jerv med perioden for villreinjakt.

er det beste alternativet.

Oppdal er en stor beitekommune, og hele kommunen er beiteprioritert område. Likevel opplever vi hvert år store tap av sau og lam til rovdyr. De fleste av disse til jerv. Det har vært flere forsøk på både skadefelling og ekstraordinært uttak. Disse har hatt varierende utfall.

Skadefellingslaget vårt har lenge ønsket at villreinjegere skal kunne stille som jegere under skadefelling. Etter fjorårets erfaringer fra skadefelling etter store tap til jerv i Åmotsdalen beitelag og Soløyfjellet beitelag der jerv ble felt av en reinsjeger, ser vi at bruk av reinsjegere er en god løsning for vår kommune. Villreinområdene våre sammenfaller med seks av våre beitelag. Vi mener derfor at utvidelse av lisensfellingsperioden for disse områdene vil gi en høyere lisensfelling, og dermed mindre behov for ekstraordinært uttak. For beitenæringen i Oppdal er det helt nødvendig å redusere lidelsene hos dyrene som dagens høye andel av rovdyr fører til. Et høyere uttak av jerv i en utvidet lisenfellingsperioden vil hjelpe på denne situasjonen.

Vi vil også bemerke at dersom det skulle bli alternativ 4 som blir valgt, så må Oppdal være et av de områdene som blitr tatt med.