Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Ot.prp. nr. 103 (2008-2009) Om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.03.2009

Søket ditt gav 75 treff.