Høringssvar fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Dato: 19.12.2019

Svartype: Med merknad

Vi har følgende merknader til § 16 Informasjonsplikt:

I henhold til bestemmelsene i § 16 har virksomhetene en informasjonsplikt overfor barn, elever og foreldre.

Erfaringer fra LOT 2019 – Fylkesmannens tilsyn med kommunenes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler, tilsier at det er behov for en tydeliggjøring av informasjonsplikten overfor tilsynsmyndigheten vedrørende forhold av helsemessig betydning eller risiko for barn og elever.

De kommunene vi førte tilsyn med hadde manglende rutiner for melding av feil eller mangler av helsemessig betydning til tilsynsmyndigheten. Meldinger gikk i «linja» og eller til teknisk-/eiendomsetat. Dette gjaldt eksempelvis dårlige inneklimaforhold som muggsopp, høye radonverdier, lysforhold mm.

§ 18 viderefører opplysningsplikten til tilsynsmyndigheten i forbindelse med tilsyn, men dersom tilsynsaktivitetene i tilstrekkelig grad skal være risikobasert ut ifra forholdene i den enkelte virksomhet, er det nødvendig at tilsynsmyndigheten får informasjon om feil og mangler umiddelbart når disse oppstår eller oppdages.

Vi mener derfor at virksomhetens informasjonsplikt også må gjelde tilsynsmyndigheten i kommunen.