Forsiden

Høringssvar fra Humanistskolen

Dato: 16.11.2019

Humanistskolen ønsker å bemerke at vi ikke kan se å ha mottatt høringsbrevet, selv om frittstående skoler er opplistet som høringsinstans. Vi ber om at Humanistskolen ved fremtidige høringer blir inkludert.

Humanistskolen er positiv til at det i forslaget til ny forskrift tydeliggjøres et krav til vedlikeholdsplan. Slik vi har forstått departementet, og som vi er enige i, er meningen at vedlikeholdsplanen til enhver tid skal være oppdatert, og ikke bare være knyttet til oppstartstidspunktet for virksomheten. Vi mener derfor at det er uheldig at kravet til vedlikeholdsplan er lagt inn under § 15 som omhandler godkjenning før oppstart av virksomhet. Humanistskolen foreslår at § 15 tredje ledd i ny forskrift flyttes ut i en egen bestemmelse, eller legges inn som et bokstavpunkt i § 17 om internkontroll.

Det har sneket seg inn en ekstra “i” i § 22 der det står “etter i § 15”. Hele formuleringen kan likevel gjøres enklere ved å skrive: “Virksomheter som ikke er godkjent etter tidligere forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv., skal legge frem godkjenningssøknad for kommunen innen 1. januar 2021.”

Humanistskolen er positiv til forslagene som fremmes.