Forsiden

Høringssvar fra Harstad kommune

Dato: 19.12.2019

Svartype: Med merknad

Kommuneoverlegen i Harstad er positiv til de foreslåtte endringene, blant annet at man velger å fjerne dobbeltreguleringen, slik at det fysiske miljøet i barnehager og skoler i hovedsak reguleres gjennom bestemmelser i folkehelseloven med forskrifter, mens det psykososiale miljøet reguleres i sektorregelverket.

Vi har følgende merknader til lovforslaget:

§3 Ansvar for virksomhetens plikter etter forskriften

Vi mener at det er uheldig å flytte ansvaret for å etterleve forskriftens bestemmelser et nivå opp. Vi er enig i at det kan være en utfordring i kommunene at ikke rektor/leder rår over nødvendige midler/ressurser, men vi mener likevel at ansvaret for barnas miljøforhold i skolen /barnehagen bør ligge hos den som har ansvar for den daglige driften og som vil være naturlig representant ved tilsyn, samt mottaker av rapporter og eventuelle vedtak.

§ 4 Helsemessig tilfredsstillende virksomhet

I forslaget heter det at «Virksomhetens fysiske miljø skal være forsvarlig ut fra en vurdering av faktorer i miljøet som kan påvirke barnehagebarns og elevers helse, trivsel, lek og læring»

Setningen er vanskelig, og vi er ikke sikre på hva som ligger i «vurdering av faktorer i miljøet? Mener man med dette at virksomheten skal ha gjennomført risikovurderinger med hensyn på det fysiske miljøet? Det bør i så fall komme mer tydelig frem i forskriftsteksten. Krav om kartlegging av farer og vurdering av risiko kan med fordel flyttes til internkontrollparagrafen.

Psykososiale forhold

I lovspeilet vises det til at tidligere § 12 om psykososiale forhold er «videreført, presisert om trygghet» i § 4, tredje ledd? Vi kan ikke se at det finnes et 3. ledd i § 4, og oppfatter av høringsnotatet at det er formålsbestemmelsen i § 1 som innebærer krav til det helhetlige miljøet, og som vil supplere opplæringslovens regulering av det psykososiale miljøet.

§17 Internkontroll

Bestemmelsen bør inneholde et punkt om at virksomheten skal kartlegge farer og vurdere risiko forbundet med elevenes/ barnas fysiske miljøforhold.