Forsiden

Høringssvar fra Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved Universitetet i Stavanger

Dato: 19.12.2019

Svartype: Med merknad

Høringsnotat om miljø og helse i barnehager og skoler

fra Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, (Læringsmiljøsenteret) ved Universitetet i Stavanger

Læringsmiljøsenteret fokuserer i denne høringsuttalelsen på hvordan det fysiske miljøet i barnehage, skole og SFO kan ha betydning for barn og unges helse, trivsel, læring og utvikling. Overordnet støtter vi intensjonen om å samle reguleringen av det fysiske miljøet i barnehage, skoler og SFO i en forskrift for å sikre en helhetlig regulering for alle barn og unge. Vi er opptatt av at regelverket skal være tilgjengelig og forståelig for barnehage, skole og SFO som profesjonelle aktører, men også for foreldregruppen. Gjennom bedre tilgjengelighet mener vi at regelverket lettere kan omsettes, håndheves og vurderes i praksis.

Vi har valgt å knytte noen spesifikke kommentarer til enkelte av paragrafene i forskriften.

Kommentarer på utvalgte paragrafer:

· §1 Formål:

Vi støtter at lek og læring tydeliggjøres i formålet, og at det blir presisert at barnehager og skoler også skal forebygge alvorlige hendelser. I denne sammenheng er det viktig å presisere at alvorlige hendelser kan omfatte psykososiale utfordringer som krenkelser, mobbing og diskriminering. Dette bør konkretiseres i ny veileder.

· §2 Virkeområde:

Vi støtter at forskriften utvides til å gjelde skolefritidsordninger og leksehjelpordninger, da disse ordningene utgjør en viktig del av et helhetlig skolemiljø for elevene.

· §3 Ansvarsplassering:

Vi støtter at eiernivået blir gjort ansvarlig for å etterleve forskriften. Denne ansvarsplasseringen kan bidra til å rydde i rektors/styrers nåværende, komplekse ansvarsområde, samtidig tydeliggjøres sammenhengen mellom ansvar og ressursrådighet. En utfordring i praksis kan likevel være å balansere kommunen sin rolle som både ansvarshaver og tilsynsmyndighet. Potensielle løsninger på denne rolleutfordringen bør konkretiseres i veilederen.

· §4 Helsemessig tilfredsstillelse:

Det er avgjørende at forskriften presiserer at lokaler og uteområder både skal 1) fremme lek og læring og 2) forebygge overgrep og alvorlige hendelser. Tilgang og variasjon i materiell og bevegelsesmiljøer er sentralt for å fremme barns lek, motoriske-, kognitive- og sosiale utvikling og læring. Videre kan for eksempel barns behov for aktivitet og hvile reguleres og fremmes ved å organisere det fysiske miljøet i ulike soner. Slike presiseringer bør tydeliggjøres i veileder til forskriften for å konkretisere hvordan det fysiske miljøet kan fremme lek og læring. Samtidig vet vi at krenkelser og mobbing kan virke negativt inn på barns utvikling og læring, og at slike hendelser ofte skjer i situasjoner hvor ansatte i barnehage og skole ikke er tilstede. Hvordan det fysiske miljøet muliggjør tilsyn og oversikt er i den sammenheng avgjørende. Det er likeledes sentralt å understreke ansattes mulighet for veiledning av barns sosiale samspill som en forutsetning for å kunne forebygge alvorlige hendelser.

· §9 Måltider og spisetid:

Vi støtter at måltidet fremheves som en viktig arena for sosial utvikling og læring. Det er ytterligere behov for å konkretisere hva gode rammer for måltidets sosiale funksjoner betyr. Erfaringsvis er det store variasjoner i hvordan måltidet utøves i barnehager og skoler, og i hvilken grad måltidet anses og planlegges som en arena for sosial utvikling og læring. Det bør derfor drøftes og konkretiseres i veilederen hvordan ansattes organisering, tilrettelegging og anvendelse av rammebetingelsene virker inn på barns mulighet for sosial utvikling og læring.

· §14 Beredskap, førstehjelp og sikkerhetsutstyr:

Vi støtter virksomhetenes behov for planer knyttet til å forebygge og håndtere skader, ulykker, overgrep og andre alvorlige hendelser. I den sammenheng vil vi understreke betydningen av at barnehager og skoler har en plan for å forebygge og håndtere mobbing.

· §16 Informasjonsplikten:

Vi støtter at forskriften foreslår en informasjonsplikt til barn, elever og foreldre og dermed tydeliggjøre hvilke rettigheter og muligheter de har etter regelverket.

Stavanger 18.12.19

Dag Jostein Nordaker

Senterleder Læringsmiljøsenteret