Forsiden

Høringssvar fra Naturvernforbundet

Dato: 20.12.2019

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse

Forskrift om miljø og helse i barnehager og skolerViser til varsel om offentlig ettersyn av forslag til justert forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

Bakgrunn for saken

Helse- og omsorgsdepartementet har på høring forslag om en ny forskrift som vil erstatte gjeldende forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Meld. St. 19 (2014–2015) Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter lover at regjeringen vil foreta en gjennomgang og oppdatering av regelverket for fysisk og psykososialt miljø i barnehager og skoler. I meldingen fra 2015 blir det pekt på harmoniseringsbehov både når det gjelder ansvar og krav til barnas arbeidsmiljø, tilsynsordninger og internkontroll, og behov for å vurdere systemer for informasjon.

Opplæringsloven kapittel 9 A om skolemiljø gir elevene en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø og i august sendte Kunnskapsdepartementet på høring forslag endringer i barnehageloven for lovfesting av trygt barnehagemiljø, lik det vernet skoleelever har gjennom opplæringsloven. Den nye forskriften om miljøretta helsevern i barnehager og skoler skal ta opp i seg dette sektorregelverket, og i hovedsak regulere det fysiske miljøet i skoler, barnehager mv.

Etter gjennomsyn av høringsnotat og forslag til -bestemmelser vil vi påpeke:

1. For uteområder: bør det på side 7 i høringsnotatet gis referanser til forskning og kunnskap om hvorfor og hvordan uteområdemiljøet er viktig for barna, på samme måte som det gjøres for innemiljø i avsnittet før. God utforming av skoler og barnehagers uteområder må tas med som viktig element i planleggingen i tillegg til lokalisering.

2. Forskriftens paragraf 4 om helsemessig tilfredsstillende virksomhet bør i større grad presisere miljøforhold viktige for barnas trivsel, helse og utvikling: Vi siterer forslaget til forskrift «Virksomhetens lokaler og uteområder skal være utformet slik at de fremmer helse, trivsel, lek og læring. Lokaler og uteområder skal kunne dekke behov for aktivitet og hvile, og forebygge skader, ulykker, overgrep og andre alvorlige hendelser.» For utformingen av både inne- og uteområder savner vi her referanse til arealkrav (nok plass), viktigheten av estetisk gode omgivelser, at variert underlag og innslag av vegetasjon på uteområde er viktig for barns utvikling, og at innslag av helse- og miljøfarlige stoffer i byggematerialer bør holdes på et minimum. Støyende installasjoner bør unngås.

3. Forskriftens paragraf 6 om inneklima bør følges av tilsvarende paragraf for utemiljø: Forslaget til inneklimaparagraf lyder «Inneklimaet, herunder temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet, lukt, stråling og beskyttelse mot giftige eller helsefarlige stoffer, skal være i samsvar med faglige normer.» Beskyttelse mot lukt, stråling, giftige- og helsefarlige stoffer mv må jo også for utemiljø forutsettes å følge faglige normer, og ved avvik kunne følges opp med akutte eller forebyggende tiltak, så dette bør inn. Her gjelder jo for eksempel arealkrav til uteområder, byluftkriterier, regler om forurenset grunn, forsøplingsregelverk og regler for sikker utstyrslagring.

4. De foreslåtte kravene om at alle virksomheter skal ha vedlikeholdsplan, at miljørettet helsevern i kommunene skal kunne drive tilsyn og at brukere og foreldre har melde- og klagerett på forhold som bør forbedres: ser vi på som en viktig styrking og presisering av miljøkravene og medvirkningsmulighetene i regelverket og svært positivt.

Vedlegg