Forsiden

Høringssvar fra Halvard Lamark

Dato: 27.12.2019

Svartype: Med merknad

Innspill til høringssvar vedrørende ny forskrift om miljø og helse i barnehager og skoler

Viser til Helse- og omsorgsdepartementets høring datert 27.09.2019 om forslag til ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger med høringsfrist 30.12.2019 til departementet. Forslaget vil erstatte dagens forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

Etter å ha jobbet som saksbehandler innen miljørettet helsevern i flere år, samt også jobbet på skolesiden i flere år som representant for skoleeier, har jeg følgende innspill til ny forskrift om miljø og helse i barnehager og skoler:

Ser positivt på at forskriften nå revideres og til en viss grad moderniseres. Utkastet til ny forskrift fremstår som mer tydelig både på innhold og ansvar. Videre ivaretar den dagens utfordringer med dobbeltregulering på en bedre måte. Ønsker allikevel å påpeke noen områder som bør endres/bedres i forslaget til ny forskrift.

Til § 1 og § 4

Det fremgår av høringsnotatet at ny forskrift i hovedsak skal regulere det fysiske miljøet, og at det psykososiale miljøet reguleres i opplæringsloven og barnehageloven. Formålsbestemmelsen i § 1 formuleres imidlertid svært vidt, og sammen med ny § 4 om helsemessig tilfredsstillende virksomhet som utvider forståelse av begrepet alvorlige hendelser, vil forskriften fortsatt omfatte elvenes psykososiale miljø. Dette gir fortsatt en dobbeltregulering, noe som burde vært unngått da opplæringsloven og barnehageloven ivaretar dette på en god måte.

Til § 14

Departementet foreslår i høringsnotatet å sette krav til sikkerhet og beredskap i ny § 14 om beredskap, førstehjelp og sikkerhetsutstyr. Videre bes det om innspill til om beredskapskravet i forskriften kan flyttes til annet regelverk, og første avsnitt i § 14 er foreslått som en midlertidig bestemmelse. Er av den oppfatning at kravet til beredskapsarbeid og beredskapsplan allerede er ivaretatt på en god måte i forskrift om kommunal beredskapsplikt. Forskriften er hjemlet i sivilbeskyttelsesloven, og det er derfor andre aktører som fører tilsyn innenfor dette tema. Første avsnitt i § 14 bør derfor fjernes, det samme gjelder ordet beredskap i overskriften til § 14 for å unngå dobbeltregulering.

Til § 10

Kravet til drikkevann i § 10 virker overflødig for denne type virksomheter vi her snakker om, da dette er sikret og regulert gjennom drikkevannsforskriften, matloven med forskrifter samt den generelle forskriften om miljørettet helsevern. Viktig å unngå en dobbeltregulering.

Til § 6

Departementets forslag til tydeliggjøring av § 6 om krav til inneklima suppleres nå med at inneklimaet skal være i samsvar med faglige normer. Dette er bra. Imidlertid stiller jeg meg uforstående til at stråling tas med i forslaget til ny forskrift, da dette er regulert og sikret gjennom strålevernforskriften. Her bør man unngå en dobbeltregulering.

Til § 6, § 7 og § 8

I forslaget til ny forskrift videreføres kravet om lysforhold og kravet om lydforhold som egne paragrafer, henholdsvis § 7 og § 8. Disse to inneklimafaktorene bør legges inn under ny § 6 om inneklima. Det fremgår ikke av høringsnotatet hvorfor disse to inneklimafaktorene trekkes ut som egne paragrafer, uten at dette også er vurdert med de øvrige inneklimafaktorene. Anbefaler at alle inneklimafaktorer samles i en felles paragraf om inneklima.

Til § 15 og § 22

Eksisterende krav til søknad om godkjenning er foreslått videreført i ny forskrift § 15 i form av en oppstarts godkjenning. Videre er det foreslått en overgangsordning i § 22 om at virksomheter som ikke er godkjent etter eksisterende ordning skal legge frem søknad for kommunen innen 1. januar 2021. Løsning i dagens regelverk med godkjenning har vært uheldig slik jeg ser det, siden det har vært alt for mye fokus på godkjenning fremfor tilsyn og systematisk arbeid for å ivareta forskriftens krav på en god måte. Videre ble det også i eksisterende forskrift innført en overgangsordning med at alle virksomheter skulle være godkjent innen 1998. Ulike kartlegginger viser at det fortsatt er mange virksomheter som ikke er godkjent uten at dette har fått noen konsekvenser for driften.

Et krav om overgangsordning om å legge frem søknad innen 2021 bør frafalles. Anbefaler videre at kravet til oppstarts godkjenning fjernes, da mange av forskriftens krav ivaretas av byggesaksbehandlingen samt Arbeidstilsynets søknad om samtykke. Forskriftens krav skal uansett ivaretas i den daglige driften av virksomhetens ansvarlige, og da er det uforklarlig at lokale helsemyndigheter skal gå god for noe som allerede ligger som en forutsetning. Videre vil manglende søknad eller godkjenning ha liten betydning ift oppstart og drift, da barnehager, skoler og skolefritidsordninger i mange tilfeller vil kunne drive videre uten godkjenning av lokale helsemyndigheter slik det er i dag. I tillegg vil det være en forskjellsbehandling mellom kommunale og private aktører, siden private virksomheter vil være avhengig av å ha alle godkjenninger på plass for å kunne drive samt få driftsstøtte.

Til § 15

Departementet foreslår å legge inn et krav til vedlikeholdsplaner i ny § 15 om godkjenning. Dette kravet bør løftes ut i en egen paragraf som omhandler forvalting/drift/vedlikehold, og ikke bare knyttes til kravet om godkjenning før oppstart av virksomhet. Forvaltning, drift og vedlikehold omhandler hele byggets levetid.