Forsiden

Høringssvar fra ADHD Norge

Dato: 11.12.2019

Svartype: Med merknad

ADHD Norge takker departementet for muligheten til å komme med innspill til høringsnotatet. ADHD Norge har i tillegg svart på forslag til endringer i Barnehageloven, som omhandler nulltoleranse for mobbing og å lovfeste aktivitetsplikten i forhold til barnets psykososiale miljø til Kunnskapsdepartementet. Høringssvaret her må ses i sammenheng med det nevnte.

Barnas arbeidsmiljø omhandler både fysisk og psykososialt miljø. ADHD Norge synes det er positivt at det er mulighet for klageadgang til fylkesmannen på barnehagens og skolens fysiske miljø, og at det fortsatt vil være en rettighet.

For elever med ADHD og andre nevrologiske utfordringer vil kognitive vansker være et element som det må tas hensyn til. Dette beskriver også departementet i sitt høringsnotat at inneklimaforhold som ventilasjon, temperatur, belysning og støy påvirker barnas skoleprestasjoner, arbeidsevne og kognitive yteevne. Spesielt utfordrende ved inneklima for disse barna vil være sterkt lys eller blinkende lysrør. Lyd fra lysrør, prosjektorer og ventilasjonsanlegg som andre knapt registrerer, kan bidra til konsentrasjonsvansker eller forårsake store frustrasjonsutbrudd, i tillegg kan høy lyd oppleves forstyrrende og i verste fall smertefullt, mye stemmesurr og store ansamlinger av mennesker kan oppleves som stressende, store, åpne gulv og vindusflater kan være belastende og synsinntrykk kan virke overveldende og ødelegge for konsentrasjon. Muligheter for skjerming fra det som oppleves ubehagelig, kan bidra til en bedre barnehage- og skolehverdag.

ADHD Norge deltok i et prosjekt om Universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker i samarbeid med Universell utforming AS, Autismeforeningen i Norge og Norsk Tourette forening. Rapporten var ferdig i 2018. Her er det forslag om en rekke tiltak om fysisk utforming som kan bidra til å oppfylle kravet om universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker. Barnehagens og skolens planløsning må legge til rette for gode lydforhold, i tillegg må planløsningen være enkel og logisk slik at det er enkelt å finne frem. Det bør være gjennomtenkt bruk og plassering av vinduer og glassvegger slik at også elever med kognitive og sensoriske vansker får et godt læringsutbytte og mulighet for skjerming ved behov. Det bør være en mulighet for å regulere lysnivået og belysning som ikke flimrer. Det må være en bevisst bruk av materialer og farger både for å finne fram og som effekt i rom, sammen med god skilting og bruk av piktogram. Det bør være krav til at gulvbelegg og møblering ikke gir skrapelyder når møbler skyves og riktig lyddemping i alle rom. Det må være lydutjevningsutstyr i alle klasserom og bruk av ventilasjonsanlegg og annet utstyr som avgir minimalt med støy. Rapporten kan leses her; https://adhdnorge.no/content/uploads/2018/06/universell_utforming_skoler_kognitive_sensoriske_vansker_01.06.2018.pdf

Uteområdene bør legge til rette for rolige soner i tillegg til soner for aktivitet og utfoldelse, og det må være en gjennomtenkt plassering av soner for aktivitet i forhold til læringsarealene.

ADHD Norge er positive til at departementet foreslår en ny forskrift som stiller krav til måltider og rammer for bespisning. De Nasjonale retningslinjene for mat og måltid i barnehage og skole er gode og bør kunne gjøres bedre kjent.

ADHD Norge synes det er flott at departementet utvider den nye forskriften til å gjelde også på leksehjelp og SFO. Rammeplanen til barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. ADHD Norge presiserer her i tiltakene over vil både være helsefremmende og forbyggende, og samtidig bidra til et bedre læringsmiljø for alle barn i barnehagen og elever i skolen.