Høringssvar fra Likestillings- og diskrimineringsombudet

Dato: 29.12.2019

Svartype: Med merknad

Høringssvar om reguleringen av miljø og helse i barnehager og skoler

Likestillings- og diskrimineringsombudet (Ombudet) har lovfestet ansvar for å føre tilsyn med om norsk rett og praksis samsvarer med Norges forpliktelser etter blant annet FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) jf. diskrimineringsombudsloven § 5 tredje ledd. Videre skal Ombudet fremme reell likestilling og hindre diskriminering på alle samfunnsområder bl a på grunn av funksjonsnedsettelse jf. diskrimineringsombudsloven § 5 første ledd.

Ombudet har følgende merknad til høringsnotatets forslag om reguleringen av miljø og helse i barnehager og skoler.

I dagens forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 9 står det at Funksjonshemmedes behov skal ivaretas. I veilederen til forskriften understrekes det at tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne i størst mulig grad skal løses gjennom tiltak integrert i produktutforming, arkitektur, planlegging og tjenesteyting.

For å unngå dobbeltregulering foreslår departementet at krav om tilrettelegging og universell utforming i dag er tilstrekkelig regulert i likestillings- og diskrimineringsloven.

Ombudet mener dagens tekst bør videreføres i ny forskrift, med en henvisning til likestillings- og diskrimineringsloven. At tilgjengeligheten til funksjonshemmede skal integreres i produktutforming, arkitektur, planlegging og tjenesteyting er en viktig pedagogisk presisering. I tillegg vil en plikt til at hensyn til funksjonshemmede også skal ivaretas i planleggingen og i tjenesteytingen ikke dekkes i likestillings- og diskrimineringsloven, utover behovet for eventuell individuell tilrettelegging.

Vennlig hilsen

May Schwartz

avdelingsleder

Eli Knøsen

fagdirektør