Forsiden

Høringssvar fra Toppforskningssenteret Lifecourse Nutrition, Universitetet i Agder

Dato: 23.12.2019

Svartype: Med merknad

Høring om miljø og helse i barnehager og skoler

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høring datert 27.09.2019 om forslag til forskrift om miljø og helse i barnehager, skole og skolefritidsordninger, med høringsfrist 31.12.2019.

Vi er svært positive til at Departementet foreslår at ny forskrift stiller krav til måltider og rammer for bespisning. Vi mener imidlertid at kravet som knyttes til tid er for vagt.

Departementet argumenterer godt for hvorfor det må stilles krav til tid til måltid i skole og barnehage, men bryter egen argumentasjon med at det er lite hensiktigsmessig med konkret krav om tid. I forhold til forslaget som er lagt frem om at forskriften stiller krav om «tilstrekkelig tid og ro til å spise», mener vi at det er for stor vekt på utøvelse av skjønn hos lærer eller barnehagelærer og resulterer ikke nødvendigvis til barns beste (jmf Meld st. 6 Tett på, 2019).

I utdanningen av grunnskolelærere og er det ikke fokus på mat og måltider, og i barnehagelærerutdanningen er det også svært lite . Det vil si at de som har ansvar for spisesituasjonen i barnehage og skole nødvendigvis ikke har en kunnskapsbasert praksis når det gjelder mat og måltid. Vi mener at en presisering av tid til måltid (minimum 20 minutter) er nødvendig for å sikre at alle barn får nok tid og ro til å spise maten sin. I Helsedirektoratets retningslinjer er det konkret krav om tid og vi mener disse bør inn i forskriften.

Med hilsen

Forskere ved toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv, Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

v/ Nina C. Øverby, leder av forskningssenteret