Høringssvar fra Stiftelsen Kanvas

Dato: 30.12.2019

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra stiftelsen Kanvas om regulering av miljø og helse i barnehager og skoler

Kanvas er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål. Vi har 66 barnehager med 4000 barn og 1200 ansatte i 13 kommuner. Stiftelsen Kanvas har ingen eiere, ingen som henter ut utbytte, og alle våre midler går til å bedre barns oppvekstsvilkår og utvikling av barnehagesektoren.

Generelt

Stiftelsen Kanvas er opptatt av at nye grep i barnehagesektoren fører til en reell kvalitetsheving og en bedre barnehagehverdag for barn i hele landet. Derfor har vi lenge vært opptatt av et godt fysisk og psykososialt barnehagemiljø, samt at det stilles tydelige krav til vedlikehold. Det vil sikre en jevnt over høyere kvalitet i alle norske barnehager.

Vi mener det er bra at ny forskrift vil være mer detaljert enn nåværende forskrift og at ny forskrift er bedre harmonisert med opplæringsloven og barnehageloven. Mer detaljering og et tydeligere og mer helhetlig regelverk vil gi mindre rom for ulike tolkninger og meninger hos eiere og tilsynsmyndigheter.

Stiftelsen Kanvas er enig med departementet om at det fysiske og psykososiale miljøet må ses i sammenheng. Derfor viser vi også til vårt høringssvar om endringer i barnehageloven om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll, med høringsfrist 13. november 2019.

Videre ønsker vi å kommentere på tre utvalgte områder:

Tilsynsordning

Stiftelsen Kanvas er ikke enig i forslaget om at kommunen fortsatt skal være tilsynsmyndighet. Det legges til grunn at kommunen har kompetansen til å gjøre dette. Det er ikke alltid vår erfaring. Vi opplever det som tilfeldig hvordan tilsyn gjennomføres og hva som vektlegges av ulike kvalitetskriterier. Videre kan vi ikke se at «bukken og havresekken»-problematikken blir løst når kommunen skal utføre tilsyn med sine egne barnehager. Vi spør oss hvem som skal fange opp større vedlikeholdsetterslep i en kommune med presset økonomi? Vi erfarer at enkelte kommuner gjør bevisste grep med å utsette vedlikehold, for å kutte kostnader. Derfor bør samtlige tilsyn flyttes bort fra kommunalt nivå og til en nøytral part.

I tillegg ønsker stiftelsen Kanvas at det skal gjennomføres tilsyn etter barnehageloven og forskrift om miljørettet helsevern samtidig. Fysisk og psykososialt miljø griper i mange tilfeller inni hverandre, og punkter i regelverkene kan komme i konflikt med hverandre, eller gi utfordringer med tanke på hva som skal vektlegges mest. Med tilsyn etter begge regelverk samtidig kan dilemmaer og eventuelle hensyn som står i konflikt med hverandre avklares under tilsynet. På den måten kan også tilsynet få en veiledende rolle overfor den enkelte barnehagedriver og eier.

Forslag om internkontrollkrav

Stiftelsen Kanvas støtter departementets forslag om at ny forskrift skal ha en internkontrollbestemmelse der innhold og ansvar tydeliggjøres. Vi mener det er et viktig virkemiddel at barnehager har en plikt til å føre internkontroll og dermed har et system som kan bidra til bedre etterlevelse regelverket.

Forslag om krav til vedlikeholdsplan

Stiftelsen Kanvas støtter departementets forslag til at regelverket stiller tydeligere krav til vedlikeholdsplaner og forpliktende systematisk vedlikehold. Videre støtter vi forslaget om at planen må inneholde frister for gjennomføring av vedlikeholdet og også utpeke en ansvarlig med nødvendig faglig kompetanse til å følge opp planen internt.

Har dere spørsmål eller kommentarer til høringssvaret, ta gjerne kontakt med daglig leder i stiftelsen Kanvas, Robert Ullmann, på mail ru@kanvas.no eller telefon 90858207.