Høringssvar fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Dato: 18.12.2019

Svartype: Med merknad

Bufdir viser til høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet og forslag til ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger med høringsfrist 30. desember 2019.

Bufdir mener det er viktig å løfte opp hensynet til universell utforming og ivaretakelsen av dette i det fysiske miljøet i barnehage og skolebygg og tilhørende uteområder. Bufdir ser at departementet ikke har tatt med krav om tilrettelegging og universell utforming i forslaget til ny forskrift med begrunnelse i å unngå dobbeltregulering, og viser til at dette er tilstrekkelig ivaretatt i likestillings- og diskrimineringsloven.

Det eksisterer et etterslep på vedlikehold av barnehagebygg og skolebygg, og ulike kartlegginger viser at det er et stort antall skoler som ikke er universelt utformet. Manglende universell utforming fører til at barn med ulike funksjonsnedsettelser ikke har mulighet til å gå i den lokale barnehagen eller få oppfylt den lovfestede retten til plass på nærskolen, fordi fysiske barrierer hindrer dem. Å gå på skolen sammen med andre barn i nabolaget bidrar til at man blir en del av et sosialt og aktivt miljø der man bor. Får man ikke denne muligheten, kan dette være starten på et utenforskap som kan påvirke deltakelsen videre i livet.

Bufdir er ikke enig i at det er tilstrekkelig med den generelle plikten til universell utforming som finnes i likestillings- og diskrimineringsloven, men mener det er viktig å tydeliggjøre plikten til universell utforming av barnehagene og skolene i den nye forskriften. Særlig fordi behovene for utbedring er såpass store.

Bufdir foreslår at det i forskriftens § 4 i tillegg inntas at: Virksomhetens lokaler og uteområder skal tilfredsstille de krav til universell utforming som fremgår av byggteknisk forskrift.

Bufdir mener videre det er viktig at det i veiledningen som skal utarbeides til forskriften beskrives at krav til universell utforming i byggteknisk forskrift kun er minimumskrav. Det bør tas inn i veiledningen at det ofte vil være både hensiktsmessig og bærekraftig å velge universelt utformede løsninger for barnehage og skolebygg utover disse minstekravene for å løfte kvaliteten på byggene. Veiledningen kan gjerne inneholde eksempler på gode universelt utformede løsninger.

I forskriften § 15 om godkjenning før oppstart av virksomhet er det foreslått krav om at virksomheten skal ha en oppdatert og langsiktig vedlikeholdsplan. Bufdir mener at denne vedlikeholdsplanen må inneholde utbedringstiltak for å gjøre mangelfulle bygg og uteområder mer universelt utformede.