Forsiden

Høringssvar fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Høgskulen på Vestlandet

Dato: 19.12.2019

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Høgskulen på Vestlandet

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet stiller seg positive til departementets forslag om at ny forskrift for miljørettet helsevern i skoler og barnehager også skal stille krav til måltider og rammer for bespisning. Vi er samtidig kritiske til at det konkluderes med at et konkret krav til spisetid ikke vil være hensiktsmessig.

Et av argumentene for departementets konklusjon er at hverdagen i skole og barnehage er uforutsigbar. Vi mener at det er nettopp fordi hverdagen er uforutsigbar det må være et krav til en minimums spisetid på 20 minutter. Måltidet dekker et basalt behov, i tillegg til å ha en sosial og dannende funksjon, noe som er uforanderlig, uavhengig av timeplan og organisering. Vi mener forskrift for miljørettet helsevern i barnehage og skole skal sikre barn en god og helsefremmende barnehage- og skolehverdag, og må ha som mål å ivareta barnas beste. Dette må gå foran hver enkelt barnehages- og skoles autonomi og mulighet for lokale tilpasninger.

Departementet foreslår videre at det istedenfor et konkret krav om tid, skal det stå «tilstrekkelig tid og ro til å spise». Dette mener vi ikke er en god formulering. Selv om det i veilederen vises til Helsedirektoratets anbefalinger, vil en slik formulering i forskriften gjøre tilsynsarbeidet med § 9 svært vanskelig. Det kan være store forskjeller på hva en vurderer som «tilstrekkelig», både lokalt og individuelt.

Vi ønsker å presisere at når vi snakker om minimum 20 minutters spisetid så mener vi at det skal være mulighet for å spise i minst 20 minutter, ikke at barn og elever sitte og spise i 20 minutter. Gode forslag på hvordan spisetiden bør organiseres for å sikre barna ro og gode sosiale rammer rundt måltidet må komme frem i veilederen til forskriften.

Avslutningsvis ønsker Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, HVL, å uttrykke vår positivitet til forslaget om å løfte arbeidet med psykososialt miljø fra forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole mv. inn i egen lovbestemmelse i barnehageloven (ref. senterets høringsinnspill til forslag om endring av barnehageloven). Vi stiller oss også positive til forslaget om å inkludere gode rammer for måltidet i § 4, samt ikke å videreføre henvisning til næringsmiddellovgivningen i forskriften.

Vennlig hilsen

Ingrid Leversen

Assisterende instituttleder ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag, HVL, og leder for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet