Forsiden

Høringssvar fra Kristiansand kommune m.fl.-

Dato: 11.12.2019

Svartype: Med merknad

Vi er et forum for miljørettet helsevern i diverse Agderkommuner som har forfattet det detaljert og omfattende høringssvar som jeg håper dere ser nøye på. Vi har skoa på!

Med hilsen Dagfinn Haarr, kommuneoverlege i Kristiansand og Søgne, på vegne av underskriverne nederst.

HØRING

Høringsuttalelse fra interkommunalt samarbeidsforum for miljørettet helsevern på Agder om ny Forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-miljo-og-helse-i-barnehager-og-skoler/id2670278/?expand=horingsnotater

Om § 2:

· Her vises bare til virksomhetstypene. Det er derfor behov for at det presiseres, forslagsvis i veilederen som skal utarbeides, hva som skal inkluderes av virksomhet med begrenset kapasitet og/eller åpningstid, slik som åpen barnehage, kulturskole, bibelskole, dagmamma, leirskole med mer.

· Likeledes må det konkretiseres hva begrepet SFO egentlig skal være, avgrensning til «fotball-SFO» og «moske-SFO» kan være viktig.

· Også leksehjelpbegrepet må presiseres.

· Vi har to endringsforslag:

1. Konkretiser slik at det står: «Skolefritidsordning og leksehjelpordning i regi av skole». (begrepet «i tilknytning til» er for upresist).

2. Alternativt forslag: Kutt ut d) og e) og suppler b) grunnskoler inklusive SFO og leksehjelpsordning og c) Videregående skoler inklusive leksehjelpsordning

Om § 4:

· Lovspeilet (gamle §12, psykososiale forhold) henviser til §4,tredje ledd, men det finnes ikke i noe tredje ledd.

· Begrepet «faglig norm» bør følges opp i veilederen og presiseres der.

· Paragrafen bør også spesifikt nevne fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er ikke uten videre en del av leken og det er svært viktig å presisere at utformingen skal stimulere til fysisk aktivitet. Vårt forslag: «Virksomhetens lokaler og uteområder skal være utformet slik at de fremmer helse, trivsel, lek, fysisk aktivitet og læring».

· Om soving og tilsyn under soving: Her er det mange ulike oppfatninger og systemer. Vi anbefaler at forskriften tar inn bestemmelser om forsvarlig sovesituasjon, herunder tilsyn under soving. Veilederen må uansett utdype dette.

§ 5. Beliggenhet:

· Vi mener at «områdets utforming» ikke er en god formulering i denne paragrafen. Det er egentlig en mer praktisk detalj som kommer senere i planprosessen med utomhusplan osv for hvordan utearealene skal tilrettelegges. Vi mener at begrepet «områdets utforming» erstattes av «områdets størrelse og egnethet». Det er viktig at størrelse er med, siden det er et stort press på å redusere uteoppholdsarealene mange steder. Veilederen må drøfte arealkrav, spesielt i byer og tettbygde områder der det er snaut med areal.

§ 7: Lysforhold

· Vårt forslag: Innendørs belysning kan tas med i §6, eller legg inn «…skal være i samsvar med faglige normer» i teksten i §7. (Husk også at dagslys/utsyn står i forhold til uønsket oppvarming av lokaler).

§ 8: Støy:

· Også her ønsker vi henvisning til «……. forskrifter og veiledere.»

Om § 14:

· Tredje ledd. Vi mener at alle som befinner seg i barnehagen skal ha kunnskap om førstehjelp, ikke bare «virksomhetens ansatte» slik det står i forslaget. For eksempel kunne det erstattes med «alle voksne som har tilknytning til enheten».

· Det etterspørres tilbakemelding om forslaget om beredskapsplikt, og å flytte denne bestemmelsen til barnehagelov og opplæringslov § 14 første ledd. Dette forslaget ser vi ingen problemer med, fordi det da vil være med i hovedlovverket, dermed vil flere instanser bli ansvarliggjort for dette viktige arbeidet. Veilederen bør presisere at MHV fremdeles skal etterspørre risikovurderinger og beredskapsplaner som ledd i tilsynet med internkontrollsystemet.

Om § 15:

Denne paragrafen er utydelig og vil gi opphav til mye forskjellig praksis. Vi har god erfaring med tidligere totrinnsgodkjenning. Vi vil presisere at man må kreve at søknad skal sendes tilsynsmyndighetene når planer foreligger, slik at vi kommer tidlig inn i prosessen.

Vi vil ønske oss at paragrafen utformes som en rekkefølgeoppregning/prosessbeskrivelse for eksempel slik:

1. Kommunen skal gi en forhåndsgodkjenning av planer i forbindelse med planleggingen av barnehagen/skolen.

2. Før oppstart skal det foretas en befaring , denne resulterer i en oppstartsgodkjenning.

3. For å sikre at internkontrollsystemer og driften for øvrig er i tråd med forskriften, skal det foretas et tilsyn med barnehagen/skolen i løpet av de første tre måneder etter oppstart.

Vi støtter forslaget om å legge inn krav om vedlikeholdsplan i forskriftsteksten.

Om § 16:

Dette er et veldig godt forslag. I veileder til dagens forskrift står at virksomheten uoppfordret skal gi informasjon; dette kunne med fordel tas inn i teksten i den nye forskriften også, både i § 18 andre ledd og i § 16 andre ledd. Det er viktig at informasjon starter på laveste nivå. Vi ber om at man vurderer om at man også legger inn et ledd om tilsynsmyndigheten i starten av andre ledd:

«…. skal gi barnehagebarn, elever, foreldre og tilsynsmyndigheten relevant……………»

Om § 19 – annet ledd:

Det kunne være en fordel om det presiseres i teksten at også der kommunen beslutter å ikke gjøre mer med saken («gjør vedtak om ikke å gjøre vedtak») så må det anses som et enkeltvedtak som utløser klageadgang.

En liten feil: Første setning i første ledd mangler begrepet «barnehagebarn», dette må korrespondere med overskriften til paragrafen.

Generelle kommentar til slutt:

· Vi er bekymret over at gamle §9, andre ledd ser ut til ikke å være godt nok ivaretatt ved ny forskrift. Eksempel: Dersom det oppstår et behov for tilrettelegging i et gammelt bygg, er det ikke umiddelbart tydelig hvem som står ansvarlige for dette. Denne uklare ansvarsfordelingen kan gå ut over funksjonshemmede barns rettigheter.

· Vi synes det er i orden at dagens § 18 om tobakksforbud ikke tas med videre siden bestemmelsen allerede finnes i tobakksskadeloven §§ 26 og 27. Imidlertid synes vi det er viktig at tobakksforbudet fortsatt omtales tydelig i veilederen til forskriften, for eksempel under omtalen av nye §§ 7 og 19.

Grimstad, Kristiansand, Arendal, Froland, Lillesand, Birkenes, Vennesla, Søgne, og Lindesnes, 26.11.19

Ane Næss Jerstad Are Vegusdal Dagfinn Haarr

Rådgiver miljørettet helsevern Rådgiver miljørettet helsevern Kommuneoverlege

Kristiansand kommune Kristiansand kommune Kristiansand kommune og

Gunvor Launes Helene Rakeie Lene Vaaje Hansen

Kommuneoverlege Kommuneoverlege Rådgiver miljørettet helsevern

(Nye) Lindesnes kommune Arendal kommune Arendal kommune

Per Kjetil Dalane Preben Aavitsland Priscilla Hilton

Kommuneoverlege Kommuneoverlege Kommuneoverlege

Vennesla kommune Arendal og Froland kommuner Lillesand og Birkenes kommuner

Vegard Vige Åse Marit Braathen

Kommuneoverlege Rådgiver miljørettet helsevern

Grimstad kommune Grimstad kommune