Forsiden

Høringssvar fra Bergen kommune

Dato: 19.12.2019

Svartype: Med merknad

Bergen kommunes høringsinnspill

Bergen kommune støtter intensjonen med endringsforslagene. Bergen kommune vil spesielt fremheve forslagene om å revidere de ulike lovene slik at en unngår dobbelreguleringer og tydeliggjør oppgaver og ansvarsforhold. Videre er kommunen positivt til departementets forslag til endringer for å få et harmonisert og helhetlig regelverk som kan være lettere å forstå for de som regelverket omfatter, både i forhold til rettigheter, muligheter og plikter. Bergen kommune ser det også som positivt at forslaget til ny forskrift i all hovedsak skal regulere det fysiske miljøet, mens det psykososiale miljøet reguleres i sektorregelverket, men at forskriftens krav må ses i lys av og i tilknytning til psykososiale forhold.

§ 1 Formål

Bergen kommune støtter bestemmelsen om formål, og mener det er positivt at høringen vektlegger betydningen av at selv om ny forskrift i all hovedsak skal regulere fysisk miljø, skal forskriftens krav også ses i lys av og i tilknytning til psykososiale forhold, slik de kommer til uttrykk i sektorregelverkene. Det er også positivt at formålet utvides utover det rent helsemessige, til også å omfatte hensynet til barnas trivsel, lek og læring.

§ 2 Virkeområde

Bergen kommune støtter dette forslaget, men vil bemerke at slik kommunen forstår høringsnotatet, skal bestemmelsen spesifikt vise til skolefritids- og leksehjelpsordninger i sammenheng med skolevirksomhet. Bergen kommune har ulike nærmiljøaktiviteter på skolene som finner sted etter at skolefritidsordningen er slutt, og kommunen ønsker derfor at det presiseres i ny veileder hva som menes med i tilknytning til skoledrift, hva bestemmelsen innbefatter og hva den ikke innbefatter.

§ 3 Ansvar for virksomhetens plikter etter forskriften

Bergen kommune støtter bestemmelsen og er positiv til at ansvaret nå er tydelig plassert hos barnehage- og skoleeier.

Bergen kommune har gjennom ny organisering fra 1.7.2019 skilt ut barnehagemyndighet og eier for barnehagedrift på forskjellige nivå i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Tilsyn av miljørettet helsevern i barnehage og skole er lagt til Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet. Disse skillene vil etter Bergen kommunes vurdering sikre at kommunen utfører sine tilsyn uavhengig og likebehandler de ulike virksomhetene.

§ 4 Helsemessig tilfredsstillende virksomhet

Bergen kommune er positiv til denne bestemmelsen, men mener at begrepene «tilfredsstillende» og «forsvarlig» må klargjøres mer. Videre mener kommunen det er viktig at kravet om universell utforming kommer tydelig fram i ny veileder.

Bergen kommune mener det er viktig at bestemmelsene i forskriften harmoniseres med kravet i opplæringsloven § 9 A–2 om at miljøet skal fremme elevenes helse, trivsel og læring. I så måte innebærer forslaget en forbedring i forhold til nåværende forskrift ved at forsvarlighetskravet nå også skal vise til miljøets virkning på barnas trivsel, lek og læring, og ikke bare på helsen.

Når det gjelder departementets påpeking av at virksomheten må ta hensyn til at det er nødvendig med en bemanning som sikrer at barn og elever har tilstrekkelig tilsyn for å ivareta et godt barnehage- og skolemiljø, vil Bergen kommune vise til at Stortinget i 2018 vedtok en bemanningsnorm for barnehager og en lærertetthetsnorm for skoler. Bergen kommune forutsetter derfor at departementets påpekning er sammenfallende med vedtatte normer i opplæringsloven og barnehageloven. Om det legges til grunn høyere bemanningsnormer må det følge statlig finansiering med.

§ 5 Beliggenhet

Bergen kommune støtter denne bestemmelsen.

Bergen kommune vil også vise til egen handlingsplan mot støy (2015), som setter særlig fokus på barn og unge. Handlingsplanen peker på at støy skal være et tema i tidlig fase ved alle nye planer og tiltak, med mål om å redusere støybelastningen ved særlig utsatte barnehager og skoler.

§ 6 Inneklima

Bergen kommune støtter denne bestemmelsen.

§ 7 Lysforhold

§ 8 Lydforhold

Bergen kommune støtter begge disse bestemmelsene.

Bergen kommune vil vise til at kommunen i sitt areal- og funksjonsprogram for barnehager (2016) har vedtatt at transparens skal inngå som en gjennomgående kvalitet i de kommunale barnehagene. Dette skal gjelde mellom rom inne i barnehagen, spesielt knyttet til sanitære rom. Det skal også være transparens mellom rom inne og barnehagens uteareal, for å sikre godt dagslys i alle aktivitetsrom og for å ivareta hensyn til åpenhet, gjennomsyn og oversikt. Gode lysforhold og transparens er også ivaretatt ved prosjekteringer av nye skoler i Bergen.

§ 9 Måltider og spisetid

Bergen kommune er positiv til forslaget om måltider og spisetid.

Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen sier at det bør legges fysisk til rette for måltider som fremmer matglede, sosialt samvær, trivsel og helse. Bergen kommuneforeslår derfor at det bør presiseres i forslaget at måltidet – i tillegg til sosiale funksjoner – også har betydning for fellesskapet, helse, trivsel og læring.

§ 10 Drikkevann

Bergen kommune støtter dette forslaget.

§ 11 Sanitære anlegg

Bergen kommune er enig i at toalettfasiliteter er av stor betydning for elevers trivsel og at toaletter med tette vegger og dører gir økt trygghet og trivsel for elevene. Bergen kommune stiller spørsmål ved at departementet vurderer avlukker som tilfredsstillende når de samtidig viser til at toaletter med tette vegger og dører gir økt trygghet og trivsel. I Bergen kommunes «Arealstandarder og kravspesifikasjoner for skoleanlegg» (2019) heter det at som prinsipp skal det kun benyttes egne toalettrom, ikke toaletter med skillevegger.

Samtidig vil Bergen kommune påpeke at når det gjelder toaletter for barnehagebarn, vil den beste løsningen være avlukker med halve dører. Dette muliggjør at barn kan skjerme seg for innsyn, samtidig som det åpner opp for at voksne kan ha kontakt med barnet, for derigjennom å sikre trygghet, trivsel og transparens. Areal- og funksjonsprogrammet for kommunale barnehager i Bergen (2016) sier at transparens skal inngå som en gjennomgående kvalitet i barnehagen, mellom rom inne i barnehagen, spesielt knyttet til sanitære rom, for å ivareta hensyn til åpenhet, gjennomsyn og oversikt. Bergen kommune foreslår at en beskrivelse av utforming av toaletter for å ivareta barns og elevers trygghet og trivsel, samt hensyn til transparens knyttet til sanitære rom i barnehager, gis i veileder til ny forskrift.

§ 12 Rengjøring og avfallshåndtering

Bergen kommune støtter forslaget.

§ 13 Smittevern

Bergen kommune støtter videreføringen av denne bestemmelsen.

§ 14 Beredskap, førstehjelp og sikkerhetsutstyr

Bergen kommune vil støtte at Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet utreder en eventuell flytting av beredskapskrav og ansvar til sektorregelverket. Bergen kommune mener at sikkerhet knyttet til skoleanlegget, som f.eks. forebygging av fallskader, trafikksikkerhet osv., reguleres i forskriften. Det samme gjelder krav til sikkerhetsutstyr og førstehjelpsutstyr og -kompetanse. Beredskap mot overgrep, vold og liknende farer fremkalt av personer, bør reguleres i sektorregelverket. En slik fordeling vil også være i tråd med at det fysiske miljøet reguleres i forskriften, mens det psykososiale miljøet, der menneskelige handlinger er sentrale, reguleres i sektorregelverket

§ 15 Godkjenning før oppstart av virksomhet

Bergen kommune støtter at det ikke skal gis en tidsuavgrenset godkjenning innen miljørettet helsevern slik den er i dag, men ønsker presisering av hva som ligger i en oppstartsgodkjenning. Bergen kommune foreslår at det i ny veileder gjøres avklaringer knyttet til hvordan en skal forholde seg til godkjenning ved påbygginger, omfattende ombygginger eller driftsendringer. Slike endringer kan være utvidelse av antall barn/elever, utvidelse av bygningsmasse, omfordeling av arealer eller omstruktureringer, som for eksempel at barnehager oppretter friluftsgrupper.

Bergen kommune ønsker også en presisering av godkjenning for midlertidige lokaler for skoler og barnehager i forbindelse med planlagt renovering eller akutte hendelser, som brann, vannskader, asbestfunn og lignende. Siden mulighetene for å gi dispensasjon opphører i forslag til ny forskrift, ønsker Bergen kommune at det tydeliggjøres om det er muligheter for en tidsavgrensning i godkjenning av midlertidige lokaler. Videre ønskes det også en klargjøring av hvilke konsekvenser en endring i godkjenningsordningen vil få for allerede godkjente skoler og barnehager.

I høringsnotatet står det at en tilbaketrekking av godkjenning ikke er vanlig praksis, og heller ikke antas å ha noen effekt på gjennomføringen av tiltak. Tilsynsmyndighet i Bergen kommune mener at det kan være et effektivt virkemiddel å tilbaketrekke helseverngodkjenningen til barnehager og skoler som ikke oppfyller forskriftens krav. Et varsel om trekking av godkjenning fører ofte til at eier retter opp mangler.

Bergen kommune erfarer at begrepet vedlikeholdsplan tolkes ulikt av ulike virksomheter. Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) definerer vedlikehold på denne måten: Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på en bygning og de tekniske installasjoner på et fastsatt nivå, og sikre at bygningen som helhet fungerer etter hensikten innenfor en gitt brukstid.

Hvis en legger denne definisjonen til grunn vil vedlikehold være begrenset til det som skal til for å få bygget med de tekniske anleggene til å fungere slik de opprinnelig var planlagt og bygget. Bergen kommune mener derfor det er nødvendig med en tydeliggjøring av om departementets forslag til en langsiktig vedlikeholdsplan er i tråd med denne definisjonen, eller om det stilles krav om plan for rehabilitering som innebærer en modernisering av bygningsmassen i tråd med dagens standard.

Mange av de påleggene som gis etter tilsyn på skoler og barnehager i Bergen kommune er et direkte resultat av at kravene i dagens forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. er skjerpet i forhold til de kravene som var gjeldende da mange av skolene og barnehagene ble bygget. Ofte må det en større ombygging til for å lukke de avvikene som kommer fram etter et tilsyn, og dette vil da kreve en utviklingsplan, en plan for rehabilitering, eller sågar en plan for rivning av eksisterende bygningsmasse for å erstatte skolen eller barnehagen med et nytt og moderne bygg. Bergen kommune ser at det derfor vil ta mange år før samtlige skoler og barnehager tilfredsstiller alle forskriftskravene, selv om dette har høy prioritet i kommunen.

Bergen kommune stiller seg positiv til at Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet vurderer om sektorregelverket og miljørettet helsevernregelverket kan og bør forenkles med det formål å bidra til effektiv bruk av kommunale ressurser og unngå unødvendig byråkrati. En eventuell forenkling bør også ses i sammenheng med bestemmelsen om kommunalt tilsyn.

For øvrig mener Bergen kommune det bør vurderes å skille ut bestemmelsens tredje ledd om en oppdatert og langsiktig vedlikeholdsplan som en egen bestemmelse i forskriften. Resten av bestemmelsen omhandler godkjenning ved oppstart, men plikten til å ha en oppdatert vedlikeholdsplan vil gjelde langt utover dette, og bør derfor plasseres mer synlig i en egen paragraf.

§ 16 Informasjonsplikt

Bergen kommune støtter denne bestemmelsen.

§ 17 Internkontroll

Bergen kommune støtter denne bestemmelsen og mener forslaget innebærer en forbedring i og med at innholdet i internkontrollkravet blir utdypet. Det er også en fordel at internkontrollkravet harmoniseres med forslag til internkontrollkrav i barnehageloven og opplæringsloven.

§ 18 Kommunalt tilsyn

Bergen kommune støtter forslaget til bestemmelse om kommunalt tilsyn, men mener at folkehelselovens § 12–2 om informasjonsplikt til tilsynsmyndighet bør tas med i ny veileder. Bergen kommune mener informasjonsplikt til tilsynsmyndighet er viktig for å få opplysninger om forhold som ellers ikke vil bli avdekket før ved nytt tilsyn.

Videre foreslår Bergen kommune at departementet konkretiserer hva som bør være et minimumskrav til tilsynsfrekvens, selv når denne skal være risikobasert, i ny veileder til forskriften.

Bergen kommune er enig i at det er en utfordring for virksomheter at flere ulike instanser fører tilsyn med de samme forholdene, men utfra ulike regelverk. Bergen kommune mener derfor at forslaget fra departementet om at Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet vurderer om sektorregelverket og miljørettet helsevernregelverket kan og bør forenkles med det formål å bidra til effektiv bruk av kommunale ressurser og unngå unødvendig byråkrati, også bør ses i sammenheng med bestemmelsen om kommunalt tilsyn.

§ 19 Kommunens oppfølging av henvendelser fra barnehagebarn, elever og foreldre

Bergen kommune støtter forslaget om å forskriftsfeste en plikt til å følge opp henvendelser fra barnehagebarn, elever og foreldre. Det bør samtidig innføres en dokumentasjonsplikt for barnehagen eller skolen som synliggjør når og hvordan virksomheten fikk henvendelsen, og når og hvordan henvendelsen ble fulgt opp. Dokumentasjon vil gi et bedre grunnlag for tilsynsmyndighetene til å vurdere om henvendelsen er fulgt opp.

Bergen kommune mener også at § 19 andre ledd er for vagt formulert. I stedet for å vise til «vedtak i samsvar med folkehelseloven §§ 13 – 17» bør det framgå direkte av bestemmelsen at kommunen kan gi pålegg om retting forholdene eller stansing av virksomheten. Dette vil gjøre bestemmelsen lettere tilgjengelig for elever og foreldre.

Videre vil Bergen kommune påpeke at bestemmelsens overskrift og teksten videre i bestemmelsen ikke samsvarer i forhold til at barnehagebarn er brukt i overskriften, mens resten av teksten kun nevner elever og foreldre. Dette gjelder også teksten i § 20, som viser til § 19.

For øvrig bør det framgå av bestemmelsen eller veileder at plikten til å følge opp henvendelser også gjelder når denne kommer fra et organ som representerer elevene og foreldrene, slik som elevrådet, foreldrerådet og skolemiljøutvalget.

§ 20 Klage

Bergen kommune ser det som positivt at elever eller foreldre skal kunne klage på kommunens avgjørelse om ikke å gjøre noe. Imidlertid går denne retten i liten grad fram av ordlyden i forskriftsteksten. Bergen kommune vil foreslå at forslagets § 19 får et tillegg, slik at den f.o.m. første ledd tredje punktum lyder slik:

«Kommunen skal da vurdere å føre tilsyn med forholdet. De som har meldt saken, skal informeres om hvorvidt kommunen vil føre tilsyn eller ikke. Dersom kommunen avgjør å ikke følge opp henvendelsen med tilsyn, er denne avgjørelsen et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI.»

Bergen kommune vil foreslå at klageadgangen utvides til å ikke bare gjelde avgjørelsen om å ikke føre tilsyn, men også avgjørelsen om å ikke gi pålegg om retting eller stansing.

§ 21 Straff

Bergen kommune støtter en videreføring av bestemmelsen.

§ 22 Overgangsbestemmelser

Bergen kommune er positiv til at det utarbeides en overgangsbestemmelse, men mener at den foreslåtte fristen er for kort, og forutsetter at ny veileder må være på plass i god tid før en eventuell frist.

Endringer i sektorregelverket

§ 9 A-7 Det fysiske miljøet

Bergen kommune støtter intensjonen om å samle den nærmere reguleringen av det fysiske skolemiljøet i forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Bergen kommune mener at hvis den nye forskriften innebærer økt hyppighet av tilsyn og eventuell økning av bemanning i barnehager, skoler og skolefritidsordninger, forutsetter kommunen i så tilfelle at dette blir statlig finansiert.