Høringssvar fra Samskipnadsrådet

Dato: 09.12.2019

Svartype: Med merknad

Samskipnadsrådets innspill til ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Samskipnadsrådet er samarbeidsorganet for landets 14 studentsamskipnader, som tilbyr et bredt omfang av velferdstjenester til om lag 273 000 studenter. Studentsamskipnadene er ideelle private aktører som sørger for at studentene får et helhetlig tjenestetilbud spesielt tilpasset studiesituasjonen.

Overordnede kommentarer

Samskipnadsrådet viser til høringen om ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Flertallet av landets studentsamskipnader har barnehage som del av sitt tjenestetilbud, og samlet tilbyr studentsamskipnadene om lag 3000 barnehageplasser.

Samskipnadsrådet har deltatt i de to tidligere høringsrundene i 2019 vedrørende endringer i Barnehagelova og tilhørende forskrifter. På et overordnet nivå har vi gitt støtte til intensjonen om å sikre et godt fysisk og psykosialt barnehagemiljø, men vi har stilt oss kritisk til enkelte av virkemidlene. Forslagene som innebærer at hver barnehage skal være en egen juridisk enhet registrert med eget organisasjonsnummer og lokalisert på samme geografiske område er blant forslagene vi stiller oss kritiske til.

Samskipnadsrådet har ikke særskilte kommentarer til forslag om at ny forskrift skal regulere det fysiske miljøet, og at det psykososiale miljøet skal reguleres i opplæringsloven og barnehageloven.

Eget rettssubjekt

Samskipnadsrådet viser til vårt høringssvar datert 26.07.19* hvor vi er tydelige i vår skepsis til forslag om forbud mot å drive annen virksomhet i samme rettssubjekt og krav om at hver barnehage skal være eget rettssubjekt:

Vi oppfatter forslagene som lite målrettet, unødvendig krevende og de vil utløse administrative kostnader for mange aktører, også studentsamskipnadene. Studentsamskipnadene har fått et samfunnsoppdrag fra departementet som innebærer å levere en rekke ulike velferdstjenester til studentene. Barnehagedrift er en del av dette og det vil være både lite hensiktsmessig og fordyrende å skulle skille denne virksomheten fra resten

Det er de færreste private barnehageeiere som tar ut store overskudd. Samskipnadsrådet mener et mer grundig regnskap, skjerpede krav til dokumentasjon og kontroll med pengebruken vil sikre intensjonen bak forslaget bedre, uten å vanskeliggjøre og byråkratisere driften.

Dersom kravet om at hver barnehage skal være eget rettssubjekt blir iverksatt, er det naturlig at barnehageeier endres til barnehagen i barnehageloven, for å synliggjøre styrets ansvar.

Kommunalt tilsyn

Samskipnadsrådet har i tidligere høringssvar spilt inn at ansvaret for å føre tilsyn med økonomiske forhold private barnehager bør ligge på et statlig eller fylkeskommunalt nivå og at tilsyn med driften og det pedagogiske innholdet fortsatt bør ligge i kommunen.

*Samskipnadsrådets høringsvar om endringer i barnehagelova m.m (26.07.19)
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-med-forskrifter-ny-regulering-av-private-barnehager2/id2641852/?uid=6025f415-8307-4da5-9b4a-468f8a880f1e

Vedlegg