Forsiden

Høringssvar fra Sarpsborg kommune

Dato: 19.12.2019

Svartype: Med merknad

Høringssvar - høring om miljø og helse i barnehager og skoler - Sarpsborg kommune

2. Overordnet om forslagene i høringen

  • Forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger er en veldig langt tittel. Skolefritidsordninger bør forkortes til SFO da dette er en velkjent forkortelse, eller fjernes fra tittelen. Forskriftens virkeområdet kommer jo frem i § 2 Virkeområde.

  • Foretrekker betegnelsen foresatte fremfor foreldre, da det ikke kommer frem i selve forskriften at begrepet «foreldre» er anvendt i vid betydning.

  • Bra og ryddig at forskriften i hovedsak skal regulere det fysiske miljøet, og at det psykososiale miljøet i hovedsak skal reguleres i opplæringsloven og barnehageloven.

  • Bra med tydeligere ansvarsavklaring.

9. Forslag til regelverksendringer

§ 2 Virkeområde
Greit at dagmammaer utgår, men de bør føyes til på lista over meldingspliktige virksomheter i den generelle MHV-forskrift, § 14.

§ 4 Helsemessig tilfredsstillende virksomhet
Bra med presisering når det gjelder utforming av lokaler og spesielt for uteområder.

§ 9 Måltid og tid
Bra med presisering av tilstrekkelig tid og ro til å spise.

§ 11 Sanitære anlegg
Bra med endringen til tilfredsstillende standard, utforming og kapasitet.

§ 15 Godkjenning før oppstart av virksomhet
Det bør også søkes om godkjenning for betydelige ombygginger, og nye tilbygg.

§ 16 Informasjon
I andre avsnitt bør også tilsynsmyndigheten føyes til når det gjelder hvem som skal ha informasjon, og hvem som skal varsles. Når det kun står i § 18 Tilsyn, kan det forstås som at de kun har informasjonsplikt til tilsynsmyndigheten når det er pågående tilsyn.

§ 19 Kommunens oppfølging av henvendelser fra barnehagebarn, elever og foreldre
Her skal vel barnehagebarn fjernes fra tittelen til paragrafen. Barnehagebarn skal ikke henvende seg til kommunen.
Bra med presisering av et elever og foreldres henvendelse først skal gå til barnehagen eller skolen.

§ 22 Overgangsbestemmelse
Fristen 1. januar 2021 er kort. Bør endres til eks. 1. januar 2022, da den nye forskriften ikke er vedtatt enda.